Wybory ławników sądowych (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
KADENCJA 2016-2019

W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych, Rada Gminy Kobylnica najpóźniej w październiku br. dokona wyboru na kolejną kadencję:
- 3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku, w tym 1 ławnika do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego,
- 6 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku , w tym 3 ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego.

Nabór kandydatów na ławników sądowych będzie prowadzony do 30 czerwca 2015 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin:
- Prezesi właściwych Sądów,
- Stowarzyszenia,
- organizacje społecznie i zawodowe- zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na „karcie zgłoszenia” na ławnika sądowego (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011r.) do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata,
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 7 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego są dostępne w biurze Rady Gminy Kobylnica (pokój nr 5,) u sołtysów oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kobylnica w zakładce „Ławnicy” oraz na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Uwaga:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać do 30 czerwca 2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie (30.06.2015) a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 059/8429070, wew. 251.Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marzena Młodecka-Jopek dnia 02.06.2015
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 02.06.2015. Wygasa 01.07.2015. Odsłon 3000
1