W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LVIII/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022 roku

LVIII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
  2. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  4. uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2023:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi autopoprawkami,
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
   3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz wniosków radnych,
   4. wystąpienie Wójta Gminy,
   5. debata nad projektem uchwały,
   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie LVIII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11. Nieobecni radni: Krystyna Balcerek, Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Alicja Szymańska. Rozpoczęcie sesji godz. 09:00, zakończenie godz. 10:55.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał. Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy). Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na posiedzeniach stałych komisji.

1. Uchwała Nr LVIII/520/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego

Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2. Uchwała Nr LVIII/521/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radna Iwona Drapalska -Krawczyk  zaznaczyła, że zaciąganie kredytów zawsze niepokoi radnych jednak nie ma innego wyjścia na zaistniałą sytuację wpływa wiele czynników m.in. epidemia  COVID, wojną w Ukrainie czy też wysoka inflacja.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

3. Uchwała Nr LVIII/522/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały był szczegółowo  omawiany i analizowany na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy.

Wójt odczytał uchwałę Nr 178/g228/F/II/22 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2023-2037 (uchwała w aktach sprawy). Następnie przedstawił autopoprawki wynikające z wprowadzonych zmian oraz uwag RIO ( autopoprawki w aktach sprawy).

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

4. Uchwała Nr LVIII/523/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2023

Przewodniczący zaznaczył, że radni otrzymali projekt w terminie wcześniejszym był on również szczegółowo omawiany i analizowany na wspólnych posiedzeniach stałych komisji w dniu 22 listopada   20 grudnia br. gdzie były również omawiane autopoprawki, które radni otrzymali w dniu wczorajszym za pomocą programu e-sesja.

Przewodniczący Rady w związku z tym, że uzasadnienie do projektu uchwały liczy 16 stron oraz mając na uwadze to, że wszyscy radni wcześniej otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem poddał  pod głosowanie wniosek dotycząc odstąpienia od  odczytywania uzasadnienia do projektu uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 radnych „za” przyjęciem wniosku.

Wniosek dot. odstąpienia od czytania uzasadnienia do projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Wójt przedstawił autopoprawki (autopoprawki w załączeniu), następnie odczytał projekt uchwały budżetowej na 2023r. z wraz z przedstawionymi  autopoprawkami. Następnie odczytał uchwałę Nr 179/g228/P/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Kobylnica na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu (uchwała w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła opinię dot. projektu budżetu Gminy Kobylnica na 2023r. Komisja po szczegółowej analizie projektu budżetu gminy oraz po zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady Gminy pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Kobylnica na rok 2023 (opinia w załączeniu do protokołu).

Wójt w swoim wystąpieniu m.in. podziękował współpracownikom za przygotowanie projektu budżetu, było to trudne zadanie, na co ma wpływ m.in. wojna na Ukrainie, bardzo wysoka inflacja w kraju jak również szereg innych czynników. Jednak wszyscy dołożyli starań aby budżet był przygotowany realnie, co ma umożliwić jego realizację w 2023 roku. Z uwagi na możliwości finansowe gminy zrezygnowano z kilkunastu inwestycji, które były planowane do realizacji. Jednak staraliśmy się nie ograniczać inwestycji, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców chodzi m.in. o projekty społeczne związane z edukacją tj. kontynuacja modernizacji szkoły podstawowej w Kobylnicy, budowa  hali sportowej i rozbudowa szkoły w Kwakowie, budowa budynku wielorodzinnego, realizacja budownictwa mieszkaniowego w Sycewicach, jak również realizacja inwestycji drogowych na terenie gminy.  W budżecie ujęto zadania wynikające z budżetu sołeckiego i obywatelskiego. Nie ograniczono spraw związanych z polityką społeczną i zdrowotną realizowaną przez OPS w Kobylnicy. Natomiast zostały ograniczone wydatki związane z działalnością kulturalną organizowaną przez GCKiP. W nawiązaniu do wskazanego przez RIO wysokiego deficytu, będziemy starali się minimalizować te zobowiązania (co wskazano w prognozie finansowej na lata następne) tak aby ustabilizować budżet do roku 2027 i realizować dalej zadania inwestycyjne. Chcemy dalej stawiać na rozwój infrastruktury drogowej i mieszkaniowej. W budżecie brakuje środków finansowych, co wynika m.in. ze zmian podatkowych (mniejsze wpływy do budżetu) jak również znacznego zwiększenie kosztów związanych z realizacją inwestycji, w ciągu ostatnich miesięcy wzrost o ponad 100%. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu budżetu, który jest wynikiem pracy zbiorowej pracowników urzędu i jednostek. Nikt nie wie co nam przyniesie przyszły rok - jak zakończy się wojna w Ukrainie, co dalej z wysoką inflacją.

W trakcie dyskusji radni zadawali pytania:

Radna Iwona Drapalska -Krawczyk – czy wolne środki zaplanowane w budżecie na 2023 r. w wysokości 7.167,242 zł (po korekcie) są zabezpieczone i realne do wykonania?

