Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Kobylnica

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru W związku z brakiem ofert na ww. stanowisko urzędnicze, konkurs nie został rozstrzygnięty.

Szczegóły

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Kobylnica

miejsce pracy Urząd Gminy Kobylnica

termin składania ofert

miejsce składania ofert skrzynka pocztowa umieszczona przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica

Treść

WÓJT GMINY KOBYLNICA,
76-251 KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Kobylnica

W wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne,
  4. doświadczenie zawodowe: w  zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych, e.     znajomość przepisów prawnych w zakresie podatków i opłat,
  5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
  6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych oraz ustroju i kompetencji samorządu gminnego, w tym w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy  ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
  3. kompetencje psychologiczne,
  4. bardzo dobra organizacja pracy, obowiązkowość, rzetelność, odpowiedzialność,
  5. podstawowa znajomość procedur urzędniczych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego – osoby fizyczne:
   • prowadzenie ewidencji płatników podatków,
   • wydawanie zaświadczeń wynikających z prowadzonej ewidencji płatników podatku,
   • sporządzanie sprawozdań, analiz finansowych i planowanie dochodów,
  2. zakładanie i prowadzenie kartotek: gospodarstw, gruntów i nieruchomości,
  3. bieżące nanoszenie otrzymywanych zmian geodezyjnych,
  4. załatwianie podań i opracowywanie decyzji w sprawach: umarzania zaległości podatkowych, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty,
  5. przygotowywanie postanowień dotyczących zapłaty zobowiązań podatkowych w formie niepieniężnej,
  6. wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  7. wykazywanie udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie w sprawozdaniach i przekazywanie do ministerstwa właściwego do spraw rolnictwa.
  8. sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
  9. gromadzenie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze podatków oraz właściwego ich rozpracowywania.
  10. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących określania stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego.
  11. przygotowywanie informacji do sprawozdawczości budżetowej w zakresie wymiarów podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń.
  12. opracowywanie danych dla potrzeb statystycznych.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  1. osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, w Referacie Finansowym.
   Praca jednozmianowa na parterze budynku Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych,
  2. niektóre z przydzielonych zadań będą wykonywane na terenie Gminy Kobylnica,
  3. w trakcie procesu pracy tworzone będą dokumenty  elektronicznie i papierowo.
  4. praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 -16:30, wtorek-czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 - 14:30.
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:
  Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Druk Kwestionariusza osobowego i oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Kobylnica w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 10 kwietnia 2020 r., godz.10:00. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij