W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica  z dnia 3 lutego 2022 roku

Protokół Nr XLV/2022
z sesji Rady Gminy Kobylnica 
z dnia 3 lutego 2022 roku

Otwarcia XLV - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
Kierowników referatów UG i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy.

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082  ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)”,
  2. zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/340/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica),
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  4. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok,
  5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobylnica w latach kalendarzowych 2022 i 2023,
  6. zmiany uchwały Nr XX/147/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla  sołtysów z terenu Gminy Kobylnica,
  7. zmiany uchwały Nr I/9/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
  8. wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa,
  9. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica,
  10. nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino,
  11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Leśna”,
  12. zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Słonowice,
  13. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022,
  14. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2022,
  15. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2022,
  16. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2022,
  17. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”,
  18. zajęcia stanowiska dotyczącego przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie XLV sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1
Na 15 radnych, obecnych na sesji było 15.
Spóźniona radna Alicja Szymańska 
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00, zakończenie godz. 10:33.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Wójt wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru obejmującego działkę nr 243/2 obręb Widzino. 
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, z dodatkowym projektem uchwały zgłoszonym przez Wójta: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 radnych „za" przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Doszła spóźniona radna Alicja Szymańska.

Ad.3
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4
1. Uchwała Nr XLV/398/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)”
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że Zarząd Powiatu Słupskiego wystąpił do gminy z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy mostu w Lubuniu (most jest w bardzo złym stanie). Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę i odbudowę mostu drogowego wraz z wykonaniem jezdni oraz jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego.
Szacowana wartość zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Planowany montaż finansowy inwestycji obejmuje:
środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1 500 000,00 zł, środki własne Gminy Kobylnica – 750 000,00 zł,
środki własne Powiatu Słupskiego – 750 000,00 zł.
Z-ca Przew. Komisji budżetu Pani Joanna Michalak dodała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji radni jednogłośnie uznali za zasadne udzielenie dotacji.
Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek zapytała jak długo będzie trwał remont i czy mieszkańcy będą mogli korzystać z przeprawy.
Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy trudno określić jak długo będzie trwała przebudowa, Starostwo dopiero będzie rozpoczynało całą procedurę. Mieszkańcy będą musieli korzystać z objazdu ponieważ most zostanie całkowicie rozebrany.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. Uchwała Nr XLV/399/2022 zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/340/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że zmienia się kwota dofinansowania co związane jest z aktualizacją wartości zadania wynikającą z postępowania przetargowego – w 2022r. Na realizację zadania z budżetu gminy Kobylnica zostanie przekazana kwota w wysokości 50% zaktualizowanej wartości wkładu własnego, lecz nie większą niż 31.484,57 zł.
Z-ca Przew. Komisji budżetu Pani Joanna Michalak dodała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji radni jednogłośnie uznali za zasadne przyjęcie uchwały, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała Nr XLV/400/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt zgłosił autopoprawkę (radni autopoprawkę otrzymali przed sesją):
1. W treści uchwały w związku ze zmniejszeniem o kwotę 250.000 zł planowanych wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 na realizację zadania "Zakup terenów inwestycyjnych  do mienia gminnego" § 2 ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
a. „Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 442.192 zł do kwoty 757.107 zł,
- razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 777.107 zł,
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 321.100  zł do kwoty 1.515.665 zł,
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.515.665 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.397.433 zł,
-limit zobowiązań wynosi 2.364.229 zł."
