W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Bolesławice, nr 131/3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Bolesławice, nr 131/3
Przetarg na I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr 36/7 obręb Bolesławice oraz działki nr 1/6 obręb Kobylnica sąsiadujących ze zbywaną nieruchomością
Typ przetargu I przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości Działka
Cena wywoławcza 54.100,00 zł
Data przetargu

Treść

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6, § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1490 ze zm.),

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr 36/7 obręb Bolesławice oraz działki nr 1/6 obręb Kobylnica sąsiadujących ze zbywaną nieruchomością:

  • działka nr 131/3 obręb Bolesławice  o powierzchni 0,0676 ha, cena wywoławcza 54.100,00 zł, wadium 5.500,00 zł, godzina przetargu 10:00.

Dla wymienionej działki Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00098206/6. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wylicytowana cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Działka w ewidencji gruntów opisana jako dr. Nieruchomość znajduje się na terenie, który objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i stanowi teren zabudowy usługowej (symbol N.22U). Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego starostę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2021 r. w wysokości podanej wyżej z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w przetargu w terminie do 05 sierpnia 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału w przetargu – działka nr 131/3 obręb Bolesławice.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną nieruchomością nr 131/3 obręb Bolesławice,
  • pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie oraz brakiem roszczeń z tego tytułu,
  • kopię dowodu wpłaty wadium,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej składają pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie działki będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej w wyniku przetargu przez małżonka,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu oraz zgoda na opublikowanie imienia i nazwiska osoby ustalonej na nabywcę;
  • czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie;

Komisja przetargowa sporządzi listę osób spełniających warunki przetargowe, zakwalifikowanych do przetargu. Lista zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica w dniu 10 sierpnia 2021 r. Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy (należy posiadać przy sobie dokument tożsamości). Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 59 858-62-00 wew. 258.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane