Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i komunikacji społecznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Eryk Filip, Wielogłowy

uzasadnienie wyboru Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i komunikacji społecznej na Wieloosobowym stanowisku ds. Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Kobylnica został wybrany
Pan Eryk Filip , zam. Wielogłowy.
Uzasadnienie dokonanego wyboru :
W ocenie członków Komisji kandydat spełnia wymogi formalne, posiada poziom wiedzy wystarczający pod kątem wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, uzyskał największą ilość punktów.

Szczegóły

stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Gminy Kobylnica

termin składania ofert

miejsce składania ofert ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – pokój nr 11, I piętro

Treść

WÓJT GMINY KOBYLNICA, 76-251 KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i komunikacji społecznej na Wieloosobowym stanowisku Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Kobylnica

w wymiarze pełnego etatu  Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

1. Wymagania niezbędne:
1)   obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3)   wykształcenie  średnie,
4)    znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
5)   kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6)   pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
7)   dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1552).

2. Wymagania dodatkowe:
1)     ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz kodeksu postepowania administracyjnego, 
2)     mile widziane doświadczenie w pracy w administracji,
3)     mile widziane doświadczenie w pracy w administracji,
4)     umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz  programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
5)     kompetencje  psychologiczne, poparte asertywnością w kontaktach z klientami,
6)     bardzo dobra organizacja  pracy, obowiązkowość, rzetelność, odpowiedzialność.
7)     umiejętność szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy  z zakresu administracji, łatwość tworzenia i redagowania pism, praktycznego stosowania przepisów, 
8)     wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
9)     ogólna znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
10)  umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań oraz debat.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Kobylnickiej Rady Seniorów, 
2) koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Kobylnica,
3) utworzenie i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4) koordynacja prac związanych z Kobylnickim Budżetem Obywatelskim,
5) utworzenie i koordynacja prac związanych z inicjatywą lokalną,
6) koordynacja prowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Kobylnica,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym  ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów na realizację  zadań  publicznych, wkłady własne oraz wynikające z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
8) współpraca z innymi Referatami (stanowiskami) Urzędu Gminy i Jednostkami Gminy w zakresie dotyczącym realizowanych zadań, w tym realizowanych w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego oraz  współpracy z organizacjami pozarządowymi  i ich właściwego zakończenia.

4. Informacja o warunkach pracy:
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy Kobylnica. Niektóre z przydzielonych zadań będą wykonywane na terenie Gminy Kobylnica.  Pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe oraz środki do pracy. W trakcie procesu pracy tworzone będą dokumenty  elektronicznie i papierowo. Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę na Wieloosobowym Stanowisku Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Kobylnica. Praca zespołowa z wykorzystaniem komputera.  Praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:30.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:
Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest  niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)      kserokopie świadectw pracy,
5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
6)      kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń,
7)      oświadczenie kandydata o niekaralności,
8)      oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
10)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Druk Kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – pokój nr 11, I piętro, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi i komunikacji społecznej w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. do godziny 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 12 lutego 2020r., godz.10:00. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kobylnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij