W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXIV/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023 roku

LXIV - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

 1. Otwarcie LXIV sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja dot.  dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r. dla organizacji pozarządowych na realizację zdań publicznych.
 5. Informacja dot. oceny zasobów Pomocy Społecznej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Kobylnica, położonego w Kwakowie,  na okres 30 lat,
  6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  7. zmiany uchwały Nr X/89/2019  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w tych sprawach,
  8. zmiany uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kobylnica,
  9. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica,
  10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Ścięgnica, Ścięgnica Leśnictwo, Wrząca, Zagórki, Zbyszewo, w gminie Kobylnica,
  11. przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie LXIV sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 13.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Elżbieta Surmacz.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00,  zakończenie godz. 10:06.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Z-ca Wójta w imieniu nieobecnego w dniu dzisiejszym Wójta przedstawiła sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Przewodniczący zaznaczył, że informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję była ona  również  przedstawiana na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy wszystkie organizacje rozliczyły się z otrzymanych środków.
Kierownik ref. działalności gosp. i spraw obywatelski udzieliła odpowiedzi, że jedna organizacja nie złożyła sprawozdania i nie rozliczyła się z dotacji w wysokości  6 tyś zł, została wszczęta procedura dot. zwrotu przekazanych środków.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję.

Ad. 5

Przewodniczący zaznaczył, że informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję była ona szczegółowo omawiana i analizowana  na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 6

Rozpatrzenie projektów uchwał:
Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji w dniu 25 kwietnia br.
1. Uchwała Nr LXIV/572/2023  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Przewodniczący otworzył dyskusję.
Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzyma się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
2. Uchwała Nr LXIV/573/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzyma się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
3. Uchwała Nr LXIV/574/2023 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4. Uchwała Nr LXIV/575/2023 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5. Uchwała Nr LXIV/576/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Kobylnica, położonego w Kwakowie,  na okres 30 lat.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Paweł Pawlak zapytał z czego wynika taki długi okres dzierżawy czy nie lepiej działkę sprzedać.
Kierownik  ref. budownictwa, ochrony środowiska i  gosp. przestrzennej w udzielonej odpowiedzi wyjaśniła, że jest to drogowa o powierzchni  1700m2 , która będzie służyła jako dojazd do działek.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6. Uchwała Nr LXIV/577/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7. Uchwała Nr LXIV/578/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr X/89/2019  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w tych sprawach
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Alicja Szymańska zapytała czy zmiana dotyczy również miejsca zamieszkania ucznia.
Dyrektor CUW wyjaśniła, że stypendia są przyznawanie niezależnie od miejsca zamieszkania, ważne jest gdzie dziecko pobiera naukę.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8. Uchwała Nr LXIV/579/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kobylnica
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Alicja Szymańska zapytała czy zmiana dotyczy tylko wysokości opłaty i ile wynosi opłata obecna.
Dyrektor CUW odpowiedział, że zmiana dot. wysokości opłaty z 1,00 zł  na 1,30 zł.
Radny Paweł Pawlak zapytał czy uchwała była omawiana na komisjach, ponieważ Przew. Komisji zadaje pytania.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że uchwała była omawiana na komisjach.
Rada Alicja Szymańska dodała, że ma prawo zadawać pytania.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzyma się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
9. Uchwała Nr LXIV/580/2023 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Alicja Szymańska zapytała co ulega zmianie w uchwale.
Dyrektor CUW wyjaśniła, że zgodnie z wnioskiem ze strony prokuratury zostały dodane dwie stawki: dla motocykli i motorowerów. Jest to zmiana formalna na terenie gminy nie ma takich przewozów.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10. Uchwała Nr LXIV/581/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Ścięgnica, Ścięgnica Leśnictwo, Wrząca, Zagórki, Zbyszewo, w gminie Kobylnica
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzyma się” od głosu (P. Pawlak). Uchwała została podjęta większością głosów.
11.Uchwała Nr LXIV/582/2023 w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Alicja Szymańska zadała pytanie dot. obniżenia wieku osób uczestniczących w programie i zakresu rehabilitacji.
Kierownik OPS wyjaśniła, że zmianie ulega wiek uczestników z 65 lat na 60 lat i więcej (jest duże zainteresowanie osób, w tym przedziale wiekowym). Z programu realizowanego obecnie (wiek 65+) skorzystało na dzień dzisiejszy 6 osób. Po skierowanie na rehabilitację należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu bądź specjalisty. Po otrzymaniu skierowania należy zgłosić się do poradni rehabilitacyjnej na ul. Jana Pawła II w Słupsku , z którą została zawarta  umowa. Po wypełnieniu karty klasyfikacyjnej i pozytywnej weryfikacji adresu zameldowania można korzystać z bezpłatnej rehabilitacji , której zakres ustala lekarz specjalista bądź rehabilitant.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 7

Wolne wnioski:

Radny Paweł Pawlak poruszył sprawę związaną z dostawą wody w Luleminie (zanieczyszczony wodociąg od zeszłego roku) – odczytał komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z kwietnia br., który mówi, że woda  z wodociągu nadaje się wyłącznie do celów higienicznych nie można jej wykorzystywać do  picia i przygotowywania posiłków, w tym celu należy korzystać z wody butelkowej lub z umieszczonej na terenie miejscowości cysterny z wodą. Radny dodał, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że pod koniec miesiąca  stężenie azotanów w wodzie jest jeszcze wyższe.
Radny zapytał czy zostało złożone zawiadomienie w tej sprawie do organów ścigania, ponadto z wyjaśnień, które ukazują się w tej sprawie w lokalnych mediach wynika, że aby woda z wodociągu nadawała się do spożycia należy wymienić filtry, co wiąże się  kosztami w wysokości około 300 tys. zł.  (gmina jest udziałowcem w Spółce).
Odnośnie Lulemina radny zapytał czy zostało wynegocjowane porozumienie z mieszkańcami w związku z inwestycją prowadzoną przez lokalnego inwestora. Jeżeli tak, to czy w porozumieniu zabezpieczono interesy mieszkańców poprzez wpisanie w księdze wieczystej roszczeń np. odnośnie sposobu zagospodarowania tej działki.
Ponadto radny poprosił o przesłanie drogą mail wykazu ścieżek rowerowych.
Z-ca Wójta odpowiadając radnemu na pytania wyjaśniła, że zarządcą sieci jest Spółka Wodociągi Słupsk, w połowie kwietna br. zostały zamontowane filtry, na jutro planowane jest pierwsze badania wody po założeniu nowych filtrów. Liczymy, że parametry będą się zmniejszać ponieważ rzeczywiście przed okresem świątecznym znacznie przekroczyły te dopuszczalne. W Luleminie ustawiono cysterny jak również dostarczana jest woda butelkowa. Jeżeli chodzi o zgłoszenie tej sprawy do prokuratury to nie została ona przez Urząd Gminy zgłoszona nie ma wskazań są tylko spekulacje.
Radny Paweł Pawlak dodał, że zostało popełnione przestępstwo przez nieznane osoby.
Sekretarz wyjaśnił, że nie jest rolą gminy szukanie winnych są do tego powołane odpowiednie organy, które zajmują się prowadzeniem postępowań dowodowych. W spawie zanieczyszczenia wody odbyły się spotkania gdzie mieszkańcy wskazywali różne koncepcje dot. skażenia wody jak również informowali o zgłoszeniu tej sprawy do odpowiednich organów. Sprawą z urzędu zajmowały się też inne instytucje do tego powołane m.in. Spółka Wodociągi, w której interesie jest aby woda była dobrej jakości i  żeby nikt nie dokonywał szkód na jej rzecz. Należy zaznaczyć, że jest to wiedza powszechna i w zasadzie trudno powiedzieć, kto dokonał zgłoszenia do prokuratury i czy prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie. Gmina ze swej strony podjęła wszelkie działania aby mieszkańcy uzyskali dostęp do dobrej jakościowo wody.
Przewodniczący Rady zapytał jak często były przeprowadzane badania.
Sekretarz - z naszej wiedzy wynika, że badania były prowadzone od jesieni ubiegłego roku, kiedy dotarły pierwsze informacje do problemów z azotanami. Kiedy wyniosły powyżej 50 jednostek zastosowano procedurę szczególną. Wyniki badań były również publikowane  na stronie internetowej UG, aby mieszkańcy mieli pełną wiedzę. Reakcja Gminy w tej sprawie jest jednoznaczna i konkretna. Liczymy, że po długim weekendzie majowym mieszkańcy będą już mieli pełnowartościową wodę.
Z-ca Wójta odnosząc się do pytania związanego z podpisaniem porozumienia z mieszkańcami Lulemina wyjaśniła, że porozumienie nie zostało jeszcze podpisane. Odbyły się spotkania z mieszkańcami w sprawie ustalenia zapisów w porozumieniu na dzień 9 maja br. zaplanowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie.
Z-ca Wójta dodała, że na adres mail radnego zostanie przesłany wykaz ścieżek rowerowych.
Radna Iwona Drapalska-Krawczyk zgłosiła wnioski:
- naprawa po okresie zimowym drogi do Komiłowa (ustalenie osoby odpowiedzialnej, która dopuściła do posypania drogi betonowej solą drogową),
- zgłoszenie dot. zanieczyszczania terenu przez mieszkańców bloku socjalnego i komunalnego w Kwakowie (podrzucanie odpadów pod ogródki działkowe).

Ad. 8

Na LXIV sesji Rady Gminy Kobylnica podjęto uchwały od nr 572 do nr 582:

 1. Uchwała Nr LXIV/572/2023  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LXIV/573/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 3. Uchwała Nr LXIV/574/2023 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 4. Uchwała Nr LXIV/575/2023 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała Nr LXIV/576/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Kobylnica, położonego w Kwakowie,  na okres 30 lat
 6. Uchwała Nr LXIV/577/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 7. Uchwała Nr LXIV/578/2023  w sprawie zmiany uchwały Nr X/89/2019  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w tych sprawach
 8. Uchwała Nr LXIV/579/2023  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kobylnica
 9. Uchwała Nr LXIV/580/2023 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w Gminie Kobylnica
 10. Uchwała Nr LXIV/581/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Ścięgnica, Ścięgnica Leśnictwo, Wrząca, Zagórki, Zbyszewo, w gminie Kobylnica
 11. Uchwała Nr LXIV/582/2023 w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXIV sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego