W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LVI/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 listopada 2022 roku

Protokół Nr LVI/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 listopada 2022 roku

Otwarcia LVI - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

W związku z tym, że sesja odbywa się w sali GCKiP Przewodniczący poprosił wszystkich obecnych o bezwzględne posługiwanie się mikrofonem przy zabieraniu głosu.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-ce Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Kierowników referatów UG i Dyrektorów jednostek organizacyjnych

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LVI sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę Nr LV/499/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica,
  2. zmieniająca uchwałę Nr LV/500/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  3. zmiany uchwały nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu,
  4. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica,
  5. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy,
  6. ustalenia „Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica”,
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru obejmującego działkę nr 243/2 obręb Widzino,
  8. przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica na lata 2022-2027, z perspektywa do roku 2032,
  9. podjęcia stanowiska  Rady Gminy Kobylnica w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego Nr PN-IV.4130.13.74.2022.BS.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LVI sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.

Nieobecni radni: Krystyna Balcerek, Joanna Michalak, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska. 
Rozpoczęcie sesji godz. 8:00,  zakończenie godz. 8:35.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Wójt wniósł o wprowadzeni do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok, co związane jest z otrzymaniem przez gminę środków na wypłatę dodatku węglowego i rekompensatę energetyczną na łączną kwotę 7.229.177,00 zł.

Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku, wraz z dodatkowym projektem uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Przewodniczący zaznaczył, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2021/2022 radni otrzymali wraz z materiałami na sesję była również szczegółowo omawiana i analizowana na wspólnym posiedzeniu stałych komisji. Na ewentualne pytania odpowiedzi udzieli Dyrektor CUW w Kobylnicy.

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

Ad.5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. Uchwała Nr LVI/508/2022 zmieniająca uchwałę Nr LV/500/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LVI/509/2022 zmieniająca uchwałę Nr LV/499/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  W trakcie głosowania nastąpiła  zmiana kolejności rozpatrywania uchwał.
 3. Uchwała Nr LVI/510/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 4. Uchwała Nr LVI/511/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LVI/512/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 6. Uchwała Nr LVI/513/2022 w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LVI/514/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru obejmującego działkę nr 243/2 obręb Widzino
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 8. Uchwała Nr LVI/515/2022 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica na lata 2022-2027, z perspektywa do roku 2032
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Projekt  był również omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Stanowisko Rady Gminy
  Podjęcia stanowiska  Rady Gminy Kobylnica w związku z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PN-IV.4130.13.74.2022.BS.
  Projekt stanowiska radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Przewodniczący dodał, że stanowisko było przedmiotem analizy na wspólnym posiedzeniu komisji.
  Radny Paweł Pawlak zrzucił, że pismo od Wojewody dot. udzielenia wyjaśnień została za późno przekazane radnym. Z pisma wynika, że na odpowiedź wyznaczono termin siedmiodniowy.
  Przewodniczący poprosił Sekretarz o wyjaśnienie.
  Sekretarz  wyjaśnił, że w związku z tym, że rada gminy podejmuje decyzje kolegialnie Przewodniczący wystąpił do Wojewody z pismem, że sprawa zostanie przedstawiona radnym na najbliższej sesji rady gminy. Przewodniczący posiłkuje się pomocą  pracowników Urzędu Gminy. Radni otrzymali dokumenty w tej sprawie (pismo od Kierownika Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz projekt stanowiska) wraz z materiałami na sesję w terminie wynikającym ze Statutu.
  W trakcie wymiany zdań Wójt zapytał co by zmienił fakt, że radny otrzymał był pismo wcześniej. Radny zaznaczy, że oczekiwał odpowiedzi od Przewodniczącego.
  Przewodniczący dodał, że pisma na sesje oraz do Wojewody zostały przesłane w terminie.
  W związku z brakiem dalszych  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawione stanowisko: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem stanowiska , 1 radny „wstrzymał się” od głosu (P. Pawlak). Stanowisko zostało przyjęte większością głosów.
 9. Uchwała Nr LVI/516/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
  Projekt uchwały dodatkowo wprowadzony pod obrady sesji.
  Skarbnik wyjaśniła, że  projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do budżetu  środków, które gmina otrzymała na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.066.120 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Pomorskiego w dniu 9  listopada br. oraz środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 4.163.057 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody w dniu 4 listopada br. Wprowadzenie tych środków do budżetu umożliwi ich wypłatę mieszkańcom. Ogółem zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 7.229.177 zł
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 6

Wolne wnioski:

Wójt przedstawił odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas ostatniej sesji  – informacja w aktach sprawy.

Ad. 7

Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 508 do nr 516:

 1. Uchwała Nr LVI/508/2022 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LV/500/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy
 2. Uchwała Nr LVI/509/2022 zmieniająca uchwałę Nr LV/499/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr LVI/510/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu
 4. Uchwała Nr LVI/511/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica
 5. Uchwała Nr LVI/512/2022 w sprawie  uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 6. Uchwała Nr LVI/513/2022 w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica”
 7. Uchwała Nr LVI/514/2022 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru obejmującego działkę nr 243/2 obręb Widzino
 8. Uchwała Nr LVI/515/2022 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica na lata 2022-2027, z perspektywa do roku 2032
 9. Uchwała Nr LVI/516/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LVI sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego