W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XXVII/2020

Otwarcia XXVII - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i obowiązującej odległości miedzy radnymi sesja odbywa się w sali GCKiP w Kobylnicy.  Głosowanie w dniu dzisiejszym będzie odbywało się za pośrednictwem systemu e-sesja jak  również przez podniesienie ręki – głosy będzie liczył Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Pana Rafała Kuligowskiego – Z-cę Wójta 
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy 
 • Panią Maję Wawrowską – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchylająca uchwałę Nr XVIII/158/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica,
  5. przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Nr 6 do granic administracyjnych Gminy Kobylnica,
  6. zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Nr 6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej,
  7. przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1152G na terenie miejscowości Dobrzęcino,
  8. zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”,
  9. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica,
  10. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę,
  11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty,
  12. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  13. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  14. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica,
  15. nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino,
  16. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok”.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie XXVII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Elżbieta Surmacz, Paweł Pawlak.
Sesja rozpoczęła się o godz. 09.00, a zakończyła o godz. 10.15.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem.
Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu głosowało 12 radnych „za" przyjęciem porządku obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym:
Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu
głosowało 12 radnych „za" przyjęciem sprawozdania
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przedstawił informację dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych: informacja Przewodniczącego Rady oraz Wojewody – informacje w aktach sprawy.

Ad. 5

Rozpatrzenie uchwał:

 1. Uchwała Nr XXVII/231/2020 uchylająca uchwałę Nr XVIII/158/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr XXVII/232/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr XXVII/238/2020 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr XXVII/234/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr XXVII/235/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Nr 6 do granic administracyjnych Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt projekt dot. wykonania prac projektowych na rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej.
  Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski zapytał czy planowana ścieżka rowerowa od drogi S6 będzie miała połączenie z innymi miejscowościami gminy.
  Wójt wyjaśnił, że ścieżki rowerowe zostaną połączone w latach 2022-2025 planowana jest budowa drogi szybkiego ruchu. Ścieżka rowerowa będzie przebiegała  wzdłuż drogi serwisowej.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr XXVII/236/2020 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Nr 6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr XXVII/237/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1152G na terenie miejscowości Dobrzęcino
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt – uchwała dot. przejęcia w zarząd przez gminę część drogi powiatowej w Dobrzęcinie w celu realizacji zadania.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr XXVII/238/2020 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr XXVII/239/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr XXVII/240/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Z-ca Wójta wyjaśnił, że uchwała ma charakter porządkowy dot. ujednolicenia worków, organizacji PSZOK i wyłączenie domków letniskowych (zgodnie z ustawą).
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr XXVII/241/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały
  1 „przeciw” (A. Szymańska)
  Uchwała została podjęta większością głosów.
 12. Uchwała Nr XXVII/242/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 13. Uchwała Nr XXVII/243/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 14. Uchwała Nr XXVII/244/2020 w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady uchwała dot. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica - „ul. Grabowa”.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 15. Uchwała Nr XXVII/245/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  Przewodniczący Rady uchwała dot. nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino  - „ul. Borówkowa”.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 16. Uchwała Nr XXVII/246/2020 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:
  Na 12 radnych biorących udział w głosowaniu:
  głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Wójt podziękował radnym za przyjęcie uchwał dot. gospodarki odpadami dodając, że projekty uchwał  zostały przygotowane w oparciu o szczegółową analizę ekonomiczną. Zgodnie z przepisami gmina nie ma prawa dopłacać do gospodarki odpadami. Wysokość opłaty zależy od samych mieszkańców, czyli od ilości wytwarzanych opadów, prawidłowego segregowania oraz rzetelnie składanych informację dot. ilości osób zamieszkałych na danej posesji. Główne koszty wpływające na cenę to opłata środowiskowa, transport i praca osób zajmujących się odbiorem nieczystości. Wójt zaznaczył, że nie jest to wpłata na rzecz gminy- zadaniem gminy jest zorganizowanie odbioru nieczystości z terenu gminy i jego opłacenie  ze środków wpływających od mieszkańców. Wójt dodał, że zwalnia się w części z opłaty za gosp. odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących BIO odpady w kompostownikach przydomowych w wysokości 5 zł. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określa się wysokość stawki podwyższonej w wysokości 100 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość (zgodnie z zapisami ustawy).

Ad.6

Radni nie złożyli interpelacji ani wniosków.

Ad.7

Wolne wnioski

Wójt przedstawił odpowiedz na wnioski zgłoszone na XXVI sesji – informacja w aktach sprawy.
Przewodniczący Rady zapytał jak wygląda sytuacja na terenie gminy jeżeli chodzi o oświatę – praca szkół, przedszkoli i żłobków.
Wójt – na terenie gminy nie pracuje szkoła w Kobylnicy, prowadzone jest nauczanie zdalne. Czekamy na decyzję SANEPIDU o możliwości wznowienia zajęć stacjonarnych. Zdania rodziców są podzielone w związku z zamknięciem szkoły jednak  większość rodziców klas 0-3 chciałaby aby dzieci wróciły do szkoły.
Przedszkola i żłobki na terenie gminy funkcjonują - nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń o ich zamknięciu w związku  z Covid.  Wójt dodał, że na terenie gminy jest odnotowywanych coraz więcej zakażeń. Zakażenie nie ominęło również OPS w Kobylnicy.
Rada Alicja Szymańska zapytała o przebudowę ul. Kolejowej w Kobylnicy (przejazd).
Wójt wyjaśnił, że trwają prace projektowe dot. przebudowy całego torowiska.
Radna Krystyna Balcerek:
1) remont drogi w Płaszewie - przedstawienie harmonogramu prac przewidzianych do realizacji  w I i II etapie.
Wójt – radna otrzyma planowany harmonogram prac.
2) powołanie komisji  do oceny prac związanych z budową kanalizacji – zapadająca się droga przy wjeździe do Płaszewa.
Wójt -  zostanie przeprowadzony przegląd - o terminie  zostanie powiadomiona rada i sołtys.
Radny Leon Kiziukiewicz:
- zabezpieczenie pni drzew przy drodze powiatowej Sierakowo-Kończewo.
Wójt – wniosek zostanie przekazany do ZDP w Słupsku.
Radny Mieczysław Stępniewski:
- montaż jednego punktu świetlnego ul. Szkolna (ostatni budynek). Jednocześnie radny zaznaczył, że jest zadowolony z przebudowy oświetlenia.
Radni minutą ciszy uczcili pamięć Burmistrza Ustki Pana Jacka Graczyka.

Ad. 8

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 231 do nr 246:

 1. Uchwała Nr XXVII/231/2020 uchylająca uchwałę Nr XVIII/158/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej
 2. Uchwała Nr XXVII/232/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr XXVII/233/2020 w o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok
 4. Uchwała Nr XXVII/234/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
 5. Uchwała Nr XXVII/235/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Nr 6 do granic administracyjnych Gminy Kobylnica
 6. Uchwała Nr XXVII/236/2020 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Nr 6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej
 7. Uchwała Nr XXVII/237/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1152G na terenie miejscowości Dobrzęcino
 8. Uchwała Nr XXVII/238/2020 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”
 9. Uchwała Nr XXVII/239/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica
 10. Uchwała Nr XXVII/240/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 11. Uchwała Nr XXVII/241/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
 12. Uchwała Nr XXVII/242/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. Uchwała Nr XXVII/243/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 14. Uchwała Nr XXVII/244/2020 w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica
 15. Uchwała Nr XXVII/245/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino
 16. Uchwała Nr XXVII/246/2020 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok”

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XXVII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego