W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XLI/2021

Protokół Nr XLI/2021
z sesji Rady Gminy Kobylnica 
z dnia 25 listopada  2021 roku

Otwarcia XLI - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Kierowników referatów UG i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy.

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobylnica za rok szkolny 2020/2021.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok,
  3. ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica,
  4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylnica,
  5. określania górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobylnica,
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci 
   i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lata 2022-2024”,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaprzedszkolnego punktu katechetycznego dla wychowanków oddziałów przedszkolnych wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie,
  8. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2022 rok w Gminie Kobylnica,
  9. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2032 w Gminie Kobylnica.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie XLI sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 14.
Nieobecna radna - Alicja Szymańska.
Przewodniczący Rady o godz. 9,00  otworzył XLI sesję Rady Gminy Kobylnica i w związku z awarią tabletu jednego radnego ogłosił przerwę do godz. 9,30.    
Po przerwie o godzinie 09.30 zostały wznowione obrady sesji, sesja zakończyła się o godz. 10.58.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.   
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Radny Paweł Pawlak wniósł o wycofanie z porządku obrad dwóch uchwał: w sprawie ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylnica argumentując tym, że dokumenty, które radni i sołtysi otrzymali nie odpowiadają wymogom formalnym ponieważ brak jest jakichkolwiek parametrów finansowych, co uniemożliwia przeprowadzenie konsultacji radnych i sołtysów.   
Przewodniczący Rady poprosił Radce Prawnego o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
Radca Prawy wyjaśnił, że w jego ocenie nie ma przesłanek do zmiany porządku obrad przedstawione projekty uchwał są kompletne i spełniają wymogi formalne. Projekty uchwał w trakcie obrad mogą zostać przez radnych zmienione, przyjęte lub odrzucone.  
Przewodnicząc Rady dodał, że projekty uchwał wszyscy radni otrzymali w terminie  wcześniejszym były również omawiane na posiedzeniach komisji. 
Przewodniczący Rady skierował pod głosownie wniosek „Kto jest za odrzuceniem wniosku zgłoszonego przez radnego Pawła Pawlaka dot. wycofania z porządku obrad projektów uchwał: w sprawie ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylnica”.  
Wynik głosowania: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu  nad odrzuceniem wniosku: 13 radnych głosowało „za” odrzuceniem wniosku , 1 radny głosował  „przeciw” odrzuceniu wniosku. Wniosek został odrzucony większością głosów.
Następnie Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami  na sesję: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 radnych „za" przyjęciem porządku obrad, 1 radny „przeciw”. Porządek obrad został przyjęty większością głosów.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobylnica za rok szkolny 2020/2021.
Przewodniczący Rady poinformował, że informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, była ona również przedstawiona i omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady  zapytał czy radni mają pytania do przedstawionej informacji. 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionej informacji.

Ad. 5

 1. Uchwała Nr XLI/372/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica 
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał” się od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 2. Uchwała Nr XLI/373/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał” się od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 3. Uchwała Nr XLI/374/2021 w sprawie ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Radny Paweł Pawlak -  zapytał czy kiedy podwyższą się ceny za wywóz śmieci, media i odbiera się dotację za wodę, nie jest radnym wstyd.
  Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że wypowiedź radnego jest populistyczna , a opłaty o których mówi radny nie mają żadnego wpływu na regulacje płacowe związane z pracownikami urzędu gminy, czy z dietami radnych ponieważ wysokość opłat ustalana jest  na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. 
  Radny Paweł Pawlak ad vocem dodał, że ulotka którą otrzymali mieszkańcy jest bzdurą - argumentacja jest inna od tej, którą dzisiaj przedstawiono.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję odczytał projekt uchwał wraz z wpisaną stawką diety w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 2.147,30 zł i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu (L. Kiziukiewicz)  i 1 radny głosował „przeciw” (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 4. Uchwała Nr XLI/375/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję - odczytał projekt uchwał wraz z wpisanym miesięcznym wynagrodzeniem brutto:
  1. wynagrodzenie zasadnicze – 10.250 zł
  2. dodatek funkcyjny – 3.150 zł
  3. dodatek specjalny – 4.020 zł (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)
  4. dodatek za wieloletnią pracę – 2.050 zł (20% wynagrodzenia zasadniczego) 
   i skierował  pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały,  1 radny „przeciw” (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 5. Uchwała Nr XLI/376/2021 w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały dot. opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, które nie są zamieszkałe. W uchwale ustala się górne stawki tych opłat, które są stawkami maksymalnymi jakie mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości  ciekłych oraz przedsiębiorcy świadczący usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. 
  Jednocześnie Wójt zgłosił autopoprawkę polegająca na wykreśleniu z §1 w punkcie 2 zapisu „nie” (oczywisty błąd), prawidłowy zapis brzmi „są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:”
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał” się od głosu(P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 6. Uchwała Nr XLI/377/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lata 2022-2024”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt wyjaśnił, że co trzy lata jest podejmowana uchwała dot. wsparcia finansowego dla Powiatu Słupskiego w sprawie wspólnej organizacji rozgrywek sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Z budżetu gminy Kobylnica udziela się pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Słupskiego w wysokości 12 tys. zł, płatnej co rocznie  po 4.000 zł w latach 2022-2024.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr XLI/378/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaprzedszkolnego punktu katechetycznego dla wychowanków oddziałów przedszkolnych wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt – uchwała dot. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego  dot. wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie. Przewidywany wydatek to kwota ok. 140 zł w skali miesiąca dot. jednego dziecka. Wójt dodał, że podobne uchwały były już podejmowane i dotyczyły innych wyznań.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr XLI/379/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2022 rok w Gminie Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr XLI/380/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2032 w Gminie Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 7

Wolne wnioski

Przewodniczący Rady odczytał informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych  przesłanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku  - sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Gminy – biura rady w dniu 3.11.2021r. 
Wójt przedstawił odpowiedź na wnioski zgłoszone przez radnych podczas ostatniej sesji  – informacja w aktach sprawy.
Radny Ryszard Cichosz: zgłoszenie dot. osiadającego chodnika, ul. Widzieńska (zakład LPG).
Wójt – sprawą zajmie się CUW w Kobylnicy.

Ad. 8

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 372 do nr 380:

 1. Uchwała Nr XLI/372/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr XLI/373/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
 3. Uchwała Nr XLI/374/2021 w sprawie ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr XLI/375/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylnica
 5. Uchwała Nr XLI/376/2021 w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobylnica
 6. Uchwała Nr XLI/377/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lata 2022-2024”
 7. Uchwała Nr XLI/378/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaprzedszkolnego punktu katechetycznego dla wychowanków oddziałów przedszkolnych wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie
 8. Uchwała Nr XLI/379/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2022 rok w Gminie Kobylnica
 9. Uchwała Nr XLI/380/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2032 w Gminie Kobylnica

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XLI sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz

Protokółowała: M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego