W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XLIV/2021

Protokół Nr XLIV/2021
z sesji Rady Gminy Kobylnica 
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Otwarcia XLIV - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica

Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy

Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy

Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy

Kierowników referatów UG i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy.

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

1.       Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał i stanowiska Rady Gminy w sprawie: 

1)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,

2)      o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok,

3)      określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg,

4)      uchylenia uchwały Nr LXI/492/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica,

5)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Sezamkowa”,

6)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 893/1, 893/2 oraz 893/3, położonych w obrębie Kobylnicy, gmina Kobylnica,

7)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolesławice,

8)      przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej 
w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”,

9)      wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Słupsk porozumienia w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Kobylnica oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym
i Bezdomnym w Słupsku,

10)   podjęcia stanowiska Rady Gminy Kobylnica w związku z otrzymaniem pisma Nr 4069-0.Pa.19.2021
z dnia 20.11.2021  Prokuratury Rejonowej w Słupsku. 

5. Przedstawienie rocznych sprawozdań z pracy stałych Komisji Rady Gminy.

6. Informacja z przebiegu pracy Rady Gminy Kobylnica za rok 2021.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie XLIV sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.

Nieobecni radni:  Joanna Michalak, Elżbieta Surmacz, Paweł Pawlak. 

Rozpoczęcie sesji  godz.  09:00,  zakończenie  godz. 09:51.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, który radni otrzymali z zaproszeniem i materiałami  na sesję: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 radnych „za" przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy). 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

1.Uchwała Nr XLIV/389/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica 

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Joanna Walentukiewicz-Czałpińska wyjaśniła, że projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt  został  pozytywnie zaopiniowany. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

2. Uchwała Nr XLIV/390/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. 

Wójt zgłosił autopoprawkę (radni autopoprawkę otrzymali przed sesją): 

1.W związku ze zmianami budżetu w zakresie zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego dodaje się do uchwały zaktualizowany załącznik pn. „Wydatki realizowane ze środków Funduszu sołeckiego w 2021”, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. w związku z prowadzonym nowym załącznikiem zmienia się kolejność załączników uchwały:

- „Zadania inwestycyjne do realizacji w roku budżetowym 2021”- stanowią załącznik nr 2,

- „Dochody 2021”- stanowią załącznik nr 3,

-„Wydatki” - stanowią załącznik nr 4,

-„Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2021” - stanowią załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Joanna Walentukiewicz-Czałpińska wyjaśniła, że projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt  został  pozytywnie zaopiniowany. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

3. Uchwała Nr XLIV/391/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Joanna Walentukiewicz-Czałpińska wyjaśniła, że projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt  został  pozytywnie zaopiniowany. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

4. Uchwała Nr XLIV/392/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/492/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Joanna Walentukiewicz-Czałpińska wyjaśniła, że projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt  został  pozytywnie zaopiniowany. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

5. Uchwała Nr XLIV/393/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Sezamkowa”

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Joanna Walentukiewicz-Czałpińska wyjaśniła, że projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt  został  pozytywnie zaopiniowany. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

6. Uchwała Nr XLIV/394/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 893/1, 893/2 oraz 893/3, położonych w obrębie Kobylnicy, gmina Kobylnica

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Joanna Walentukiewicz-Czałpińska wyjaśniła, że projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt  został  pozytywnie zaopiniowany. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

7. Uchwała Nr XLIV/395/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolesławice

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i dodał, że uchwała dot. nadania nazwy „ul. Cyprysowa” w miejscowości Bolesławice.

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Joanna Walentukiewicz-Czałpińska wyjaśniła, że projekt przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt  został  pozytywnie zaopiniowany. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

8. Uchwała Nr XLIV/396/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Barbara Stępień przedstawiła projekt uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany podczas prac komisji. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

9. Uchwała Nr XLIV/397/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Słupsk porozumienia w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Kobylnica oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym

w Słupsku

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Barbara Stępień przedstawiła projekt uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany podczas prac komisji.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

10. Stanowisko Rady Gminy Kobylnica w związku z otrzymaniem pisma Nr 4069-0.Pa.19.2021
z dnia 20.11.2021  Prokuratury Rejonowej w Słupsku

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pismo Prokuratury dot. wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/164/2019 Rady Gminy Kobylnica w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez usunięcie wskazanych uchybień, tj. niewskazanie wymaganego treścią art. 40 ust. 6c ustawy o drogach publicznych zapisu, że od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji kablowej nie pobiera się opłaty o której mowa w ust. 5 (opłaty za zajęcie pasa drogowego) wraz ze stanowiskiem rady było omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił Sekretarza o wyjaśnienie.

Sekretarz wyjaśnił, że  jeżeli chodzi o wątpliwości Prokuratury to stoimy na stanowisku, że jeżeli dane kwestie rozwiązuje już ustawa, to nie ma potrzeby regulowania tego w aktach prawa miejscowego, a  wręcz jest to praktyka niewłaściwa i mogłaby powodować uchylenie takiej uchwały.  Jeżeli wątpliwości Prokuratury oparte są na przepisach prawa to może złożyć ewentualną skargę do Sądu Administracyjnego.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie stanowiska: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem stanowiska. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.5 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie rocznych sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy:

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Przewodnicząca – Pani Alicja Szymańska - sprawozdanie w aktach sprawy.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2021: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła Przewodnicząca Pani Joanna Walentukiewicz-Czałpińska - sprawozdanie w aktach sprawy.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2021: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

        Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca  Pani Iwona Drapalska-Krawczyk – sprawozdanie w aktach sprawy.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych przedstawiła Przewodnicząca Pani Barbara Stępień – sprawozdanie w aktach sprawy.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych za rok 2021: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.6

Informację   z przebiegu pracy Rady Gminy Kobylnica za rok 2021 rok  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Leon Kiziukiewicz – informacja w aktach sprawy.

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji. 

Ad.7

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 8

Wójt przedstawił odpowiedź na wnioski zgłoszone przez radnych podczas ostatniej sesji  – informacja w aktach sprawy.

Ad. 9

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 389 do nr 397:

  1. Uchwała Nr XLIV/389/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  2. Uchwała Nr XLIV/390/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
  3. Uchwała Nr XLIV/391/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg
  4. Uchwała Nr XLIV/392/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/492/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica
  5. Uchwała Nr XLIV/393/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Sezamkowa”
  6. Uchwała Nr XLIV/394/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 893/1, 893/2 oraz 893/3, położonych w obrębie Kobylnicy, gmina Kobylnica
  7. Uchwała Nr XLIV/395/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolesławice
  8. Uchwała Nr XLIV/396/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025
  9. Uchwała Nr XLIV/397/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Słupsk porozumienia w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Kobylnica oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XLIV sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz

Protokółowała: M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego