W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LIX/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2022 roku

LIX - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LIX sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok,
  3. rozpoczęcia procedury nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica,
  4. zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica,
  5. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica,
  6. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”,
  7. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”.
 5. Przedstawienie rocznych sprawozdań z pracy stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Informacja z przebiegu pracy Rady Gminy Kobylnica za rok 2022.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie LIX sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12. Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Elżbieta Surmacz. Rozpoczęcie sesji godz. 09:00,  zakończenie godz. 10:00.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał. Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy). Przewodniczący otworzył dyskusję. Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek zapytała o biogazownie w Płaszewie. Wójt – lokalizacja biogazowni to obręb geodezyjny Płaszewo, położona na gruntach prywatnych oddalona od miejscowości około 2 km, informacja o rozpoczęciu procedury została przesłana do sołtysa. W związku z brakiem dalszych  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Rozpatrzenie projektów uchwał: Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na posiedzeniu komisji budżetu.

 1. Uchwała Nr LIX/524/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica. Przewodniczący otworzył dyskusję. Wójt przedstawił autopoprawki, które otrzymali radni (autopoprawki w aktach sprawy). W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LIX/525/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok. Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LIX/526/2022 w sprawie rozpoczęcia procedury nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica. Przewodniczący otworzył dyskusję. Wójt zaznaczył, że projekty uchwał dot. nadania Kobylnicy statusu miasta zostały przygotowane na dzisiejszą sesję tak aby w styczniu po ich publikacji rozpocząć cała procedurę z tym związaną. Kobylnica posiada ponad cztery tysiące mieszkańców oraz niezbędną infrastrukturę aby zostać miastem. Zgodnie z procedurą planujemy, że w miesiącu lutym przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się co do zasadności wniosku. Wniosek o zmianę statusu wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do końca marca. Rada Ministrów decyzję powinna podjąć do końca czerwca. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to od 1 stycznia 2024r. Kobylnica będzie  miastem. Jeżeli chodzi o koszty to dotyczą one m.in. zmian tablic i pieczęci urzędowych. Należy dodać , że w miastach do pięciu tysięcy mieszkańców nadal obowiązuje dodatek dla nauczycieli. Wiceprzewodnicząca Rady zaznaczyła, że należy przeprowadzić kampanie informacyjną aby mieszkańców zapoznać z procedurą jak również z korzyściami i ewentualnymi stratami związanymi ze zmianą statusu Kobylnicy. Wójt odpowiedział, że zostaną zorganizowanie w tej sprawie spotkania z mieszkańcami gdzie zostaną wyjaśniane sprawy związane ze zmianą statusu Kobylnicy. W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LIX/527/2022 w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica. Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LIX/528/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica. Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LIX/529/2022 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”. Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LIX/530/2022 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie rocznych sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy za rok 2022: Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła Przewodnicząca Pani Joanna Walentukiewicz-Czałpińska /sprawozdanie w aktach sprawy/. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Pani Iwona Drapalska Krawczyk /sprawozdanie w aktach sprawy/. Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych przedstawiła Przewodnicząca Pani Barbara Stępień/sprawozdanie w aktach sprawy/. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Przewodnicząca – Pani Alicja Szymańska /sprawozdanie w aktach sprawy/ Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.6

Informację z przebiegu pracy Rady Gminy Kobylnica za rok 2022 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Leon Kiziukiewicz – informacja w aktach sprawy. Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 8 Wolne wnioski:

Radny Ryszard Cichosz – zapytał o plany związane z budową placu zabaw na nowopowstałym osiedlu deweloperskim przy ul. Grabowej w Kobylnicy. Wójt-odpowiedź zostanie udzielona po przeprowadzeniu analizy posiadanych przez gminę działek w ww. obszarze.
Radny Mirosław Przybył - wycinka zakrzaczeń przy drodze z płyt jumbo w kierunku Żabna (brak możliwości przejazdu). Wójt – pracownicy CUW przeprowadzą wizję w terenie.
Pan Leon Kiziukiewicz- zgłoszenie dot. przeprowadzenia formowania koron drzew rosnących w pasie dróg gminnych przy ul. Dębowej i Pięknej w Łosinie.
Radny Mieczysław Stępniewski odnosząc się do remontów dróg w Sycewicach zapytała czy będzie położony asfalt na odcinku drogi od świetlicy do krzyżówki. Wójt wyjaśnił, że na terenie Sycewic prowadzone są prace inwestycyjne i jest przewidziane położenie asfaltu na tym odcinku.
Radna Iwona Drapalska-Krawczyk zapytała o funkcjonowanie świetlic wiejskich w okresie ferii. Dyrektor GCKiP wyjaśniła, że jak co roku świetlice będą otwarte z tym, że instruktorzy zatrudnieni są obecnie na ¼ etatu. W Kobylnicy organizowane są jak co roku półkolonie i są jeszcze wolne miejsca.

Ad. 9

Na LIX sesji Rady Gminy Kobylnica podjęto uchwały od nr 524 do nr 530:

 1. Uchwała Nr LIX/524/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica.
 2. Uchwała Nr LIX/525/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok.
 3. Uchwała Nr LIX/526/2022 w sprawie rozpoczęcia procedury nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica.
 4. Uchwała Nr LIX/527/2022 w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica.
 5. Uchwała Nr LIX/528/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica.
 6. Uchwała Nr LIX/529/2022 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
 7. Uchwała Nr LIX/530/2022 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LIX sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego