Informacja z otwarcia ofert (wygasły...)

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego placu zabaw w Lubuniu, działka nr 263 wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – Etap I opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 611152-N-2017 z dnia 03.11.2017 roku:
  1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 44 137,38
  2. złożono jedną ofertę:
Józef Kozłowski
Tychowo 16
76-100 Sławno
cena: 30 811,50 zł
okres gwarancji: 60 miesięcy
  1. warunki płatności zgodne z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.


Brak załączników
Informacja wytworzona przez Anna Janeczko-Skrzeczkowska dnia 20.11.2017
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 20.11.2017. Wygasa 29.11.2017. Odsłon 5837, Wersja 1