W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Usługowego „IWONA INDEKA”, ul. Transportowa 38, 76-251 Kobylnica z dnia 26.07.2021r. (uzupełniony w dniu 07.09.2021 roku) działającego przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Komorniczak – Firma Projektowo-Usługowa „Kontur” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca 34  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 141/34 obręb Kobylnica”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium, co wynika z przepisów art. 10 i art. 79 a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 22.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 34 lit. b i c i 35 lit. b i c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4  ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku  i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 K.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 K.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona która nie ma miejsca zamieszkania  lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia). Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kobylnica. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – bip.kobylnica.pl - w zakładce Ochrona Środowiska oraz na stronie internetowej Systemu informacji o środowisku www.sios.pl.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kobylnica. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, a w przypadku, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

Powiadom znajomego