W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LX/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023 roku

LX - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LX sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  4. zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica,
  6. określania górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobylnica,
  7. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica,
  8. zmiany uchwały nr XXV/212/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobylnica”,
  9. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kobylnica do klastra energii pod nazwą „Słupski klaster bioenergetyczny”,
  10. zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  11. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  12. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  13. nadania nazwy ulicy „Głogowa” w miejscowości Kobylnica,
  14. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”,
  15. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”,
  16. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2023,
  17. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2023,
  18. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023,
  19. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2023.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LX sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.

Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Elżbieta Surmacz. 
Rozpoczęcie sesji godz. 08:00,  zakończenie godz. 08:50.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

W związku z brakiem  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu komisji budżetu i zdrowia w dniu 24 stycznia br.

 1. Uchwała Nr LX/531/2023  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Przewodniczący otworzył dyskusję
  Przewodnicząca Komisji budżetu dodała, że uchwała został pozytywnie zaopiniowana.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LX/532/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy):
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Przewodnicząca Komisji budżetu dodała, że uchwała został pozytywnie zaopiniowana.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LX/533/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy):
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Przewodnicząca Komisji budżetu dodała, że uchwała został pozytywnie zaopiniowana.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LX/534/2023 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  Przewodniczący wyjaśnił, że wniosek o podjęcie uchwały złożyła Pani Justyna Tokarz, jest to jeden z dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji w konkursie na stanowisko etatowego członka Kolegium RIO w Gdańsku. Następnie Pani Justyna Tokarz przedstawiła swój dorobek zawodowy, wyjaśniła motywy dot. złożenia wniosku. Poprosiła radnych o podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia jej kandydatury na etatowego członka Kolegium RIO w Gdańsku. Jednocześnie dodała, że jest to pierwszy etap dot. złożenia niezbędnych dokumentów.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LX/535/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LX/536/2023 w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Sekretarz wyjaśnił, że zapisy uchwały ustalają górne stawki dla przedsiębiorców, którzy  odbierają odpady ma to zapobiec zawyżaniu cen usług.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LX/537/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LX/538/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LX/539/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kobylnica do klastra energii pod nazwą „Słupski klaster bioenergetyczny”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt dodał, że, koordynatorem klastra  jest Spółka „Wodociągi Słupsk” , przystąpienie do klastra ma na celu dalszy rozwój gmin w zakresie wytwarzania i efektywnego wykorzystania energii OZE oraz realizacji projektów w tym zakresie.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LX/540/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Kierownik OPS wyjaśniła, że zmiana uchwały oraz dwóch następnych związana jest podwyższeniem kryterium dochodowego - aby mieszkańcy, którzy uczestniczą w programie  mogli dalej z niego korzystać.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr LX/541/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr LX/542/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 13. Uchwała Nr LX/543/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy „Głogowa” w miejscowości Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 14. Uchwała Nr LX/544/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 15. Uchwała Nr LX/545/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 16. Uchwała Nr LX/546/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 17. Uchwała Nr LX/547/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 18. Uchwała Nr LX/548/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 19. Uchwała Nr LX/549/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022 przedstawił Przewodniczący Pan Mirosław Przybył /sprawozdanie w aktach sprawy/.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 7 Wolne wnioski:

Radny Mieczysław Stępniewski:

 • naprawa w ubytkach dróg: ul. Za Stawem i Lipowa w Sycewicach.

Radna Krystyna Balcerek:

 • udzielenie odpowiedzi na wniosek mieszkańców Żelek dot. dostawienia punktów świetlnych (sprawa z kwietnia 2022r.).

Przewodniczący Rady przedstawił pismo Prokuratury Rejonowej w Słupsku dot. zmiany uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr X/89/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach (radni pismo otrzymali wraz z materiałami na sesję).

W trakcie dyskusji ustalono, że decyzja dot. zasadności podnoszonych w piśmie uwag zostanie podjęta do końca pierwszego kwartału br. po ich szczegółowej analizie.

Ad. 8

Na LX sesji Rady Gminy Kobylnica podjęto uchwały od nr 531 do nr 549:

 1. Uchwała Nr LX/531/2023 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 2. Uchwała Nr LX/532/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr LX/533/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 4. Uchwała Nr LX/534/2023 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 5. Uchwała Nr LX/535/2023  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica
 6. Uchwała Nr LX/536/2023 w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobylnica
 7. Uchwała Nr LX/537/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica
 8. Uchwała Nr LX/538/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobylnica”
 9. Uchwała Nr LX/539/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kobylnica do klastra energii pod nazwą „Słupski klaster bioenergetyczny”
 10. Uchwała Nr LX/540/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 11. Uchwała Nr LX/541/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 12. Uchwała Nr LX/542/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 13. Uchwała Nr LX/543/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy „Głogowa” w miejscowości Kobylnica
 14. Uchwała Nr LX/544/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 15. Uchwała Nr LX/545/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 16. Uchwała Nr LX/546/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2023
 17. Uchwała Nr LX/547/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2023
 18. Uchwała Nr LX/548/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023
 19. Uchwała Nr LX/549/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2023

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LX sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego