Radosław Krawczyk
Sekretarz Gminy Kobylnica

Adres:

ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
woj. pomorskie

 
Numer pokoju: 13
Numer telefonu: 59 842 90 70 wew. 234
Numer faxu: 59 842 90 72
E-mail: r.krawczyk@kobylnica.eu

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. Nadzór nad sprawną organizacją pracy Urzędu i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 2. Nadzór nad merytoryczną zawartością BIP.
 3. Nadzór i koordynacja realizacji zadań związanych z wyborami samorządowymi i sołeckimi, Prezydenta i Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzenia referendum.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli.
 7. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji charakterze publicznym na terenie gminy.
 8. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu oraz konieczności dokonania zmian personalnych zatrudnionych pracowników.
 9. Nadzór nad przygotowywaniem dokumentów regulujących zasady funkcjonowania Urzędu oraz ich aktualizacji.
 10. Nadzorowanie szkoleń pracowników.
 11. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w urzędzie, w tym obiegiem elektronicznym.
 12. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz prowadzeniem centralnego rejestru skarg i wniosków.
 13. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z naborem pracowników oraz służbą przygotowawczą pracowników podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy.