W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXII/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023 roku

LXII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica,
  4. wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta,
  5. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania,  form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach,
  6. przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie LXII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.

Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Mirosław Przybył, Alicja Szymańska.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00,  zakończenie godz. 09:37.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Z-ca Wójta w imieniu nieobecnego w dniu dzisiejszym z przyczyn rodzinnych Wójta przedstawiła sprawozdanie z pracy Wójt w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 21 marca br.

 1. Uchwała Nr LXII/565/2023  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXII/566/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXII/567/2023 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXII/568/2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Z-ca Wójta przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXII/569/2023 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania,  form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXII/570/2023 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 7

Wolne wnioski:

Radna Iwona Drapalska-Krawczyk:

- przeprowadzenie przeglądu dróg po okresie zimowym (gminnych i powiatowych).

Radna Barbara Stępień:

- remont dróg : Kuleszewo - Reblino oraz drogi  do Zbyszewa.

Następnie Przewodniczący udzielił głos mieszkańcowi Kuleszewa, który wyjaśnił, że chciał zadać pytanie Panu Wójtowi dot. skargi, którą złożył na Sekretarza Gminy po spotkaniu konsultacyjny w Kończewie  dot. nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica. Mieszkaniec wyjaśnił, że chce zapytać czy w jakikolwiek sposób kogokolwiek uraził podczas spotkania  (na sali są osoby, które uczestniczyły w spotkaniu). Mieszkaniec wyjaśnił, że jego zarzuty dot. braku możliwości swobodnej wypowiedzi oraz podawania danych osobowych na kartach do głosowania (ankietach).

Z-ca Wójta wyjaśniła, że wraz z Sekretarzem uczestniczyła, w tym spotkaniu i nie uważa, że Pan XXX kogokolwiek uraził po prostu Pan XXX opuścił spotkanie, bez uzyskania odpowiedzi mimo tego, że podchodząc do naszego stolika poprosiłam Pana, żeby został bo miał jeszcze pytania. Jednocześnie dodała, że na spotkaniu doszło do wymiany zdań między mieszkańcami i wtedy zabrał głos Pan Sekretarz. Należy zaznaczyć  każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Jak również ważna jest interpretacja danej wypowiedzi.

Radna Barbara Stępień dodała, że według niej to Pan XXX  obraził się na mieszkankę, która powiedziała, że jest to zebranie dla mieszkańców Kończewa  i opuścił salę.

Mieszkaniec Kuleszewa dodał, że posiada nagranie ze spotkania i nie zgadza się z argumentami Wójta dot. rozpatrzenia skargi.

Przewodniczący Rady dodał, że skargę na pracownika nie rozpatruje Rada Gminy lecz Wójt jako pracodawca.

Ad. 8

Na LXII sesji Rady Gminy Kobylnica podjęto uchwały od nr 565 do nr 570:

 1. Uchwała Nr LXII/565/2023  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LXII/566/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 3. Uchwała Nr LXII/567/2023 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica
 4. Uchwała Nr LXII/568/2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta
 5. Uchwała Nr LXII/569/2023 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania,  form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
 6. Uchwała Nr LXII/570/2023 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobylnica skargi na pracownika Urzędu Gminy

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego