Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ds. informacji wstępnej klientów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Natalia Fiecek, Kończewo

uzasadnienie wyboru W ocenie członków Komisji kandydatka spełnia wymogi formalne, posiada poziom wiedzy wystarczający pod kątem wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, uzyskała największą ilość punktów.

Szczegóły

stanowisko ds. informacji wstępnej klientów

miejsce pracy Urząd Gminy Kobylnica

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Kobylnica, pokój nr 11, I piętro

Treść

WÓJT GMINY KOBYLNICA, 76-251 KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20 OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko:  ds. informacji wstępnej klientów na Wieloosobowym stanowisku Spraw Obywatelskich i Działalności  Gospodarczej Urzędu Gminy Kobylnica

z zatrudnieniem od dnia 1 kwietnia 2020 roku

w wymiarze pełnego etatu  Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie  średnie,
  4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
  5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1552).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postepowania administracyjnego, 
  2. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji,
  3. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz  programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
  4. bardzo dobra organizacja  pracy, obowiązkowość, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
  5. umiejętność szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy, łatwość tworzenia i redagowania pism, praktycznego stosowania przepisów,
  6. wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
  7. ogólna znajomość struktury organizacyjnej urzędu.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. udzielanie informacji w zakresie działania referatów, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych gminy,
  2. udzielanie informacji o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw oraz związanymi z nimi opłatami,
  3. wydawanie klientom Urzędu druków i formularzy,
  4. udzielanie informacji publicznej i prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie,
  5. prowadzenie rejestru wypełnionych ankiet badawczych,
  6. rejestracja wniosków uczniów szkół i studentów o udostępnienie informacji do przygotowywanych przez nich prac kontrolnych, referatów, prac dyplomowych,
  7. aktualizacja informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
  8. znajomość protokołu flagowego,
  9. znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy.
  10. współpraca z innymi Referatami (stanowiskami) Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy Kobylnica.  Pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe oraz środki do pracy. W trakcie procesu pracy tworzone będą dokumenty  elektronicznie i papierowo.  Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę na Wieloosobowym Stanowisku Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Kobylnica. Praca zespołowa z wykorzystaniem komputera. Praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:30.
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:
  Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest  niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Druk Kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – pokój nr 11, I piętro, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. informacji wstępnej klientów w terminie do dnia 4 marca 2020 r. do godziny 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 5 marca 2020 r., godz.10:00. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kobylnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij