W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXI/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023 roku

LXI - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXI sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja dot. rozdysponowania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2023.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gmina Kobylnica)”,
  2. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  5. powierzenia Wójtowi uprawnień w zakresie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych cmentarzy,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Kobylnica, położonego przy al. Orzechowej  w Kobylnicy, na okres 10 lat,
  7. zmieniająca uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego,
  8. zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  9. zmiany uchwały Nr XXI/191/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  10. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2022,
  11. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica,
  13. przekazania do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę,
  14. przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy,
  15. przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LXI sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 14.

Nieobecna radna: Joanna Michalak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00,  zakończenie godz. 09:45.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o tereny wymienione w Zarządzeniu dot. Płaszewa.

Wójt wyjaśnił, że informacja dostępna jest w referacie budownictwa,  gosp. przestrzennej i ochrony środowiska.

W związku z brakiem dalszych  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Przewodniczący Rady zaznaczył, że informację dot. rozdysponowania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2023 radni otrzymali wraz z materiałami na sesję  była ona również szczegółowo omawiana na wspólnym posiedzeniu stałych komisji w dniu 27 lutego br.

Przewodniczący odtworzył dyskusję.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionej informacji.

Ad.5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji w dniu 27 lutego br.

 1. Uchwała Nr LXI/550/2023  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gmina Kobylnica)”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXI/551/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXI/552/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu /P. Pawlak/. Uchwała została podjęta większością głosów.
 4. Uchwała Nr LXI/553/2023 o  zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu /P. Pawlak/. Uchwała została podjęta większością głosów.
 5. Uchwała Nr LXI/554/2023 w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnień w zakresie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych cmentarzy
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXI/555/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Kobylnica, położonego przy al. Orzechowej  w Kobylnicy, na okres 10 lat
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu /P. Pawlak/. Uchwała została podjęta większością głosów.
 7. Uchwała Nr LXI/556/2023 zmieniająca uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu /P. Pawlak/. Uchwała została podjęta większością głosów.
 8. Uchwała Nr LXI/557/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LXI/558/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LXI/559/2023 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2022
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu /P. Pawlak/. Uchwała została podjęta większością głosów.
 11. Uchwała Nr LXI/560/2023 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr LXI/561/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu /P. Pawlak/. Uchwała została podjęta większością głosów.
 13. Uchwała Nr LXI/562/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosu /P. Pawlak/. Uchwała została podjęta większością głosów.
 14. Uchwała Nr LXI/563/2023 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 15. Uchwała Nr LXI/564/2023 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 7

Wolne wnioski:

Radna Joanna Walentukiewicz -Czałpińska – poruszyła sprawę dzików, które można spotkać na ul. Sportowej i Wodnej.

Komendant Straży Gminnej wyjaśnił, że problem jest znany we współpracy z Kołem Łowieckim „Wilk” dziki są odławiane, planowany jest również odstrzał.

Radny Janusz Kaszowski - zgłoszenie dot. bieżącej naprawy nawierzchni drogi gminnej Wrząca – Ścięgnica.

Radna Barbara Stępień poprosiła o informację dot.  planowanych prac związanych z odwodnieniem terenu w Kuleszewie (osiedle mieszkaniowe).

Wójt – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radny Mirosław Przybył zapytał o remont drogi do Komorczyna.

Wójt wyjaśnił, że gmina przekazała środki na remont drogi (droga powiatowa) obecne trwają uzgodnienia  związane z przebudową drogi krajowej.

Ad. 8

Na LXI sesji Rady Gminy Kobylnica podjęto uchwały od nr 550 do nr 564:

 1. Uchwała Nr LXI/550/2023 w sprawie  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gmina Kobylnica)
 2. Uchwała Nr LXI/551/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 3. Uchwała Nr LXI/552/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr LXI/553/2023 o  zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 5. Uchwała Nr LXI/554/2023  w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnień w zakresie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych cmentarzy
 6. Uchwała Nr LXI/555/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Kobylnica, położonego przy al. Orzechowej  w Kobylnicy, na okres 10 lat
 7. Uchwała Nr LXI/556/2023 zmieniająca uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego
 8. Uchwała Nr LXI/557/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 9. Uchwała Nr LXI/558/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 10. Uchwała Nr LXI/559/2023 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2022
 11. Uchwała Nr LXI/560/2023 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2023
 12. Uchwała Nr LXI/561/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica
 13. Uchwała Nr LXI/562/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę
 14. Uchwała Nr LXI/563/2023 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy
 15. Uchwała Nr LXI/564/2023 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXI sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego