W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LV/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października  2022 roku

Protokół Nr LV/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 roku

Otwarcia LV - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-ce Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Kierowników referatów UG i Dyrektorów jednostek organizacyjnych

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LV sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportu,
  5. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zasad finasowania i realizacji inwestycji pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku”,
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  8. ustanowienia użytku ekologicznego,
  9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Strumykowa”,
  10. nadania nazwy ulicy w miejscowości Sycewice,
  11. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LV sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 13.

Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak, spóźniona Alicja Szymańska. 
Planowane rozpoczęcie sesji godz. 9:00, jednak w związku z problemami technicznymi sesja rozpoczęła się o godz. 9:20, a zakończyła godz. 10:33.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Doszła radna Alicja Szymańska

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Przewodniczący Rady przedstawił informację dot. analizy oświadczeń majątkowych (informacje w aktach sprawy) złożonych przez:

 1. Przewodniczącego Rady  dot. oświadczeń złożonych przez radnych,
 2. Wójta Gminy dot. oświadczeń złożonych przez  sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,
 3. Wojewodę Pomorskiego dot. oświadczeń złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

Na dzień dzisiejszy nie wpłynęła informacja z Urzędu Skarbowego.

Ad.5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. Uchwała Nr LV/497/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy):
  Przewodnicząca Komisji budżetu dodała, że uchwała został pozytywnie zaopiniowana.
  Przewodnicząca komisji budżetu zaznaczyła, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisje.
  uchwały wraz z autopoprawką: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LV/498/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy):
  Przewodnicząca komisji budżetu zaznaczyła, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisje.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LV/499/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Wójt zaznaczył, że średni wzrost stawek podatku wynosi około 10% i jest niższy od obecnej inflacji.
  Przewodnicząca komisji budżetu zaznaczyła, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisje.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LV/500/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Wójt zaznaczył, że  proponowany wzrost stawek podatku wynosi 10% , następnie przedstawił szacunkowe dane związane z wpływami z tego tytułu do budżetu.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LV/501/2022 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LV/502/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zasad finasowania i realizacji inwestycji pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LV/503/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LV/504/2022 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Radny Ryszard Cichosz zapytał do kogo należy teren przeznaczonych pod użytek ekologiczny.
  Wójt wyjaśnił, że tereny użytku znajdują się w obrębie Lulemina i należą do  Nadleśnictwa  Warcino. Do projektu uchwały dołączono postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. uzgodnienia projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwa „Ostoja 5”.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LV/505/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Strumykowa”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LV/506/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sycewice
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały – ulicy zlokalizowanej na drodze biegnącej w granicach działek nr 61/12 oraz 61/21 w Sycewicach nadaje się nazwę ul. Brzozowa.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr LV/507/2022 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Wójt odczytał wniosek dot. zmiany nazwy ul. Transportowej na ul. Jolanty Szczypińskiej złożony przez przedsiębiorców ulokowanych przy tej ulicy oraz przedstawił życiorys Jolanty Szczypińskiej jednocześnie zaznaczając, że posłanka zawsze wspierała działania gminy. Następnie  odczytał  maile (wpływ skrzynka podawcza w dniu wczorajszym w godz. wieczornych) przesłane przez osoby mieszkające przy ul. Transportowej, które nie wyrażają zgody na zmianę nazwy ulic ponieważ wiąże się to z utrudnieniami związanymi m.in. z prowadzeniem firmy, zmianą dokumentów czy odbiorem przesyłek kurierskich. Wójt wyjaśnił, że faktycznie przy zmianie nazwy ulicy na Transportową wystąpiły problemy z numeracją budynków jednak w 2018r. sprawy związane z numeracją zostały uregulowane.  Gmina ze swej strony powiadomi instytucje administracyjne o zmianie nazwy ulicy oraz zaproponuje mieszkańcom pomoc  przy dokonywaniu niezbędnych zmian związanych ze zmianą nazwy ulicy (w dniu dzisiejszym zostanie wystosowane pismo w tej sprawie).
  Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek dodała, że kiedy była Dyrektorem Szkoły w Kwakowie zawsze mogła liczyć na pomoc posłanki.
  W związku z brakiem  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 6

Wolne wnioski:

Wójt przedstawił odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas ostatniej sesji  – informacja w aktach sprawy.

Radna Elżbieta Surmacz zapytała o zgłoszone wnioski na zakup węgla.

Wójt wyjaśnił, że do dnia dzisiejszego wpłynęło około 40 wniosków dot. zamiaru zakupu węgla. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o ilości zakupu węgla przez gminę. Jeżeli gmina nie sprzeda zamówionego  węgla to i tak będzie musiała za niego zapłacić.  Zakupiony węgiel mieszkańcy będą  odbierać we własnym zakresie (rozważana jest możliwość dostarczenia węgla dla osób starszych i niepełnosprawnych ale po uzgodnieniu z OPS). Cena 1 tony węgla to 2 tyś., (koszt obsługi 500 zł).

Radny Mirosław Przybył zapytała o przycinkę konarów drzew przez Zakład Energetyczny na prywatnej działce.

Wójt wyjaśnił, że właściciel powinien wystąpić do Zakładu Energetycznego z wnioskiem.

Radny Ryszard Cichosz zaproponowała aby do walki z dzikami zastosować ogrodzenia pod prądem.

Wójt wyjaśnił, że brak jest takiej możliwości.

Radna Krystyna Balcerek zgłosiła wniosek dot. naprawy studzienki odprowadzającej wody deszczowe (zapadnięta i obluzowana  kratka) w Kruszynie – droga krajowa nr 21 przed mostem po prawej stronie.

Ad. 7

Uchwały podjęte na LV sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 497 do nr 507:

 1. Uchwała Nr LV/497/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LV/498/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
 3. Uchwała Nr LV/499/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr LV/500/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
 5. Uchwała Nr LV/501/2022 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok”
 6. Uchwała Nr LV/502/2022 wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zasad finasowania i realizacji inwestycji pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku”
 7. Uchwała Nr LV/503/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji
 8. Uchwała Nr LV/504/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sycewice
 9. Uchwała Nr LV/505/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Strumykowa”
 10. Uchwała Nr LV/506/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sycewice
 11. Uchwała Nr LV/507/2022 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LV sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego