W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Kuleszewo Lokal 1A m. 1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kuleszewo Lokal 1A m. 1
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 o pow. użytkowej 39,16 m2 położonego w budynku nr 1A w obr. Kuleszewo wraz z udziałem wynoszącym 48/100 w częściach wspólnych budynku, w budynku gospodarczym i w działce gruntu oznaczonej numerem 5/18 o powierzchni 0,1208 ha.
Typ przetargu i przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 40.000,00 zł
Data przetargu

Treść

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 o pow. użytkowej 39,16 m2 położonego w budynku nr 1A w obr. Kuleszewo wraz z udziałem wynoszącym 48/100 w częściach wspólnych budynku, w budynku gospodarczym i w działce gruntu oznaczonej numerem 5/18 o powierzchni 0,1208 ha.

Cena wywoławcza 40.000,00 zł

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedsionka i kwalifikuje się do kompletnego remontu. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalny obejmujący przedmiotowy lokal nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica położona jest na terenie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Słupskiego działka sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe – B. Dla gruntu, na którym położona jest wzmiankowana nieruchomość Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku prowadzi księgę nr SL1S/00058080/4. W dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia oraz w dziale IV – Hipoteka – wzmianek o wnioskach nie ma, natomiast wpisane jest, iż wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 24 czerwca 2022 roku w wysokości 4.000,00 zł tytułem lokal Kuleszewo 1A/1, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wpłaty wadium,
  • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu,
  • w przypadku gdy osobę, która wniosła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,
  • w przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę,  
  • w przypadku uczestnictwa oferenta pozostającego w związku małżeńskim i posiadającego umowną lub ustawową wspólność majątkową, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku osobistego warunkiem jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
  • w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, bądź winna złożyć oświadczenie, że taką zgodę posiada,
  • w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z warunkami przetargu oraz stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie oraz brakiem roszczeń z tego tytułu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu  wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku  w godz. 9-15 pod numerem tel. 59 842-90-70 wew. 240.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane