W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

strażnik

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko strażnik
Miejsce pracy Referat Straży Gminnej Urzędu Gminy Kobylnica
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, parter pokój nr 2
Status w trakcie rozstrzygania

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Strażnik w Referacie Straży Gminnej Urzędu Gminy Kobylnica w wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy), z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie średnie;
  4. ukończone 21 lat;
  5. prawo jazdy Kat. B;
  6. ukończony kurs podstawowy na strażnika gminnego (miejskiego) potwierdzony stosownym świadectwem;
  7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
  9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
  10. bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna – pozwalająca na zatrudnienie na określonym stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich);
  11. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o strażnikach gminnych, policji, samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu pracy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych;
  2. sumienność, komunikatywność, dyskrecja, umiejętności argumentowana, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, wysoka kultura osobista.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie kompleksowych kontroli posesji znajdujących się w obrębie rejonu służbowego pod kątem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  2. rozeznanie przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym oraz zjawisk wywierających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa w Gminie,
  3. przygotowywanie wniosków kierowanych do Sądu, Prokuratury, Policji i innych organów,
  4. udział w spotkaniach z mieszkańcami Gminy oraz przekazywanie mieszkańcom aktualnych rozwiązań związanych z zapobieganiem i ściganiem przestępstw oraz wykroczeń,
  5. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz zabezpieczanie imprez publicznych,
  6. nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie,
  7. współpraca z innymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy w zakresie dotyczącym wspólnie realizowanych zadań.
 4. Informacja o warunkach  pracy:
  1. osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywać pracę patrolową w terenie,
  2. praca jednozmianowa na II piętrze budynku B Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych;
  3. praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30;
  4. proponowane pierwsze łączne wynagrodzenie brutto (zależne od kompetencji i doświadczenia) do 6.000 zł miesięcznie;
  5. w ramach stosunku pracy zatrudniony pracownik dodatkowo otrzymywać będzie: wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tkę; nagrody jubileuszowe z tytułu stażu pracy powyżej 20 lat, świadczenia socjalne z okazji świąt oraz dofinasowanie do wypoczynku własnego i dzieci, finansowe nagrody uznaniowe Wójta Gminy uzależnione od wyników w pracy;
  6. pracownikom podejmującym pracę gwarantujemy wsparcie specjalistów w objęciu stanowiska, regularne kursy i szkolenia oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 50% kosztów kształcenia na kierunkach studiów zbieżnych z zajmowanym stanowiskiem.
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:
  Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności;
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, pokój nr 2, parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Strażnik w Referacie Straży Gminnej Urzędu Gminy Kobylnica w terminie  do dnia  21 września 2023 r. do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 21 września 2023 r., godz. 13.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego