Rejestry i Ewidencje

WYKAZ  REJESTRÓW,  EWIDENCJI  I  ARCHIWÓW PROWADZONYCH  W  URZĘDZIE  GMINY  KOBYLNICA  

Biuro Obsługi Rady Gminy i Komisji Rady

L.p.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Pracownik odpowiedzialny

Numer telefonu, pokoju

1.

Rejestr uchwał Rady Gminy

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Komisji Rady - Marzena Młodecka-Jopek

59 842 90 70 wew. 251 pokój nr 5

2.

Rejestr uchwał Rady Gminy stanowiących prawo miejscowe

3.

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

4.

Rejestr skarg na działalność organów gminy i kierowników jednostek organizacyjnych

5.

Rejestr osób i podmiotów, którym nadano honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Kobylnica"

6.

Rejestr jednostek pomocniczych i sołtysów Gminy Kobylnica

Sekretariat

L.p.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Pracownik odpowiedzialny

Numer telefonu, pokoju

1.

Rejestr zarządzeń Wójta

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wójta - Agnieszka Walawicz

59 842 90 70, 59 842 96 17 pokój nr 11

2.

Rejestr pieczęci urzędowych

3.

Rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień

4.

Rejestr przynależności gminy do związków i stowarzyszeń

5.

Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu Gminy Kobylnica

Stanowisko ds. kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego - Karina Wyka

6.

Archiwum zakładowe

Sekretarz Gminy

L.p.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Pracownik odpowiedzialny

Numer telefonu, pokoju

1.

Rejestr jednostek organizacyjnych gminy

Sekretarz Gminy - Maja Wawrowska

59 842 90 70 wew. 242 pokój nr 14

2.

Rejestr instytucji kultury

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

L.p.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Pracownik odpowiedzialny

Numer telefonu, pokoju

1.

Archiwum działalności gospodarczej

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rolnictwa - Dorota Klimowicz

59 842 90 70 wew. 247 pokój nr 3

2.

Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

3.

Archiwum dokumentacji gospodarstw rolnych

4.

Ewidencja ludności

Stanowisko ds. ewidencji ludności - Katarzyna Chomicz

59 842 90 70 wew. 250 pokój nr 25

5.

Rejestr dowodów osobistych

Stanowisko ds. dowodów tożsamości i rejestru wyborców - Aneta Lemcio

6.

Rejestr wyborców

7.

Ewidencja udzielonych informacji publicznych

Stanowisko ds. informacji wstępnej klientów - Karolina Stojanowska

59 842 90 70 wew. 261 pokój nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

L.p.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Pracownik odpowiedzialny

Numer telefonu, pokoju

1.

Ewidencja dróg i mostów gminnych

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji dróg gminnych - Ryszard Roda

59 842 90 70 wew. 241 pokój nr 25

2.

Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości, ewidencja ulic i placów

3.

Ewidencja lokali mieszkalnych i użytkowych

Stanowisko ds. zarządzania budynkami i lokalami - Ewelina Makar

4.

Rejestr osób oczekujących na mieszkanie komunalne

5.

Ewidencja cmentarzy komunalnych

Stanowisko ds. zarządzania budynkami i lokalami - Ewelina Makar

6.

Ewidencja  budynków z pokryciem dachowym zawierającym azbest

Stanowisko ds. gospodarki odpadowej i ściekowej - Daria Gomółka

7.

Ewidencja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.

Rejestr działalności regulowanej (odpady komunalne)

9.

Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich

L.p.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Pracownik odpowiedzialny

Numer telefonu, pokoju

1.

Centralny rejestr zamówień publicznych

Stanowisko ds. zamówień publicznych - Anna Janeczko-Skrzeczkowska

59 842 90 70 wew. 237 pokój nr 23

 2.  Ewidencja zabytków Stanowisko ds. analizy i monitoringu planów rozwoju Gminy Kobylnica - Karolina Dalszewska 59 842 90 70 wew. 257 pokój nr 18

Referat finansowy

L.p.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Pracownik odpowiedzialny

Numer telefonu, pokoju

1.

Ewidencja płatników podatku rolnego, leśnego i lokalnych

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Iwona Rosołek

59 842 90 70 wew. 236 pokój nr 9

2.

Ewidencja tytułów wykonawczych

Stanowisko ds. windykacji podatków i opłat lokalnych - Anna Czosnek

3.

Ewidencja składników majątku gminy

Stanowisko ds. kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy - Jolanta Hincke

59 842 90 70 wew. 235 pokój nr 7

4.

Rejestr umów zawieranych przez gminę Kobylnica

Stanowisko ds. obsługi księgowej jednostek pomocniczych - Ewa Rosiak

59 842 90 70 wew. 253 pokój nr 6

5.

Ewidencja tytułów wykonawczych - gospodarka odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Alicja Bender

59 842 90 70 wew. 233 pokój nr 4

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1.

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa - Iwona Mieczkowska

59 842 90 70 wew. 232 pokój nr 22

2.

Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4.

Ewidencja nieruchomości

Stanowisko ds. ewidencji nieruchomości i geodezji - Kamil Stegienta

59 842 90 70 wew. 240 pokój nr 21

5.

Rejestr umów dzierżawy nieruchomości gminy

Stanowisko ds. przestrzeni publicznej - Monika Piwowarczyk (zastępstwo Katarzyna Stenka)

6.

Rejestr użytków ekologicznych

Stanowisko ds. ochrony środowiska - gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna - Katarzyna Lemańczyk

59 842 90 70 wew. 258 pokój nr 20

7.

Rejestr pomników przyrody

8.

Rejestr psów ras niebezpiecznych

Samodzielne stanowiska

1.

Rejestr członków formacji obrony cywilnej oraz wyposażenia formacji

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Monika Koszałka

59 842 90 70 wew. 259 pokój nr 16

2.

Rejestr jednostek ochotniczych straży pożarnych

3.

   

4.

 

5.

Rejestr osób upoważnionych do wprowadzania i aktualizacji danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Janusz Mielczarek

6.

Rejestr świadczeń osobistych

7.

Rejestr świadczeń rzeczowych

8.

Rejestr skarg i wniosków dotyczących działalności pracowników Urzędu Gminy

Stanowisko ds. kadr i bhp - Mariola Gostomczyk

59 842 90 70 wew. 248 pokój nr 17

9.

Ewidencja pracowników

 

Informacja wytworzona przez Marzena Młodecka-Jopek dnia 17.05.2019 8:26
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 17.05.2019 8:26. Odsłon 5004, Wersja 39