W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Kobylnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Kobylnica.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część plików stanowiących załączniki do artykułów np. skany dokumentów, zdjęcia bez opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Kobylnica.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Hordejuk. Kontakt: a.hordejuk@kobylnica.pl, tel. +48577027580. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Kobylnica odpowiada Agnieszka Hordejuk, a.hordejuk@kobylnica.pl, tel.+48577027580.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku możliwe po uprzednim skorzystaniu z dzwonka znajdującego się przed drzwiami wejściowymi. Pracownicy Urzędu udzielają pomocy przy wprowadzeniu do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na wysokim parterze budynku. Drzwi zewnętrzne prowadzą do korytarza rozpoczynającego się schodami. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są pomieszczenia na parterze budynku w tym: korytarz, kasa, biura Referatu Finansowego, samodzielnego stanowiska ds. prawno-organizacyjnych, Ewidencji ludności, Poborcy, Kontroli zarządczej i zarządzania jakością, biuro Przewodniczącego Rady Gminy, Działalności gospodarczej i rolnictwa, Obsługi Rady Gminy oraz Dowodów osobistych. Pracownik Biura Obsługi Interesanta dostarcza dokumenty z pozostałych pięter budynku. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, w tym sekretariat, sala narad, gabinet Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Zastępcy Wójta Gminy, Wójt Gminy, biura obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, obsługi informatycznej, ochrony informacji niejawnych oraz kadry i BHP. Na drugim piętrze znajdują się biura Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich, Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych. Komunikacja pomiędzy parterem, a piętrami odbywa się poprzez wydzieloną klatkę schodową ze schodami. W budynku nie ma windy. Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w pokoju Biura Obsługi Interesanta na parterze. W obiekcie brak jest dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Od strony podwórza budynku jest wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na terenie obiektu nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego. Obsługa osób niesłyszących realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje również możliwość udostępnienia stanowiska komputerowego do komunikacji w pomieszczeniu biurowym pracownika Biura Obsługi Interesanta.

Powiadom znajomego