Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów

miejsce pracy Urząd Gminy Kobylnica

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Kobylnica, pokój nr 11, I piętro

Treść

WÓJT GMINY KOBYLNICA, 
76-251 KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko: pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich 

W wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas zastępstwa.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
  4. znajomość tematyki z funduszy strukturalnych, programów operacyjnych, programów krajowych,
  5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
  6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. kursy z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych,
  2. doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów,
  3. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, zaliczona służba przygotowawcza,
  4. umiejętność pracy w systemie  SL 2014
  5. umiejętność strategicznego myślenia, zorientowanie na realizację celów, umiejętność przewidywania, umiejętność komunikowania się, elastyczność w działaniu, odporność na stres.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. opracowywanie wniosków i koordynacja projektów związanych z rozwojem społeczno - gospodarczym Gminy w celu skutecznego pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz z innych źródeł
  2. koordynacja działań  związanych z przygotowywaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy objętych formułą Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
  3. współpraca z mieszkańcami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i przechowywania dokumentacji dotyczącej opracowywanych wniosków i podpisanych umów o dotacje unijne oraz z innych źródeł, w przypadku programów realizowanych przez Gminę w zakresie budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, na potrzeby budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w przypadku programów realizowanych przez Gminę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  4. współpraca z innymi Referatami (stanowiskami) Urzędu Gminy Jednostkami Gminy w zakresie właściwego przygotowania (zgodnego ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami) projektów SIWZ, umów i sprawozdań z prowadzonych postępowań,
  5. współpraca z innymi samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, wymiana doświadczeń, w celu zwiększenia szans na uzyskanie dotacji finansowych,
  6. gromadzenie i udostępnianie informacji dla przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych, grup producenckich, itp. prowadzących działalność na terenie Gminy, dotyczących możliwości ubiegania się o środki finansowe z funduszy unijnych i innych źródeł.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  1. osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, przy wykorzystaniu urządzeń informatycznych,
  2. praca jednozmianowa na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych,
  3. praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:30.
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej: urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Druk Kwestionariusza osobowego i oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – pokój nr 11, I piętro, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich w terminie do dnia 24 marca 2020 r. do godziny 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 25 marca 2020 r., godz.11:00. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie  o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.


ODWOŁANIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KOBYLNICA
UL. GŁÓWNA 20, 76-251 KOBYLNICA

Stanowisko: ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich  Urzędu Gminy Kobylnica
w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo.
Umowa o pracę na czas zastępstwa

Wójt Gminy Kobylnica odwołuje nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko: ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów w  Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Kobylnica, ogłoszony w dniu 11 marca 2020 roku  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica, na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy z przyczyn organizacyjnych.

Dokumenty, które zostały złożone na w/w nabór zostaną odesłane  pocztą na podany adres do korespondencji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij