Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zastępca kierownika w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Spośród 4 złożonych ofert, 2 spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 2 kandydatów przystąpiło do rozmowy kwalifikacyjnej.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru Komisja postanowiła nie rekomendować żadnego z kandydatów do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji infrastrukturalnych i obiektowych – Zastępca Kierownika w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Kobylnica pozostał nierozstrzygnięty.

Szczegóły

stanowisko Zastępca kierownika w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich

miejsce pracy Urząd Gminy Kobylnica

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Kobylnica, pokój nr 11, I piętro

Treść

WÓJT GMINY KOBYLNICA, 
76-251 KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko: Zastępca kierownika w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich z zatrudnieniem od miesiąca kwietnia 2020 roku

W wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas: określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym ( kierunek:  budownictwo, inżynieria środowiska),
  4. minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,
  5. umiejętność analizowania dokumentacji technicznej,
  6. znajomość ustaw: Prawo budowlane, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych,
  7. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
  8. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  9. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  10. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziana praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego, zaliczona służba przygotowawcza,
  2. znajomość ustawy Prawo budowlane, ogólna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. mile widziane wykształcenie wyższe techniczne o profilu  budownictwo, inżynieria środowiskowa, drogownictwo,
  4. umiejętność strategicznego myślenia, zorientowanie na realizację celów, umiejętność przewidywania i wprowadzania zmian, umiejętność podejmowania trudnych decyzji i brania na siebie ryzyka, umiejętność komunikowania się, elastyczność w działaniu, odporność na stres,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. współpraca  z Kierownikiem Referatu w zakresie zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Referatu,
  2. współpraca z Kierownikiem Referatu w zakresie koordynowania pracy podległych pracowników, w tym dokonywanie podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników nadzorowanego Referatu poprzez przygotowywanie i przekazywanie do akceptacji zakresów obowiązków, uprawnień    i odpowiedzialności,
  3. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie realizowanych zadań wraz z przygotowaniem procedur przetargowych,
  4. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej budowy infrastruktury  technicznej związanej  z realizacją  inwestycji mieszkaniowej o  zabudowie  grupowej.
  5. współpraca z innymi Referatami (stanowiskami) Urzędu Gminy i Jednostkami Gminy w zakresie dotyczącym realizowanych zadań inwestycyjnych oraz ich właściwego zakończenia.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  1. pracodawca zapewnia na czas  trwania stosunku pracy mieszkanie,
  2. osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, przy wykorzystaniu urządzeń informatycznych,
  3. praca jednozmianowa na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych.
  4. praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:30
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:
  Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Druk Kwestionariusza osobowego i oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – pokój nr 11, I piętro, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Zastępca kierownika w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 2 marca 2020 r., godz.10:00. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij