W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Kobylnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Kobylnica.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część plików stanowiących załączniki do artykułów np. skany dokumentów, zdjęcia bez opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Kobylnica.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Hordejuk. Kontakt: a.hordejuk@kobylnica.pl, tel. +48577027580. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Kobylnica odpowiada Agnieszka Hordejuk, a.hordejuk@kobylnica.pl, tel.+48577027580.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kobylnica mieści się w dwóch budynkach oznaczonych literami A i B.

Budynek A Urzędu Gminy w Kobylnicy jest usytuowany wzdłuż ul. Głównej. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchową ze względu na schody znajdujące się w korytarzu tuż za drzwiami wejściowymi. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się poprzez schody w wąskiej klatce schodowej. W obiekcie brak jest dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parkingach zapewniono dwa miejsca parkingowe o zwiększonej szerokości (3,60 m) oraz jedno miejsce "dla rodzica z dzieckiem"; dodatkowo brak barier architektonicznych w postaci progów, brak oznaczeń poziomych oraz ścieżek naprowadzających.

Dostęp do pomieszczeń znajdujących na pierwszym piętrze, tj.: gabinet Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, biura Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Informacji Niejawnych został dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i odbywa się poprzez ciąg komunikacyjny łącznika prowadzący z budynku B do budynku A. Brak natomiast dostępu dla osób z dysfunkcją ruchową do parteru budynku A tj. biura Referatu Finansowego, biura Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, biura Stanowiska ds. inwestycji zewnętrznych i uzgodnień sieciowych, a także biura Stanowiska ds. melioracji i urządzeń wodnych oraz drugiego piętra, tj. biura Radcy Prawnego, biur Wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji, biura Stanowiska ds. prawno-organizacyjnych, biura Stanowiska ds. kadr i BHP,  biura Wieloosobowego stanowiska ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową dla tych kondygnacji odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku B.

Do budynku A można wejść z psem asystującym.

Budynek B Urzędu Gminy w Kobylnicy znajduje się przy ul. Głównej za budynkiem A (wejście z parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami A i B). Budynek biurowy został przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze budynku zapewniono dostęp przy pomocy pochylni wyposażonej w obustronną balustradę z dwoma podchwytami, a wszystkie kondygnacje skomunikowane są dźwigiem osobowym (windą) dostosowanym do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchu jest możliwe po uprzednim skorzystaniu z dzwonka znajdującego się przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie od wejścia. Pracownicy Urzędu udzielają pomocy przy wprowadzeniu do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze budynku. Dla osób z dysfunkcją ruchu dostępne są pomieszczenia na parterze budynku w tym: korytarz, kasa, biura Referatu finansowego, biuro Stanowiska ds. organizacji pozarządowej i komunikacji społecznej, biuro Stanowiska ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Na pierwszym piętrze znajdują się biura Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, biuro Obsługi Rady Gminy oraz biuro Przewodniczącego Rady Gminy. Na drugim piętrze znajdują się biura Straży Gminnej, biuro Obsługi informatycznej i Stanowiska ds. wdrażania i administrowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

W budynku zamontowano tabliczki zawierające napisy informacyjne na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków wraz z informacją dotykową w alfabecie Braille’a.

Na holu głównym zamontowano plan budynku, z zaznaczeniem punktu „tu jesteś” oraz plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a. W ciągach komunikacyjnych budynku nie zastosowano oznaczeń poziomych. Na kondygnacji parteru oraz I piętra zaprojektowano toalety dostosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością poprzez montaż odpowiedniej armatury, ceramiki oraz poręczy i uchwytów.

Do budynku B można wejść z psem asystującym. 

Powiadom znajomego