Skarbnik wyjaśniła, że w ramach tych środków znajduje się kilka pozycji są to środki, które gmina otrzymała z dodatkowego PIT na kwotę ponad 2,8 mln, które znajdują się na koncie gminy i w dniu jutrzejszym zostaną ulokowane na lokacie. Środki z BGK na budowę budynku mieszkalnego w Kobylnicy wpłynęły w tym tygodniu na konto gminy. Środki z PGR w ramach COVID znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym (środki trzymaliśmy w 2021r, w bieżącym wykorzystaliśmy  61.500 zł pozostałe środki przechodzą na 2023r.). Na chwilę obecną wszystkie środki, które zostały zaplanowane po stronie przychodów są środkami, które gmina posiada i wejdą do budżetu z dniem 1 stycznia 2023r.

Radna  Barbara Stępień – jak wprowadzone dodatkowe zmiany (w formie autopoprawki) tj. dodatkowe środki w wysokości 363.324 zł na projekt Unijny oraz przychody w kwocie 838.500 zł wpłynęły na projekt budżetu – ich wpływ na wskaźniki, wynik finansowy, nadwyżkę operacyjną?

Skarbnik – jeżeli chodzi o zadania, na które otrzymaliśmy środki z funduszy unijnych (363 tys., które zostały wprowadzone do budżetu aby po 1 stycznia można było podpisać umowę) środki te zwiększają dochody majątkowe i dochody ogółem i  jednocześnie zwiększają majątkowe wydatki gminy. Więc nie wpływają na deficyt ani na wskaźniki budżetu gminy. Natomiast środki, które zostały wprowadzone jako przychód  (838,500 zł) zwiększają wydatki gminy, z których pokryliśmy wkład własny na zadanie realizowane ze środków Unijnych oraz na dwa zadania: budowę budynku mieszkalnego w Kobylnicy oraz  na nabycie infrastruktury (co wskazał Wójt). Środki te  zwiększyły deficyty budżetu, który został pokryty z tych przychodów. Środki te nie maja wpływu na wskaźniki. Kwota dodatkowa przychodu spowodowała zwiększenie kwoty nadwyżki operacyjnej, która była pokryta wolnymi środkami. W projekcie z listopada  to pokrycie wynosiło 100% i nadwyżka wynosiła ok. 1,5 mln zł , obecnie nadwyżka po uwzględnieniu wolnych środków będzie wynosiła ponad 2,3 mln zł., co ma pozytywny wpływ na budżet gminy.

Radny Ryszard Cichosz- aby wykonać budżet na 2023, musimy zaciągnąć kredyt czy mamy już ewentualnego wykonawcę, czy będziemy go szukać po uchwaleniu budżetu. Drugie pytanie czy jeżeli zbliżamy się do ewentualnego  naliczenia „Janosikowego” czy może to „rozwalić” nasz budżet.

Skarbnik – wyjaśniła, że jeżeli chodzi o kredyt to gminę obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostanie wszczęte w przyszłym roku na tej podstawie zostanie wyłoniony wykonawca czyli Bank który złoży najkorzystniejszą ofertę. Ponadto Skarbnik wyjaśniła różnicę miedzy procedurami związanymi z  otrzymaniem kredytu, a emisją obligacji. Jeżeli chodzi o „Janosikowe” informacja była przedstawiana na komisjach. Wpływ na „Janosikowe” ma dochód podatkowy na mieszkańca porównany do średniego dochodu podatkowego w kraju . Skarbnik wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy według przeprowadzonych wyliczeń (prognoza na trzy lata) biorąc również pod uwagę skutki obniżenia głównych stawek podatków i ewentualnych udzielonych ulg (na poziomie średniej z ostatnich lat) gmina nie przekracza wskaźnika 150% średniego dochodu podatkowego na mieszkańca. Jednak wszystko zależy od danego roku i od dochodów podatkowych jakie gmina uzyskuje. Skarbnik dodała, że br. gmina otrzymała rekompensatę z tytułu utraconych dochodów (chodzi o wiatraki), co zwiększa dochód podatkowy tego roku na mieszkańca i będzie miało wpływ na wysokość subwencji w roku 2024. Jednak jeżeli nic innego co dzisiaj jest zaplanowane w budżecie na 2023 r. oraz w przepisach się nie zmieni to gmina nie powinna przekroczyć wskaźników, aczkolwiek wskaźniki oscylują w granicach ponad 140%. Subwencja wyrównawcza na najbliższe lata jest uwzględniona w WPF.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2023 wraz z autopoprawkami, uchwała przyjmowana jest bezwzględną większością głosów:

Na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Uchwała wraz z autopoprawkami została przyjęta jednogłośnie.

Wójt w swoim wystąpieniu podziękowała Radzie Gminy za przyjęcie budżetu gminy na 2023r. dodając ,że wszyscy  dołożymy starań aby budżet został wykonany. Jednak jak pokazuje czas na wiele spraw nie mamy żadnego wpływu.

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 6

Wolne wnioski: brak.

Ad. 7

Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 520 do nr 523:

 1. Uchwała Nr LVIII/520/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego
 2. Uchwała Nr LVIII/521/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 3. Uchwała Nr LVIII/522/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr LVIII/523/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2023

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LVIII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego