Informacja z otwarcia ofert (wygasły...)

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Kobylnica ul. Łąkowa (działki nr 498/5, 498/14) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 74367-2017 z dnia 26.04.2017 roku:
  1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 29 747,11 zł
  2. złożono dwie oferty:
1)     oferta Nr 1:
Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 86
76-200 Słupsk
cena: 22 207,65 zł
okres gwarancji: 72 miesiące
2)     oferta Nr 2:
Firma Usługowo Handlowa
Czesław Łukasiewicz
Cetyń 50
77-235 Trzebielino
cena: 20 712,82 zł
okres gwarancji: 96 miesięcy
  1. warunki płatności zgodne z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.


Brak załączników
Informacja wytworzona przez Anna Janeczko-Skrzeczkowska dnia 12.05.2017
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 12.05.2017. Wygasa 21.05.2017. Odsłon 5837, Wersja 1