Programy i plany działania - plan działania

 

Lp.

Nazwa programu

Data uchwalenia

Termin obowiązywania

1.

Program Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2016-2020

19.11.2015

Uchwała nr XX/149/2015

Do końca 2020 r.

2.

Program Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok

11.10.2018r.

Uchwała Nr LXI/494/2018

Do końca 2019 r.

3.

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

12.10.2017r.

Uchwała Nr XLVI/384/2017

Do końca 2020 r.

4.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

12.10.2017r.

Uchwała Nr XLVI/385/2017

Do końca 2020 r.

5.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

12.10.2017r.

Uchwała Nr XLVI/386/2017

Do końca 2020 r.

6.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica

29.03.2018r.

Uchwała Nr LIII/436/2018

rok 2018 r.

7.

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów Uzależnień na 2019 rok

20.12.2018

Uchwała Nr IV/39/2018

Do końca 2019 r.

8.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylnica na lata 2014-2019

10.10.2013

Uchwała Nr XL/367/2013

Do końca 2019r.

9.

Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022

29.11.2018

Uchwała Nr II/25/2018

Do końca 2022r.

10.

Program Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata 2015-2020

19.03.2015

Uchwała Nr X/57/2015

Do końca 2020r.

11.

Program gospodarczy pn.: „Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015-2020"

30.10.2014

Uchwała Nr LIV/499/2014

Do końca 2020r.

12.

Program społeczny pn.: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kobylnica na lata 2016-2025"

30.12.2015

Uchwała Nr XXII/174/2015

Do końca 2025r.

13.

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Kobylnica na lata 2013-2016

 

28.02.2013

Uchwała Nr

XXXIV/307/2013

Do końca 2016r.

14.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2021

26.05.2011

Uchwała Nr VIII/91/2011

Do końca 2021r.

15.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kobylnica

27.05.2010

Uchwała Nr XLIII/550/2010

Do końca 2032r.

16.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica

06.09.2012r.

Uchwala Nr XXVI/247/2012

Czas nieokreślony

17.

Program przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Gminy Kobylnica w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/2012 z dnia 12.04.2012

Czas nieokreślony

18.

Porozumienie międzygminne zawarte pomiędzy Gminą miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.: „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska"

20.04.2009

Uchwała Nr

XXXII/441/2009

Czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 30 lat.

19.

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020

19.03.2015

Uchwała nr X/51/2015

Do końca 2020r.

 

Informacja wytworzona przez Aneta Lemcio dnia 29.01.2019 9:40
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 29.01.2019 9:40. Odsłon 4310, Wersja 22