2. w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2037” – zmianie ulegają następujące pozycje prognozy w roku 2022 w związku ze zmiana projektu uchwały budżetowej na 2022 rok: 
tabela    
3. w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2022-2033” w części 1.3.2 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT.  1.1 i 1.2, Z TEGO WYDATKI MAJĄTKOWE:
- w pozycji (zadaniu) nr 53, zmniejsza się o kwotę 250.000 zł zaplanowany wzrost wydatków w zakresie środków własnych w dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 na realizację zadania "Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego" tj. wydatki wzrastają o kwotę  442.192 zł, tj. do kwoty łącznej 757.107 zł. Limit wydatków w 2022 roku ogółem wynosi 777.107 zł, łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.397.433 zł, limit zobowiązań wynosi 2.364.229 zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Z-ca Przew. Komisji budżetu Pani Joanna Michalak dodała, że na posiedzeniu komisji Skarbnik szczegółowo przedstawiła i umówiła proponowane zmiany do WPF i budżetu, projekty został pozytywnie zaopiniowane. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
4. Uchwała Nr XLV/401/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżet i otworzył dyskusję.
Wójt zgłosił autopoprawkę (radni autopoprawkę otrzymali przed sesją): 
1. w załączniku Nr 6 - Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 8 - Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na 2022 rok:
- w dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 zmniejsza się wydatek o kwotę 250.000 zł na realizację zadania "Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego" (WPF). Plan  wydatków po dokonanej korekcie zwiększy się o kwotę 442.192 zł. 
- w dziale 926 rozdziale 926 95 § 6050 wprowadza się wydatek w kwocie 250.000 zł  - na realizację nowego zadania pn. "Budowa nowej nawierzchni sztucznej boiska w Bolesławicach" (2022).
2. W wyniku wprowadzonych poprawek do uchwały nie zmienią się kwoty: planowanych wydatków budżetowych ogółem oraz planowanych wydatków majątkowych.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.  
5. Uchwała Nr XLV/402/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobylnica w latach kalendarzowych 2022 i 2023
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych wysokość ekwiwalentu w drodze uchwały ustala się nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zaproponowana stawka to 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylnica oraz 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla strażaków ratowników OSP za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylnica.
Z-ca Przew. Komisji budżetu Pani Joanna Michalak dodała, że projekt uchwały był szczegółowo analizowany na posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6. Uchwała Nr XLV/403/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu Gminy Kobylnica
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżet i otworzył dyskusję.
Wójt przedstawił wysokość diet jakie sołtysi otrzymują (uchwała z 2017r.) oraz analizę wysokości  diet jakie obowiązują w sąsiednich gminach. Proponowane stawi były omawiane na spotkaniu z sołtysami i są określane według ilości mieszkańców stale zamieszkałych w sołectwie na dzień 30 września roku poprzedniego w kwocie: do 300 mieszkańców - 600,00 zł; od 301 do 900 mieszkańców -750,00 zł; powyżej 901 mieszkańców - 900,00 zł”.
Z-ca Przew. Komisji budżetu Pani Joanna Michalak dodała, że członkowie komisji przychylili się do stanowiska sołtysów i pozytywnie zaopiniowali zaproponowane kwoty diet.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7. Uchwała Nr XLV/404/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Radna Alicja Szymańska wyjaśniła, że radni na spotkaniach wnioskowali o zmianę uchwały odnośnie procentowej wysokości diet. Należy zauważyć, że uchwała dot. wysokości diet radnych została podjęta w 2010r., a w 2014 została nawet obniżona. 
Przewodniczący Rady dodał, że propozycja ma zmniejszyć procentową rozbieżność pomiędzy wysokością diet Wiceprzewodniczących Rady, a Przewodniczących Komisji. Wiąże się to ze zwiększonym zakresem obowiązków jakie ma Przewodniczący Komisji.
Proponowane zmiany:
Radny niebędący członkiem Komisji jest 15% - zmiana na 25% kwoty bazowej,
Członek Komisji jest 45% zmiana na 55% kwoty bazowej, 
Wiceprzewodniczący Komisji jest 54 zmiana na 65% kwoty bazowej,
Przewodniczący Komisji jest 64 zmiana na 75% kwoty bazowej,
Wiceprzewodniczący Rady pozostaje bez zmian 85% kwoty bazowej.
Radny Paweł Pawlak zaproponował następujące brzmienie uchwały: „w § 1 pkt. 1 wprowadza się procentową wysokość diet :radny niebędący członkiem Komisji 12,5% ; radny będący członkiem Komisji 22,5%; Zastępca Przewodniczącego Komisji 32,5%; Przewodniczący Komisji 37,5% i Wiceprzewodniczący Rady 37,5%. Radny dodał, że propozycja ta związana jest z cenami jakie obowiązują na terenie gminy chodzi o opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości. Należy dać przykład i zacząć oszczędzać od siebie.
Przewodniczący skierował pod głosowanie wniosek radnego Pała Pawlaka dot. procentowej wysokości diet: radny niebędący członkiem Komisji 12,5% ; radny będący członkiem Komisji 22,5%; Zastępca Przewodniczącego Komisji 32,5%; Przewodniczący Komisji 37,5% i Wiceprzewodniczący Rady 37,5%.
Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: za wnioskiem głosował 1 radny (P. Pawlak) „przeciw” wnioskowi głosowało 14 radnych. Wniosek został odrzucony większością głosów.
Następnie Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały ze stawkami, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „przeciw” (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
8. Uchwała Nr XLV/405/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że uchwała dot. zwrotu nieruchomości położonej w Widzinie nabytej od ANR z przeznaczeniem na teren sportu i rekreacji. W przypadku gdy Gmina nie zrealizuje celu na przekazanej nieruchomości przed upływem 10 lat od dnia nabycia, ANR (obecnie KOWR) może żądać zwrotu nieruchomości lub jej aktualnej wartości rynkowej. W wyniku kontroli realizacji warunków umowy KOWR stwierdził, że działka nie została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Należy zaznaczyć, że w tym czasie było realizowanych szereg dużych inwestycji na terenie całej Gminy. Przepisy stanową, że gmina może daną nieruchomość zwrócić, bądź wypłacić odszkodowanie na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. KOWR przeprowadził wycenę i zażądał od gminy zwrotu środków finansowych w wysokości 1 miliona. Gmina nie zgadza się z taką wyceną z uwagi na to, że aby realizować planowane zadania należało zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, co gmina zrobiła na własny koszt. W związku z czym na dzisiejszą sesję została przygotowana dodatkowa uchwała dot. przystąpienia do zmiany planu ponieważ KOWR twierdzi, że nie będzie mógł zbyć tej nieruchomości z uwagi na jej wysoką wartość. Po zmianie planu będą to grunty rolne.
Z-ca Przew. Komisji budżetu Pani Joanna Michalak, wyjaśniła że komisja po wysłuchaniu argumentów Wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9. Uchwała Nr XLV/406/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że ulicy zlokaliowanej na drodze wewnetrznej biegnacej w granicach działek nr 1677/1 , 1678, 130/1 i 131/1 w Kobylnicy po uzuskaniu pisemnej zgody własciela działek nadaje się nazwę
„Marii Konopnickiej“.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10. Uchwała Nr XLV/407/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że ulicy zlokalizowanej na drodze biegnącej w granicach działek nr 7/58, 7/45, 16/39, 16/23, 16/25 i 16/2 w Łosinie stanowiących własność Gminy Kobylnica nadaje się nazwę „Pogodna“.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
11. Uchwała Nr XLV/408/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Leśna”
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że uchwała dot. zmiany zapisów planu z terenu pod zabudowę usługowo-produkcyjną lub rolniczą z niewielką częścią pod zabudowę usługowo-mieszkaniowa, na zabudowę usługowo-mieszkaniową co na dzień dzisiejszy będzie stanowiło kontynuację zabudowy już częściowo zrealizowanej w sąsiedztwie.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymała się od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
12. Uchwała Nr XLV/409/2022 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Słonowice
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Wójt wyjaśnił, że uchwała została przygotowana w związku ze śmiercią sołtysa sołectwa Słonowice i zaproponował termin zebrania: 21 luty 2022r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa w Słonowicach.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały z terminem zaproponowanym przez Wójta: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
13. Uchwała Nr XLV/410/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
14. Uchwała Nr XLV/411/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2022
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15. Uchwała Nr XLV/412/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2022
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
16. Uchwała Nr XLV/413/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2022
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
17. Uchwała Nr XLV/414/2022 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
18. Uchwała Nr XLV/415/2022 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu i otworzył dyskusję.
Sekretarz wyjaśnił, że w dniu 29 grudnia 2021r. Rada Miejska w Słupsku zainicjowała procedurę rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska kosztem sąsiedniej Gminy Słupsk. Gmina Kobylnica jako jednostka samorządu terytorialnego bezpośrednio granicząca z obszarem administracyjnym Miasta Słupsk  wyraża bezwzględny sprzeciw dla budowania pomyślności Miasta Słupska kosztem społeczności lokalnych sąsiednich gmin wiejskich.
Wójt dodał, że w najbliższym czasie na terenie powiatu słupskiego rozpoczną się konsultacje dot. naruszenia granic powiatu słupskiego  poprzez zmianę granic miasta Słupska i zachęcał radnych do aktywnego udziału w konsultacjach. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
19. Uchwała Nr XLV/416/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru obejmującego działkę nr 243/2 obręb Widzino
Projekt uchwały dodatkowo wprowadzony pod obrady sesji.
Przewodniczący Rady dodał, że Wójt omówił projekt uchwały przy omawianiu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. 
Wójt dodał, że tak jak mówił wcześniej po zmianie planu będzie to teren rolny. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymała się od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.

Ad.5 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mirosław Przybył przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2021r. (sprawozdanie w załączeniu). 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie przyjęcie sprawozdania: 15 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 15 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie została przyjęte jednogłośnie. 


Ad.6
Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.


Ad. 7

Wolne wnioski
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o realizację Program 70 + dot. darmowych przejazdów.
Kierownik OPS wyjaśniła, że program dot. czterech darmowych przejazdów w ciągu miesiąca . Bilety można jednorazowo pobrać w OPS, można zgłosić się też do pracownika socjalnego , który dostarczy balety. Do tej pory zgłosiło się siedem osób, które poprosiły o bilety.

Wnioski zgłoszone przez radnych:
Radna Krystyna Balcerek:
-remont drogi brukowej do  „Czerwonego  Koguta”.
 Wójt – droga prowadząca do jednego gospodarstwa rolnego zniszczona przez maszyny rolnicze wystąpimy do właściciela gospodarstwa o współudział w naprawie drogi.
-Żelki - brak tablicy z nazwą miejscowości,
-wyjazd z Żelek na drogę krajową ustawienie „lustra drogowego” (przy wyjeździe brak widoczności).
Wójt – gmina wystąpi z wnioskiem do GDDKiA w Gdańsku.
-Płaszewo doświetlenie drogi (1 punkt świetlny) przy budynku byłej szkoły.
Wójt- fiaskiem zakończyły się rozmowy prowadzone z firmą Energa dot. przestawienia lamp – została podjęta decyzja, że lampy zostaną przestawione na koszt gminy, co umożliwi kompleksowy remont tej drogi.
Radny Paweł Pawlak:
-zgłoszenie  dot. przestawienia dwóch lamp ustawionych przy końcu ul. Brzozowej w Kobylnicy  - jest to ślepa ulica brak potrzeby oświetlenia. Ponadto drogę należy zamknąć (część osób urządziła sobie skrót) mieszkańcy tej ulicy nie będą mieli pretensji ponieważ  kupując działki wiedzieli jak będzie przebiegała droga dojazdowa (zgodnie z mpzp).
Wójt - droga zostanie zamknięta, sprawa dot. oświetlenia zostanie zweryfikowana.
Radny Janusz Adamczyk Wrząca:
1) wystąpić do ZDP w Słupsku o:
- udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji deszczowej przy posesji nr 30 i 31 (kanalizacja miała zostać udrożniona),
-droga koło młyna - udrożnienie kanalizacji deszczowej, podczas opadów woda spływająca z góry nie jest odbierana przez kanalizację deszczową (tworzy się duża kałuża).
Wójt – wnioski zostaną przekazane do ZDP w Słupsku.
Radna Alicja Szymańska Kobylnica:
-ustawienie przy ul. Witosa (za przejazdem kolejowym w kierunku Auchan) większej ilości koszy na odpady,
-parking przy ul. Polnej - rozważyć możliwość ustawienia znaku nakazującego parkowanie przodem do działek.
 Wójt – kosze na odpady zostaną ustawione przy ławkach wzdłuż ciągów pieszych, odnośnie parkingu wystąpimy z wnioskiem o oznakowanie.
Radny Janusz Kaszowski:
-Bzowo - zniszczona droga dojazdowa do posesji nr 32 (budynek przy lesie) przez ciężki sprzęt wywożący drzewo z lasu.
Wójt – wystąpimy do Nadleśnictwa Sławno o naprawę drogi.
Radny Mirosław Przybył:
-wystąpić do ZDP w Słupsku o naprawę drogi do Komorczyna.
Wójt – na spotkaniu ze Starostą Słupskim, w którym brał udział sołtys wraz z przedstawicielem mieszkańców sołectwa Komorczyn  uzgodniono, że droga będzie remontowana - wystąpimy do ZDP o utrzymanie drogi w odpowiednim standardzie do czasu remontu.
Radny Mieczysław Stępniewski:
-zgłoszenie dot. tworzenia się dużej kałuży - skrzyżowanie ul. Poprzecznej z Pocztową w Sycewicach.
Wójt- CUW przeanalizuje sprawę.
Ad. 9
Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 398 do nr 416:

 1. Uchwała Nr XLV/398/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)”
 2. Uchwała Nr XLV/399/2022 zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/340/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)”
 3. Uchwała Nr XLV/400/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr XLV/401/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
 5. Uchwała Nr XLV/402/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobylnica w latach kalendarzowych 2022 i 2023
 6. Uchwała Nr XLV/403/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu Gminy Kobylnica
 7. Uchwała Nr XLV/404/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 8. Uchwała Nr XLV/405/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa
 9. Uchwała Nr XLV/406/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica
 10. Uchwała Nr XLV/407/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino
 11. Uchwała Nr XLV/408/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Leśna”
 12. Uchwała Nr XLV/409/2022 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Słonowice
 13. Uchwała Nr XLV/410/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022
 14. Uchwała Nr XLV/411/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2022
 15. Uchwała Nr XLV/412/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2022
 16. Uchwała Nr XLV/413/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2022
 17. Uchwała Nr XLV/414/2022 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 18. Uchwała Nr XLV/415/2022 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
 19. Uchwała Nr XLV/416/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru obejmującego działkę nr 243/2 obręb Widzino


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XLV sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego