W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XL/2021

Protokół Nr XL/2021
z sesji Rady Gminy Kobylnica 
z dnia 28 października 2021 roku

Otwarcia XL - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Kierowników referatów UG i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały NR XXII/192/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy”,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica,
  5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty,  
  6. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości,
  7. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego,
  9. przejęcia przez Gminę Kobylnica od Zarządu Powiatu Słupskiego częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1153 G na terenie miejscowości Słonowice,  
  10. nadania nazwy ulicy w miejscowości Widzino,
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Kobylnica-Południe” dla obszaru obejmującego teren SE.18UP i część terenu SE.17 UM,
  12. rozpatrzenia petycji,
  13. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok”.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie XL sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1
Na 15 radnych, obecnych na sesji było 13.
Nieobecni radni: Alicja Szymańska i Elżbieta Surmacz.
Sesja rozpoczęła się o godz. 09.00, a zakończyła o godz. 10.58.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, który radni otrzymali z zaproszeniem i materiałami  na sesję: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 radnych „za" przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Krystyna Balcerek zapytała o położenie działki w Kwakowie.  
Odpowiedzi dot. położenia działki udzieliła Pani Kinga Węgrzyńska.  
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4
Przewodniczący Rady przedstawił informację dot. analizy oświadczeń majątkowych -  informacje złożone przez Przewodniczącego Rady (dot. radnych), Wójta Gminy (dot. osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń) oraz Wojewody (dot. Przewodniczącego i Wójta)  – informacje w aktach sprawy.

Ad. 5

 1. Uchwała Nr XL/359/2021 w sprawie zmiany uchwały NR XXII/192/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji  budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt wyjaśnił, że zmiana  związana jest ze zwiększeniem zakresu inwestycji o roboty dodatkowe w Sierakowie i Kuleszewie – szacunkowy koszt to 160 tys. zł. W związku z powyższym Starosta Słupski zwrócił się o zwiększenie środków z budżetu gminy Kobylnica o kwotę 80 tys. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr XL/360/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji  budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr XL/361/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji  budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt wniósł o wprowadzenie autopoprawki ( radni autopoprawkę otrzymali przed sesją):
  1. w załączniku dochodów budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok (załącznik nr 4) wprowadza się zmiany:
   1. zmienia się klasyfikację budżetową (paragrafu) środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa  na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Kobylnica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w wys. 3.000.000 zł ujętych w dziale 700 rozdziale 700 95 w § 6290 na § 6090,
   2. zmienia się klasyfikację budżetową (działu i rozdziału) środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach” w wys. 900.000 zł ujętych z dziale 758 rozdziale 758 16 w § 6090 na dział 600 rozdział 60016 § 6090,
   3. zmienia się klasyfikację budżetową (paragrafu) środków programu „Wspieraj seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora w wys. 6.303 zł ujętych w dziale 852 rozdziale 852 95 w § 2700 na § 2180.
   4. zmienia się klasyfikację budżetową (paragrafu) środków na dopłaty do czynszu – instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19  w wys. 12.4999 zł ujętych w dziale 852 rozdziale 852 15 w § 2700 na § 2180.
    W wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie ogólna kwota planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku.
  2. Skarbnik wniosła o sprostowanie błędnego zapisu w projekcie uchwały - §2  podpunkt a) dochodów kwotą - została wpisana kwota 104.906.283,50 zł, a powinna być kwota 104.906.283,36 zł. (chodzi o grosze: jest 50 gr.,  a powinno być 36 gr.). 
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował  pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami : na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał” się od głosu (P. Pawlak) . Uchwała została podjęta większością głosów. 
   W związku z problemami związanymi z działaniem programu e-sesja Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
   Po przerwie ponownie poddano pod głosowanie przyjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok wraz z autopoprawkami : na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał” się od głosu (P. Pawlak) . Uchwała została podjęta większością głosów.
 4. Uchwała Nr XL/362/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji  budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt przedstawił proponowane zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości w porównaniu ze stawkami z bieżącego roku: 
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania   w ewidencji gruntów i budynków – obecna 0,90 zł,  proponowana -  0,95 zł od 1 ha powierzchni gruntów;
  - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych – obecna 4,89 zł,  proponowana -  5,17 zł od 1 ha powierzchni;
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  – obecna 0,45 zł, proponowana -  0,50 zł od 1 m2 powierzchni gruntów,
  - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – obecna 3,28 zł, proponowana -  3,30 zł od 1 m2 powierzchni gruntów, od budynków lub ich części:
  - mieszkalnych – obecna 0,70 zł, proponowana -  0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – obecna 23,50 zł proponowana -  24,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – obecna 11,62 zł, proponowana -  12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – obecna 5,06 zł, proponowana - 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – obecna 7,20 zł, proponowana -  7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Bez zmian pozostaje  punkt dot. obniżenia stawek od nieruchomości do 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej dla budynków gospodarczych lub inwentarskich, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, posadowionych na nieruchomościach, na których znajduje się zabudowa zagrodowa, a które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej – chodzi o płatności za budynki rolników, którzy przeszli na emerytury nie prowadzą już gosp. rolnych ale posiadają budynki gospodarcze.
  - od budowli pozostaje na tym samym poziomie tj. -  2 % ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  Pozostają bez zmian stawki dla gruntów i budynków wykorzystywanych na cele związane z ochroną  p.poż. i bezpieczeństwem publicznym. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Radny Ryszard Cichosz zapytał jak wzrost stawek podatku wpłynie na wysokość dochodów budżetu gminy.
  Wójt wyjaśnił, że wzrost następuje o stopień inflacji, następnie przedstawił jak to wygląda w poszczególnych działach. Ogółem planowany wzrost dochodów gminy w  związku ze wzrostem podatków w 2022 r. wyniesie około 358 tys. tj. 4,86% w porównaniu z 2020 okiem. 
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały 1 radny „przeciw” (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 5. Uchwała Nr XL/363/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt wyjaśnił, że proponowana metoda ustalania opłaty jest taka sama jak obecnie obowiązuje czyli od każdego mieszkańca zamieszkującego w danym lokalu. Wójt zwrócił się o podwyższenie stawki z 30 do 35 zł od mieszkańca jak również zwolnienie z części opłaty w wysokości 5 zł  jeżeli odpady są kompostowane  i ustalenie tj. kwoty w wysokości 30 zł od mieszkańca. Radni i sołtysi co miesiąc otrzymywali informację dot. ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów. Również w ostatnim czasie wszyscy otrzymali analizę dot. struktury funkcjonowania gminnego systemu odpadowego, w której wskazano w jaki sposób mieszkańcy gospodarują  odpadami: jakie wytwarzają odpady i ich ilości w poszczególnych miesiącach w porównaniu do poprzednich lat. Gmina do systemu cały czas dopłaca. Analizując system przy ustalaniu stawek opłaty na 2022r.  dokonano analizy w poszczególnych progach dot. wysokości stawki tak aby koszty ,które gmina ma ponosić były jak najniższe. Należy zaznaczyć, że to nie gmina produkuje odpady ale mieszkańcy. Gmina ponosi koszty odpadów produkowanych w obiektach użyteczności publicznej w odrębnym systemie. Podczas prac w komisjach i podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami i sołtysami  staraliśmy się przekazać jak najwięcej informacji dot.  prowadzonej gospodarki odpadowej na terenie gminy. Gdyby stawka opłaty została utrzymana na obecnym poziomie to w 2022r. dopłata z budżetu gminy wynosiłaby  ok. 2 mln 480 tys. przy zaproponowanej stawce 30- 35 zł gmina dopłaci do systemu (prognoza) ok. 1 mln 217.960 zł . Faktyczna stawka za odpady bez dopłaty gminy do systemu winna wynosić 38 (stawka obniżona)  i 45 zł (stawka podstawowa). Ponadto co miesiąc wykonywana jest analiza porównawcza  jeżeli chodzi o koszty gospodarki odpadowej i ten wzrost jest większy  od miesiąca kwietnia  o 80% , a nawet w maju wynosił on 100% . W latach 2019 i 2020 gosp. odpadowa kosztowała gminę około 200 tys. natomiast w bieżącym roku w maju  była to kwota 527 tyś zł. Na bieżąco wykonana jest analiza wydatków poniesionych na gospodarkę odpadową:  
  Koszt we wrześniu 2020 wynosił 197.890,83  zł natomiast  we wrzesień 2021r to kwota 409.648 tys. Skala wzrostu  to styczeń – 60,02% tj. - 12.300zł ; w lutym 10% -tj. 20.200zl; marzec 33.02% - tj. 65.700 zł; kwiecień 71% tj. – 141 tys. ; maj 166.08% tj.- 330 tys. zł.; czerwiec 90% tj. -178 tys.; lipiec 85% tj. -168 tys.; sierpień 129,04% tj. -256 tys.; wrzesień 107% tj.211.250 zł. 
  Jeżeli  chodzi o poszczególne frakcje:
  • tworzywa sztuczne: wrzesień 2019 r – wyprodukowano 30 ton, wrzesień 2021 – wyprodukowano 48 ton,
  •  szkoło: wrzesień 2019 r – wyprodukowano 18 ton, wrzesień 2021 – wyprodukowano 24 tony
  •  papier:  wrzesień 2019 r – wyprodukowano 9 ton, wrzesień 2021 – wyprodukowano 20 ton
  •  „bio” odpady: wrzesień 2019 r – wyprodukowano 60 ton, wrzesień 2021 – wyprodukowano 143 tony,
  •  odpady zmieszane: wrzesień 2019 r i wrzesień 2021 r. produkcja na taki sam poziom co może świadczyć o prawidłowej segregacji. Wzrost liczby mieszkańców jeżeli chodzi o rok 2019 i 2021 to jest około 500 osób – mówimy o osobach zarejestrowanych w systemie gospodarki odpadowej.
  • Gmina nie jest w stanie w całości sfinansować gospodarki odpadowej. Przedstawiona propozycja dot. 50% tych kosztów, które wzrastają.
   Rok 2022r będzie rokiem dość szczególny, co związane jest ze zmianą w przepisach prawa podatkowego. Pozyskujemy dodatkowe środki i tak w ciągu ostatnich dwóch tygodni gmina otrzymała dofinansowanie na wszystkie złożone wnioski ale wiąże się to z posiadaniem przez gminę środków na wkład własny. Rozpoczynamy budowę hali sportowej wraz z zapleczem (środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 2 mln 100 tys.  – cały koszt budowy to 8 mln), otrzymaliśmy wsparcie na modernizację budynku biblioteki oraz oddziału przedszkolnego w Kwakowie  gdzie będziemy musieli dołożyć środki w wysokości 1 mln. Kolejne zadanie to termomodernizacja szkoły Podstawowe w Kobylnicy ze środków funduszu Norweskiego otrzymaliśmy 5 mln musimy z budżetu gminy dołożyć około 3 mln zł. Kontynuujemy budowę nowego budynku Urzędu Gminy wraz z parkingami, kontynuowane są prace związane z przygotowaniem do budowy osiedla mieszkaniowego w Sycewicach w ramach  KZN. Przygotowujemy się do budowy budynku komunalnego w Kobylnicy szacunkowa kwota około 4mln 400 (wsparcie 70-80 %). Prowadzone są inwestycje bieżące dot. przebudowy dróg na terenie gminy m.in. w Kobylnicy (w tym ul. Transportowej gdzie łączny koszt zadania to kwota około 7 mln zł ), Bolesławicach, Sycewicach. Ponadto kanalizowane są ostatnie miejscowości na terenie gminy m.in. Komorczyn.
   Wójt wniósł o przyjęcie wskazanych stawek  dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka podstawowa w wysokości 35 zł i stawki obniżonej w wysokości 30 zł. Wójt zaznaczył, że jeżeli zdarzy się sytuacja potrzeby działań osłonowych to poprzez system OPS będziemy starali się wspomóc najbardziej potrzebujących. Jednak należy zaznaczyć, że dochody mieszkańców systematycznie wzrastają. Należy wziąć pod uwagę, że od 1 stycznia zmieniają się stawki podatkowe duża grupa mieszkańców nie będzie ponosiła kosztów związanych z podatkami do budżetu państwa. Gmina też utraci znaczny dochód z tego tytułu co prawda ma zostać on zrekompensowany w 2022r.  środkami z przeznaczeniem na inwestycje – na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będzie wysokość utraconych dochodów.  
   Radny Paweł Pawlak w nawiązaniu do prezentacji, o której mówił Wójt  odniósł wrażenie że jedyny wniosek jaki się nasuwa, to że należy podnieść opłaty za odpady, żadnych innych merytorycznych wniosków nie widać. Następnie radny zapytał członków komisji budżetowej  czy były analizowane inne analizy dot. systemu płatności za odpady.  Czy była dokonana analiza, uwzgledniająca wysokość opłaty od  ilości zużytej wody jak to ma miejsce w Ustce, czy była robiona analiza wysokości opłaty od powierzchni nieruchomości. Jeżyli taka analiza  był proszę o udzielnie informacji jakie byłby to stawki aby system się dopiął. 
   Wójt wyjaśnił, że co do sugestii radnego działania te były podejmowane w latach poprzednich na komisjach była przedstawiona  propozycja dot. wysokości opłaty od ilości zużytej wody jednak nie została ona zaakceptowana, w związku z tym nie była prowadzona szczegółowa analiza. Jeżeli chodzi o system uzależniony o powierzchni mieszkania to należy zauważyć, że  jest on bardzo niesprawiedliwy i uderza w ludzi starszych, których jest dużo na terenach wiejskich mieszkają oni sami i na pewno nie udźwignęliby takiego obciążenia. System dot. gospodarki odpadowej jest cały czas analizowany podejmowane są działania które wpływają na uszczelnienie systemu m.in. kontrole straży gminnej, które ujawniają sporo nieprawidłowości szczególnie u osób, które się wprowadzają, prowadzone są  akcje promocyjne i informacyjne  przez pracowników UG, przez GCKiP, CUW jaki i szkoły. Jako gmina wkładamy dużo wysiłku aby dokonać precyzyjnej i szczegółowej analizy. Prace trwają od chwili kiedy został zauważony problem związany ze znaczną zwyżką produkcji odpadów. Należy zauważyć, że zwiększenie produkcji związane jest również z zamożnością i nie chodzi tylko o mieszkańców naszej gminy dotyczy to mieszkańców całego kraju. Wzrost liczby ludności spowodował wzrost ilości odpadów – należy zaznaczyć , że wzrosła także ilość produkowanych odpadów przez jednego mieszkańca. Gmina podjęła wiele działań, które mają prowadzić do tego aby ilość odpadów zmalała. Przygotowywana jest ulotka dla mieszkańców z wyjaśnieniem dlaczego ceny wzrastaj i  jak należy prowadzić prawidłowa segregację.  Nie należy porównywać nas z turystyczną Gminą Ustka gdzie system od zużytej wody się sprawdza. 
   Radny Paweł Pawlak w nawiązaniu do analogi z Gminą Ustka nikt nie mówi, że mamy iść w tym kierunku – autor analizy  wskazuje, że ludzie mieszkają ale nie składają odpowiednich deklaracji.  Radny dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że Wójt czy pracownicy napracowali się przygotowując analizę jednak nie wszystkim może ona wystarczać. Dodał również, że wie że Wójt czy Skarbnik mają dużą wiedzę na ten temat. Jednak po raz kolejny członkowie komisji nie potrafią udzielić odpowiedzi na zadawane im pytania. 
   Przewodniczący Rady wyjaśnił, że on porównywał cenę odpadów do powierzchni mieszkania, taka metoda często jest przyjmowana w dużych miastach – sytuacja wygląda tak jeżeli  w mieszkaniu mieszka więcej osób to na tym zyskują, jednak gdy  mieszkają sami emeryci to płacą więcej. Jeżeli chodzi o wodę to w Rowach są płacone wysokie stawki na ternach naszej gminy by się to nie sprawdziło. Jeżeli wprowadzimy niższe stawki to w ciągu roku byśmy musieli je zmieniać. 
   Wiceprzewodnicząca Rady dodała, że opłata za odpady to nie jest coś nowego, płacimy ją od wielu lat, na ten temat rozmawiamy z mieszkańcami, każdy z pytanych wypowiada  się , że najbardziej sprawiedliwa będzie stawka od osoby, a nie od wody czy metrażu. W Kruszynie jest dużo emerytów, którzy sami mieszkają czy radny sobie wyobraża ile by oni płacili przy stawce  od metra mieszkania. Radni doszli do wniosku, że najbardziej sprawiedliwa jest  stawka od osoby.
   Przewodniczący Rady  dodał, że najbardziej sprawiedliwa byłaby stawka, kiedy każdy mieszkaniec  płaciłby  za odpady przez siebie wyprodukowane ale do tego potrzebna jest odpowiednia ustawa.
   Radny Paweł Pawlak dodał, że zgadza się z Przewodniczącym, że  najbardziej sprawiedliwe byłoby płacenie  od wagi. Odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącej radny powiedział m.in., że jeżeli  takich analiz nie było to trzeba to jasno powiedzieć.  
   Wójt dodał, że we wrześniu na zebraniach wiejskich była przekazywana mieszkańcom informacja dot. wzrostu  cen za odpady. Można powiedzieć, że  proponowany przez nas system jest „jedynym sprawiedliwym z tych,  które są niesprawiedliwe”.  Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani i przyszli na zebranie mają taką wiedzę. Jako gmina wiejska dokonaliśmy analizy (może 3 lata temu) dot. płatności za odpady od ilości zużytej wody i radni byli przeciw takiemu rozwiązaniu. 
   Wójt dodał, że organ wykonawczy musi dbać o mieszkańców, ale również o pieniądze publiczne.  Gmina musi dostosować wysokość opłaty do ilości  wyprodukowanych odpadów, a mieszkańcy powinni płacić  za wyprodukowane przez siebie odpady.  Prowadzone są spotkania informacyjne z mieszkańcami, prosimy o ograniczenie ilości odpadów, bo jeżeli tego nie zrobimy to za rok wrócimy to tej samej dyskusji, którą dzisiaj prowadzimy. 
   Radny Paweł Pawlak zaznaczył, że w  tym przypadku Wójt ma racje. Jednak chodzi o pracę komisji, która powinna przeprowadzić analizę przedstawionych stawek i rekomendować jedną – projekt powinien zawierać   proponowaną cenę za wywóz odpadów od osoby, cena za wywóz odpadów od metra zużytej wody i cena odpadów od powierzchni. Radny dodał, że wcale nie mówi  że radni nie mają racji.  Należy jasno wskazać, że do tej pory gmina nie powinna dopłacać do gospodarki odpadowej. Obecnie Rząd zmienił przepisy dając taką możliwość. Radny zapytał Wójta co z mieszkańcami, którzy nie są w systemie. Wiadomo, że nie mówimy tu o 100% , ale musimy nad tym pracować, żeby ten system był jak najszczelniejszy, żeby tych ludzi wyeliminować, którzy nie płacą za wyprodukowane odpady.  
   Wójt wyjaśnił, że z szacunków wynika, że jest to  500 do 1000 osób,  jednak jest to trudne do weryfikacji.  Prowadzone są  systematyczne kontrole przez Straż Gminną i pracowników Urzędu Gminy szczególnie na nowych osiedlach. Jednak nie jest to proste – ustawa mówi o zamieszkałych osobach. Kontrolowane osoby mają dużo wymówek np. przebywają tu czasowo, odwiedzają rodzinę, dzieci są na studiach lub dziecko się dopiero urodziło i nie produkuje nieczystości, itp. Prowadzone są kontrole  w godzinach popołudniowych jednak mieszkańcy nie muszą nas wpuszczać do mieszkań. Jednak mimo wszystko część osób przychodzi i składa deklaracje lub uaktualnia już złożone. 
   W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował  pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały 1 radny „przeciw” (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 6. Uchwała Nr XL/364/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Sekretarz wyjaśnił, że do obecnie obowiązującej deklaracji wprowadzono pola określające nazwę i NIP podmiotu, co pozwoli na składane deklaracji przez wspólnoty mieszkaniowe wpisano również nową stawkę opłaty.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał” się od głosu (P. Pawlak) . Uchwała została podjęta większością głosów.
 7. Uchwała Nr XL/365/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Sekretarz  wyjaśnił, że w miesiącu wrześniu br. została przejęta przez Radę Gminy  uchwała tej samej treści wraz z projektem regulaminu ,który został przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (Wody Polskie).  Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały w regulaminie zostały wprowadzone zmiany wskazane przez organ regulacyjny.  
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr XL/366/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Sekretarz wyjaśnił, że zgodnie z przepisami szkoła ma obowiązek organizować naukę religii w   międzyszkolnym lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym (jeżeli na naukę religii danego wyznania zgłosiło się mniej niż siedmiu uczniów). W SP w Kobylnicy zgłosił się jeden uczeń wyznania Kościoła Zielonoświątkowego zainteresowany nauką religii. Przewidywany koszt to około 40 zł w skali miesiąca. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr XL/367/2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Zarządu Powiatu Słupskiego częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1153 G na terenie miejscowości Słonowice
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Sekretarz wyjaśnił, że projekt uchwały dot. przejęcia przez Gminę od Zarządu Dróg Powiatowych  w Słupsku częściowego zarzadzania drogą nr 1153 w miejscowości Słonowice w związku z realizacją zadania dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr XL/368/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Widzino
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Sekretarz – na wniosek właścicieli działek nr 217/10 oraz 218/1 drodze biegnącej w zadłuż tych działek nadaje się nazwę  ul. „Pogodna”.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Po zwolnieniu się u Przewodniczącego sale narad opuścił rany Paweł Pawlak.
 11. Uchwała Nr XL/369/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Kobylnica-Południe” dla obszaru obejmującego teren SE.18UP i część terenu SE.17 UM
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Sekretarz po analizie wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości przystępuje się do zmiany obszaru obejmującego teren SE.18UP i część terenu SE.17UM , w celu korekty zasad zagospodarowania i przeznaczenia.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr XL/370/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji  
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 13. Uchwała Nr XL/371/2021 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6
Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 7
Wolne wnioski

Wójt przedstawił odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas ostatniej sesji  – informacja w aktach sprawy.

Radna Krystyna Balcerek:

 • wniosek mieszkańców Lubunia dot. dokończenia budowy chodnika przy drodze powiatowej od budynku Remizy Strażackiej do końca wsi w kierunku Żelek (w załączeniu ksero pisma Starosty Powiatu Słupskiego).
 • wniosek mieszkańców Żelek dot. ustawienia 3 luster (okolice parku i dworku oraz przy zjedzie z drogi gminnej).  

Uzgodniono, że kierownik referatu gospodarki komunalnej zorganizuje w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami  Starostwa Powiatowego i radnej.

Radny Ryszard Cichosz:

 • przeprowadzenie kontroli hydrantów p.poż w Kobylnicy.

Wójt wyjaśnił, że utrzymaniem i eksploatacją hydrantów zajmuje się  Spółka Wodociągi Słupsk, PSP posiada informację o miejscach usytuowania hydrantów. Gmina wystąpi do Spółki  Wodociągi o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego hydrantów.  

Radny Mirosław Przybył:

 • przycięcie żywopłotu przy placu zabaw w Komorczynie.

Ad. 8

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 359 do nr 371:

 1. Uchwała Nr XL/359/2021w sprawie zmiany uchwały NR XXII/192/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy”
 2. Uchwała Nr XL/360/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr XL/361/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
 4. Uchwała Nr XL/362/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
 5. Uchwała Nr XL/363/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
 6. Uchwała Nr XL/364/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości
 7. Uchwała Nr XL/365/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 8. Uchwała Nr XL/366/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego
 9. Uchwała Nr XL/367/2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Zarządu Powiatu Słupskiego częściowego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1153 G na terenie miejscowości Słonowice
 10. Uchwała Nr XL/368/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Widzino
 11. Uchwała Nr XL/369/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Kobylnica-Południe” dla obszaru obejmującego teren SE.18UP i część terenu SE.17 UM
 12. Uchwała Nr XL/370/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji  
 13. Uchwała Nr XL/371/2021 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok”

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XL sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-JopekProtokół

Powiadom znajomego