W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ds. księgowości budżetowej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Adamska, zam. Kobylnica
Uzasadnienie wyboru Wójt Gminy Kobylnica informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Kobylnica wybrana została Pani Anna Adamska, zam. Kobylnica.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Adamska spełnia określone w ogłoszeniu o naborze wymagania niezbędne i dodatkowe. Posiada specjalistyczną wiedzę, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Szczegóły
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Miejsce pracy Referat Finansowy Urzędu Gminy Kobylnica
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, parter pokój nr 2
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Kobylnica w wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas: określony (6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne;
  4. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku finansowo-księgowym;
  5. znajomość  przepisów prawnych i ich interpretacja w zakresie ustawy o rachunkowości, finansów publicznych, ordynacji podatkowej;
  6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
  8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  1. znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych oraz ustroju i kompetencji samorządu gminnego, w tym w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy ordynacja podatkowa, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
  2. bardzo dobra organizacja pracy, obowiązkowość, rzetelność, odpowiedzialność;
  3. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu;
  4. podstawowa znajomość procedur urzędniczych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. dekretacja i księgowanie wydatków Urzędu Gminy w programie finansowo-księgowym;
  2. bieżące uzgadnianie wydatków - syntetyka z analityką;
  3. księgowanie sprawozdań dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy;
  4. terminowe sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych jednostki oraz zbiorczych dotyczących wydatków Gminy;
  5. prowadzenie analityki dotyczącej inwestycji prowadzonych przez Gminę;
  6. sporządzanie sprawozdań Rb-27Zz i Rb-N;
  7. rozliczanie rozrachunków z kontrahentami;
  8. rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy oraz rozliczanie delegacji służbowych;
  9. prowadzenie właściwego obiegu dokumentów na stanowisku pracy, w tym obiegu elektronicznego i archiwizowanie dokumentacji w ramach w prowadzonych zadań;
  10. wprowadzanie zmian do budżetu Gminy (zarządzenia, uchwały) za pomocą systemu Besti@
  11. przygotowywanie danych i materiałów do sprawozdań kwartalnych i rocznych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności;
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk Kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, parter pokój nr 2, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Kobylnica Urzędu Gminy Kobylnica w terminie do 30 stycznia 2023 r. do godziny 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 14.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.”

Załączniki

Powiadom znajomego