Informacja z otwarcia ofert (wygasły...)

                        Gmina Kobylnica, jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Sycewice i Kuleszewo wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadanie Nr 1 – Nr 3), w tym:
1)    Zadanie Nr 1 – roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej w Sycewicach, działki nr 2/149 (ul. Lipowa i ul. Pogodna), 2/30, 2/99, 2/100, 2/101, 2/116, 32/1 (ul. Parkowa), 30/2, 30/1 Sycewice PGR wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2)    Zadanie Nr 2 – roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmina Kobylnica w miejscowości Kuleszewo w pasie drogowym - działka nr 216 obręb Kuleszewo wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
3)    Zadanie Nr 3 – roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej na terenie Gmina Kobylnica w miejscowości Kuleszewo w pasie drogowym - działka nr 5/3 obręb Kuleszewo wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  1. Zadanie Nr 1: 113 720,45 zł
  2. Zadanie Nr 2: 28 541,03 zł
  3. Zadanie Nr 3: 4 871,59 zł
 
Złożono trzy oferty:
1)    oferta Nr 1:
Firma Usługowo Handlowa Czesław Łukasiewicz
Cetyń 50
77-235 Trzebielino
 

 

cena

okres rękojmi

Zadanie Nr 2

25 658,14 zł

72 miesiące

Zadanie Nr 3

5 053,66 zł

72 miesiące

 
 
2)    oferta Nr 2:
HYDRO-MAG Sp. z o.o.
ul. Kartuska 42 Garcz
83-333 Chmielno
 

 

cena

okres rękojmi

Zadanie Nr 1

194 257,01 zł

72 miesiące

Zadanie Nr 2

43 782,06 zł

72 miesiące

Zadanie Nr 3

12 213,42 zł

72 miesiące

 
3)    oferta Nr 3:
Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 60
76-100 Sławno
 

 

cena

okres rękojmi

Zadanie Nr 1

208 608,00 zł

61 miesięcy

Zadanie Nr 2

71 586,00 zł

61 miesięcy

 
Warunki płatności zgodne z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.


Brak załączników
Informacja wytworzona przez Anna Janeczko-Skrzeczkowska dnia 09.01.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 09.01.2019. Wygasa 18.01.2019. Odsłon 5837, Wersja 1