W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Wrząca

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Wrząca
Przetarg na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrząca, wchodzącej w skład mienia komunalnego
Typ przetargu i rokowania
Rodzaj nieruchomości działka
Cena wywoławcza 23 000,00 zł
Data przetargu

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I rokowania na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrząca, wchodzącej w skład mienia komunalnego: 

  • działka nr 369/4 o powierzchni 1002 m2, w ewidencji gruntów opisana jako RV, cena wywoławcza 23.000,00 złotych, zaliczka 2.300,00 złotych, godzina rokowań 09:00.

Dla wymienionej działki Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00007396/0. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Wylicytowana cena nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług VAT. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem  z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego Starostę. Nieruchomość była przedmiotem przetargów w dniach 02 lipca 2020 r. oraz 
17 sierpnia 2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłata zaliczki na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94931700020090073320000020 najpóźniej do dnia 18 września 2020 roku w wysokości 2.300,00 zł z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik rokowań zamierza nabyć. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w terminie do 18 września 2020 r.  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 do godz. 14:30 w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – Wrząca działka nr (wpisać numer działki)”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • pisemne oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu rokowań i nieruchomością w terenie oraz brakiem roszczeń z tego tytułu;
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • kopię dowodu wpłaty zaliczki;
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej składają pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie ustalonej w wyniku rokowań przez współmałżonka;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu uczestnictwa w rokowaniach oraz zgoda na opublikowanie imienia, nazwiska albo nazwy lub firmy osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości.

Nie przewiduje się dodatkowych warunków rokowań.

Informacje o sposobie przeprowadzenia rokowań zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 
22 września 2020 r.

Rokowania odbędą się w dniu 23 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 o godzinie 9:00

Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi kupujący. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 059 842-90-70 wew. 258.

Powiadom znajomego