Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu z wyjazdu (wygasły...)

Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Można zgłosić:
   - wyjazd z zamiarem stałego pobytu,
   - wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
   - powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.
(Dotyczy osoby, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą).
Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
(Dotyczy osoby, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy).
Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku, z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

3. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
(Dotyczy osoby, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy).
Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
Zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Wymagane dokumenty:
Jeden z poniższych formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia.
W przypadku dokonywania czynności w formie pisemnej – do wglądu dowód osobisty albo paszport.
 
Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku meldunkowego. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).

Wnioski:
1. Zgłoszenie wyjazdu za granicę (drukować dwustronnie)
2. Zgłoszenie powrotu z zagranicy (drukować dwustronnie
3. Wzór pełnomocnictwa meldunkowego

Wniosek można złożyć:
1. Osobiście
2. Inny (przez pełnomocnika)

Czas załatwiania:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Opłaty:
1. Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.
2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Akty prawne dotyczące sprawy:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011 r., nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz. 783 ze zmianami).


Załączniki:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór pełnomocnictwa
Informacja wytworzona przez Aneta Lemcio dnia 09.07.2010
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 03.07.2018. Wygasa 30.07.2019. Odsłon 1351, Wersja 5