W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ds. księgowości podatków i opłat

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat
Miejsce pracy Referat Finansowy Urzędu Gminy Kobylnica
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, parter pokój nr 2
Status w trakcie rozstrzygania

Wójt Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: ds. księgowości podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Kobylnica w wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas: określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne;
  4. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku finansowo – księgowym lub podatkowym;
  5. znajomość i interpretacja przepisów w zakresie podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej, utrzymania czystości i porządku w gminach, postepowania egzekucyjnego w administracji;
  6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
  8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r.  w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  1. znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych oraz ustroju i kompetencji samorządu gminnego, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych;
  2. bardzo dobra organizacja pracy, obowiązkowość, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
  3. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu;
  4. podstawowa znajomość procedur urzędniczych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie ewidencji analitycznej przypisów i wpłat z tytułu  opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z  infrastrukturą drogową;
  2. prowadzenie ewidencji przypisów i wpłat, rozliczanie opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  3. nadzór i bieżąca kontrola inkasentów w zakresie pobieranych przez nich wpłat;
  4. rozliczanie kwitariuszy przychodowych będących w posiadaniu inkasentów oraz  obliczanie wynagrodzenia brutto za inkaso opłaty  za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy;
  5. windykacja należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów poprzez terminowe wystawianie upomnień;
  6. sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych dotyczących zmian zapisów – przeksięgowań – na  kontach  analitycznych w celu zgodności zapisów z kontami syntetycznymi, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  7. występowanie z zapytaniami do organów egzekucyjnych o stan realizacji tytułów wykonawczych;
  8. załatwianie podań dotyczących opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. opracowywanie decyzji w sprawach umorzeń, odroczeń terminów płatności,  rozkładania zaległości na raty;
  9. wydawanie postanowień w sprawie zarachowania wpłat;
  10. przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień, zarządzeń, uchwał oraz  analiz i innych dokumentów dotyczących opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  11. przygotowywanie danych i materiałów do sprawozdań kwartalnych i rocznych.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  1. osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, przy wykorzystaniu urządzeń informatycznych;
  2. praca jednozmianowa na parterze budynku Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych;
  3. praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek- czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -14:30;
  4. proponowane pierwsze łączne wynagrodzenie brutto (zależne od kompetencji i doświadczenia) do 5.000 zł miesięcznie;
  5. w ramach stosunku pracy zatrudniony pracownik dodatkowo otrzymywać będzie: wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tkę, nagrody jubileuszowe z tytułu stażu pracy powyżej 20 lat, świadczenia socjalne z okazji świąt oraz dofinasowanie do wypoczynku własnego i dzieci, finansowe nagrody uznaniowe Wójta Gminy uzależnione od wyników w pracy;
  6. pracownikom podejmującym pracę gwarantujemy wsparcie specjalistów w objęciu stanowiska, regularne kursy i szkolenia oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 50% kosztów kształcenia na kierunkach studiów zbieżnych z zajmowanym stanowiskiem.
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej: Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności;
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk Kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – Budynek B pokój nr 2, parter, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. księgowości podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Kobylnica  w terminie do dnia 31 maja 2023 r. do godziny 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 31 maja 2023 r. o godzinie 13.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego