Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zapytanie ofertowe

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Gmina Kobylnica (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2021-2026”.

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2021-2026", zwanej dalej „Strategią", zgodnie ze wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie, na które składają się w szczególności prace analityczne, koncepcyjne i redakcyjne.

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1)      Etap I - przeprowadzenie diagnozy strategicznej wraz z opracowaniem koncepcji Strategii poprzez:
a)     ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kobylnica zwanej dalej „Gminą”,
b)     sformułowanie/aktualizacja misji i wizji Gminy w oparciu o analizę i badania, 
c)     sformułowanie celów strategicznych i operacyjnych,
d)     przeprowadzenie min. trzech spotkań Zespołu Strategicznego (w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciele instytucji współpracujących/działających na rzecz Gminy i jej jednostek podległych, mieszkańcy, sołtysi, pracownicy Urzędu, przedstawiciele  Wykonawcy), w celu przedstawienia:
-          szczegółowego harmonogramu i metodologii prac, 
-          głównych tez strategii Gminy, 
-          analizy SWOT, 
-          wizji i misji Gminy, 
-          celów strategicznych i operacyjnych
-          oraz wypracowania kierunków działań i przedsięwzięć rozwojowych dla Gminy, 
-          opracowanie koncepcji Strategii (zwanej dalej „Koncepcją”) wraz z jej prezentacją multimedialną.
2)      Etap II - opracowanie Strategii w tym:
a)     przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii (badania ankietowe w oparciu o formularz papierowy oraz on-line, moderowanie spotkań, zebranie uwag i ich analiza, sporządzenie raportu z konsultacji),
b)     opracowanie ostatecznej wersji Strategii uwzględniającej konsultacje społeczne,
c)     przygotowanie prezentacji multimedialnej finalnej wersji Strategii i przedstawienie jej na sesji Rady Gminy Kobylnica w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej jej przyjęcie,
d)     Przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii wraz ze wskazaniem osób/jednostek odpowiedzialnych za wykonanie oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych.

3.     Założenia i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)      Strategia musi koncentrować się na sprawach kluczowych, które z punktu widzenia rozwoju Gminy, jako całości i zbiorowego interesu mieszkańców, uznane zostały za najważniejsze.
2)      Opracowanie Strategii musi być programem realnym. Oznacza to, że musi uwzględniać istniejąca sytuację społeczno-gospodarcza oraz występujące w Gminie czynniki sprzyjające i ograniczające rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia oraz obsługi mieszkańców.
3)      Opracowana Strategia powinna być przygotowana zgodnie z dokumentami strategicznymi, planistycznymi wyższego szczebla (tzn. unijnymi, krajowymi i regionalnymi) jeżeli jej dotyczą. 
4)      W opracowaniu należy uwzględnić lokalne, planistyczne i finansowe dokumenty Gminy, w tym m.in.:
a)     Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015 - 2020;
b)     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Kobylnica;
c)     uchwalone i planowane do uchwalenia Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica;
d)     Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylnica na lata 2019 – 2025.
5)      Zakres opracowania określony w pkt. 2 ppkt. 1 wniosku obejmuje przeprowadzenie m.in.: prac analityczno-syntetycznych zakończonych raportem poświęconym diagnozie stanu obecnego Gminy, przedstawiającym ocenę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na podstawie m.in. statystyki publicznej, sprawozdań realizacji programów, planów i strategii, analiz statystycznych, wywiadów, który będzie podstawą do podjęcia ostatecznych decyzji umożliwiających zrównoważony rozwój Gminy w każdej dziedzinie jej działalności.
6)      Badania diagnostyczne obejmować powinny m.in. następujące obszary: społeczeństwo, gospodarka, ekologia, infrastruktura, zagospodarowanie przestrzenne, uwarunkowania środowiskowe, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, kultura, sport i turystyka.
7)      Dane wykorzystane do analizy powinny obejmować okres, co najmniej ostatnich siedmiu lat. Na ich podstawie powinny być określone trendy rozwojowe, na których należy bazować opracowując Strategię.
8)      Dane liczbowe powinny być przedstawione w formie tabelarycznej i graficznej (np. wykresy, diagramy, mapy, itp.).
9)      Koncepcja powinna uwzględniać co najmniej: wyniki przeprowadzonej diagnozy, szczegółowy opis metodyki prac nad Strategią oraz strukturę dokumentu.
10)   Wykonawca powinien zaproponować dobór narzędzi, metody ich wykorzystania, planowane działania, itp., które zapewnią sformułowanie analizy SWOT, wizji i celów rozwoju, identyfikację przedsięwzięć rozwojowych.
11)   Koncepcja powinna zostać opracowana przez Wykonawcę z udziałem grup roboczych wyznaczonych przez Wykonawcę i Zamawiającego podczas spotkań warsztatowych. Ostateczna wersja Koncepcji, przygotowana przez Wykonawcę, podlega akceptacji przez Zamawiającego.
12)   Przewidywana ilość spotkań, o których mowa w pkt. 3 ppkt 11: min. 3 spotkania warsztatowe Zespołu Strategicznego po 8 godzin dziennie przy założeniu, że 1 godzina zajęć dydaktycznych to 45 minut. Obowiązkiem Wykonawcy będzie czynny udział w spotkaniach, przygotowanie tematyki spotkań, ich moderowanie, sporządzenie protokołu oraz wypracowanie materiału roboczego do projektu Strategii. Skład zespołu roboczego zostanie uzgodniony z Wykonawcą przed rozpoczęciem prac nad Strategią. Szacunkowa liczba uczestników spotkań roboczych nie przekroczy 40 osób na każdym spotkaniu. Miejsce spotkań w uzgodnionym terminie oraz poczęstunek zapewni Zamawiający.
13)   Na każdym etapie prac przed końcowym odbiorem ostatecznej wersji dokumentu Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia/uwagi, które należy wprowadzić w terminie do 7 dni od daty ich przekazania.

4.     Wymagania w zakresie wykonania i odbioru:
1)      Obowiązek uzyskania wszelkich materiałów, danych statystycznych, uzgodnień i opinii potrzebnych do opracowania dokumentu wraz z kosztami ich uzyskania, leży po stronie Wykonawcy.
2)      Dokumenty należy opracować w języku polskim.
3)      Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 lit. d będą dostarczane Zamawiającemu:
a)     w postaci papierowej, w formacie A4 - w ilości min. 4 egz.,
b)     w postaci elektronicznej (płyta CD) w plikach źródłowych możliwych do edycji (np.doc) - w ilości min. 2 egz.,
4)      Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 lit. b będą dostarczane Zamawiającemu:
a)     w postaci papierowej, oprawionej, w formacie A4, pełny kolor - w ilości min. 6 egz.
b)     w postaci elektronicznej (płyta CD) w plikach w formacie ,pdf oraz w plikach źródłowych możliwych do edycji (np.doc) - w ilości min. 2 egz.,
c)     w postaci papierowej, skrócona wersja Strategii w formie broszury w ilości - 20 szt. oraz w postaci elektronicznej w plikach w formacie .pdf oraz w plikach źródłowych możliwych do edycji np.doc -1 egz. (płyta CD)
d)     w postaci prezentacji multimedialnej dokumentu w formacie Microsoft Power Point, 15-20 slajdów (w postaci elektronicznej w plikach źródłowych możliwych do edycji - 1 egz. (płyta CD).

5.     Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie do przyjętego dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kobylnica na lata 2021-2026. 

6.     Źródło finansowania: budżet gminy

7.     Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.06.2020 r., w tym:
1)      Opracowanie Koncepcji do 30 dni od dnia podpisania umowy,
2)      Przeprowadzenie warsztatów i opracowanie projektu Strategii do 60 dni od dnia podpisania umowy.

8.      Warunki płatności: przelew bankowy - do 30 dnia od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zmawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru opracowania bez uwag.

9.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1)      Harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2)      Wykaz co najmniej 2 usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem usług o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
3)      Plan konsultacji społecznych (opis działań, harmonogram).
4)      Wykaz personelu kluczowego biorącego udział w postępowaniu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o dysponowaniu osobami wchodzącymi w skład zespołu opracowującego Strategię.

10.   Kryterium oceny ofert: wartość ceny brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego Zamówienia.
Cena ofertowa powinna mieć charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

11.   Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica w terminie do 31.01.2020 r. do godziny 14.30.

12.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Grzeszczak - Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju Gminy, tel. 59 842 90 70 wew. 257, e-mail: i.grzeszczak@kobylnica.eu

13.   Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania należy wypełnić w języku polskim oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na adres tj. Gmina Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, fax. 59 842 90 72, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl

14.   Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Załącznik do zapytania ofertowego stanowi dokument, który nie spełnia wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8429070 w.257.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij