W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XXXVII/2021

Protokół Nr XXXVII/2021
z sesji Rady Gminy Kobylnica
z dnia 17 czerwca 2021 roku

Otwarcia XXXVII - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Panią Annę Łabik – Kierownika OPS w Kobylnicy
 • Panią Elżbietę Gryko – Dyrektora GCKiP w Kobylnicy
 • Panią Martę Prezlata – Dyrektora CUW w Kobylnicy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku za lata 2016-2018.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok,
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobylnica w roku szkolnym 2021/2022,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Słupsk porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie wykonywania przez Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gminy Kobylnica,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnych porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica, a następującymi samorządami: Gminą Walce oraz Gminą Zarszyn,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnych porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica (Polska) a następującymi samorządami: Gminą Valka (Łotwa), Gminą Vit′az (Słowacja), Miastem Marneuli (Gruzja), Miastem Batonyterenye (Węgry), Miastem Tvrdosin (Słowacja), Miastami Valga (Estonia), Gminą Nizna Sitnica (Słowacja), Gminą Mala Moravka (Czechy), Miastem Jirkov (Czechy).
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie XXXVII sesji Rady Gminy Kobylnica.
  Ad. 1
  W związku z wystąpieniem awarii związanej i brakiem możliwości sprawdzenia obecności radnych poprzez, system e- sesja Przewodniczący Rady zarządził sprawdzenie imiennej obecności poprzez wyczytanie z imienia i nazwiska radnych zaznaczając w ten sposób obecności radnych na sesji (lista z imiennego sprawdzenia obecności radnych w załączeniu do protokołu).
  Na 15 radnych, obecnych na sesji było 13.
  Nieobecni radni: Elżbieta Surmacz i Paweł Pawlak.
  Sesja rozpoczęła się o godz. 09.00, a zakończyła o godz. 10.04.
  Ad. 2
  Przyjęcie porządku obrad.
  Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
  Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.
  Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 radnych „za" przyjęciem porządku obrad . Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
  Ad.3
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o procedurę wyboru Dyrektorów Szkół.
  Wójt wyjaśnił, że zgodnie z uzgodnieniami z Kuratorium zostały ogłoszone konkursy ( brak zgody na przedłużenie obowiązujących umów z wyłączeniem Dyrektora SP w Sycewicach). Zgodnie z przepisami zostały wysłane pisma dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej. W najbliższym czasie zostanie powołana komisja konkursowa.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
  Ad. 4
  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku za lata 2016-2018.
  Przewodniczący Rady zaznaczył, że Raport radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, był również przedmiotem posiedzenia komisji rady gminy.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Radni nie zgłosili uwag ani pytań do przedłożonego raportu.
  Ad. 4
  1. Uchwała Nr XXXVII/331/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
   Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji rady gminy.
   Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  2. Uchwała Nr XXXVII/332/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
   Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji rady gminy.
   Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  3. Uchwała Nr XXXVII/333/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobylnica w roku szkolnym 2021/2022
   Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji rady gminy.
   Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  4. Uchwała Nr XXXVII/334/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
   Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji rady gminy.
   Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  5. Uchwała Nr XXXVII/335/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Słupsk porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie wykonywania przez Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gminy Kobylnica
   Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji rady gminy.
   Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  6. Uchwała Nr XXXVII/336/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnych porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica, a następującymi samorządami: Gminą Walce oraz Gminą Zarszyn
   Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji rady gminy.
   Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  7. Uchwała Nr XXXVII/337/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnych porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica (Polska) a następującymi samorządami: Gminą Valka (Łotwa), Gminą Vit′az (Słowacja), Miastem Marneuli (Gruzja), Miastem Batonyterenye (Węgry), Miastem Tvrdosin (Słowacja), Miastami Valga (Estonia), Gminą Nizna Sitnica (Słowacja), Gminą Mala Moravka (Czechy), Miastem Jirkov (Czechy)
   Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji rady gminy.
   Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5
Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad.6

Wolne wnioski
Wójt przedstawił odpowiedź na wolne wnioski zgłoszone podczas XXXVI sesji – informacja w aktach sprawy.
Zgłoszone przez radnych wolne wnioski:
Radna Krystyna Balcerek:

 • w imieniu mieszkańców Płaszewa, Żelek, Żelkówka, Lulemina zgłosiła wniosek dot. uruchomienia kursów autobusowych w okresie letnim.

Wójt odpowiedział, że trwają rozmowy z przewoźnikami.
Radny Mieczysław Stępniewski:

 • usunięcie trzech wyschniętych drzew, które znajdują się przy placu zabaw na osiedlu w Sycewicach (brama wjazdowa, obok przebiega linia wysokiego napięcia).
  Wójt – pracownicy CUW i UG przeprowadzą wizję lokalną w terenie.
  W trakcie dyskusji Wójt poinformowało radnych o pracach w sejmie związanych ze zmianą ustawy o energii odnawialnej chodzi o odległość wiatraków od zabudowy mieszkaniowej planuje się powrót do zapisów z 2017r., planowane jest zwiększenie ilości debat publicznych z udziałem mieszkańców.
  Wójt ponownie zaprosił radnych do udziału w imprezach organizowanych w ramach Dni Kobylnicy.

Ad. 7

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 331 do nr 337:

 1. Uchwała Nr XXXVII/331/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr XXXVII/332/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
 3. Uchwała Nr XXXVII/333/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobylnica w roku szkolnym 2021/2022
 4. Uchwała Nr XXXVII/334/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
 5. Uchwała Nr XXXVII/335/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Słupsk porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie wykonywania przez Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gminy Kobylnica
 6. Uchwała Nr XXXVII/336/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnych porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica, a następującymi samorządami: Gminą Walce oraz Gminą Zarszyn
 7. Uchwała Nr XXXVII/337/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnych porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica (Polska) a następującymi samorządami: Gminą Valka (Łotwa), Gminą Vit′az (Słowacja), Miastem Marneuli (Gruzja), Miastem Batonyterenye (Węgry), Miastem Tvrdosin (Słowacja), Miastami Valga (Estonia), Gminą Nizna Sitnica (Słowacja), Gminą Mala Moravka (Czechy), Miastem Jirkov (Czechy)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXVII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego