W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ds. inwestycji obiektowych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Małgorzata Kosmacz, zam. Widzino
Uzasadnienie wyboru Pani Małgorzata Kosmacz spełnia określone w ogłoszeniu o naborze wymagania niezbędne i dodatkowe. Posiada specjalistyczną wiedzę, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Szczegóły
Stanowisko ds. inwestycji obiektowych
Miejsce pracy Urząd Gminy Kobylnica
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, parter pokój nr 2
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: ds. inwestycji obiektowych

w wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas: określony (6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
  4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
  5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub na stanowiskach zbieżnych z wymaganiami, zaliczona służba przygotowawcza,
  2. znajomość procesów inwestycyjnych,
  3. zawodowe kursy specjalistyczne,
  4. ogólna znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5. umiejętność samodzielnego myślenia i działania, zorientowanie na realizację celów, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, elastyczność w działaniu, odporność na stres,
  6. prawo jazdy Kat.B.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy i przebudowy obiektów komunalnych na terenie Gminy wraz z przygotowaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań,
  2. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów rekreacyjnych, boisk sportowych, placów zabaw, ogrodzeń, chodników, parków oraz odtwarzaniem i restaurowaniem miejsc pamięci,
  3. przygotowywanie  i  nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy i przebudowy obiektów komunalnych wraz z przygotowywaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań,
  4. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych zadań,
  5. współpraca z innymi referatami Urzędu Gminy i Jednostkami Gminy w zakresie dotyczącym realizowanych zadań inwestycyjnych oraz ich właściwego zakończenia.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności;
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk Kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, parter pokój nr 2, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycji obiektowych w Wieloosobowym stanowisku ds. inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Kobylnica Urzędu Gminy Kobylnica w terminie do 3 lutego 2023 r. do godziny 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 3 lutego 2023 r. o godzinie 14.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.”

Załączniki

Powiadom znajomego