W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXV/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023 roku

LXV - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego- Wójta Gminy
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXV sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kwakowo i Luleminko-Maszkowo w gminie Kobylnica,
  4. odwołania ze składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica,
  5. powołania do składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica,
  6. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie LXV sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.

Nieobecni radni: Joanna Michalak, Alicja Szymańska, Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00, zakończenie godz. 10:01.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy  w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Ryszard Cichosz zapytał o zarządzenia dot. dzierżaw w trybie bezprzetargowym jakich terenów dotyczą.

Wójt wyjaśnił, że są to dzierżawy małych fragmentów gruntów rolnych, jak również gruntów leżących w pasie drogowym lub dzierżawy gruntów na okres do trzech lat – szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika referatu.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji w dniu 23 maja br.

 1. Uchwała Nr LXV/583/2023 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXV/584/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Przewodnicząc Komisji Budżetu zaznaczyła, że projekt uchwały był szczegółów omawiany i analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie przedstawiła wysokość budżetu po dokonanych zmianach.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXV/585/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kwakowo i Luleminko-Maszkowo w gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXV/586/2023 w sprawie odwołania ze składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica
  Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie ze złożonymi rezygnacjami została przygotowana uchwała w sprawie odwołania radnej Joanny Michalak ze składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz radnej Elżbiety Surmacz ze składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych, następnie otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXV/587/2023 w sprawie powołania do składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica
  Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą nr I/10/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów i stanu liczebnego stałych komisji Rady Gminy w skład komisji wchodzi 5 radnych.  Radny może być członkiem najwyżej 2 stałych komisji (§ 55.1 Statutu Gminy Kobylnica). Do składu Komisji mogą zostać wybrani: Elżbieta Surmacz, Mieczysław Stępniewski i Paweł Pawlak.
  Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydata na członka Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa: zgłoszono radną Elżbietę Surmacz, która wyraziła zgodę na pracę w komisji.
  W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący zamknął listę zgłoszeń.
  Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydata na członka Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych: zgłoszono  radnego Mieczysława Stępniewskiego, który wyraził zgodę na pracę w komisji.
  W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący zamknął listę zgłoszeń.
  W związku ze zgłoszeniem radnych do pracy w komisjach Przewodniczący zarządził i przeprowadził głosowania jawne:
  1. w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zgłoszonej radnej Elżbiety Surmacz: w głosowaniu „za” powołaniem radnej głosowało 11 radnych,  1 radny „wstrzymał” się od głosu (E. Surmacz).
   W wyniku j głosowania do składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wybrano Elżbietę Surmacz.
  2. w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych zgłoszonego radnego Mieczysława Stępniewskiego: w głosowaniu „za” powołaniem radnego głosowało 11 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał” się od głosu(M. Stępniewski).
   W wyniku głosowania do składu Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych wybrano Mieczysława Stępniewskiego.
   Następnie Przewodniczący odczytał uzupełniony projekt uchwały o nazwiska wybranych w głosowaniu jawnym radnych i  skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXV/588/2023 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
  Przewodniczący wyjaśnił, że Zgodnie ze Statutem Gminy Kobylnica § 57.1 Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący lub Zastępca , wybrani przez Radę spośród członków danej komisji.
  2. Radny może być przewodniczącym lub zastępcom przewodniczącego tylko jednej Komisji
  Przewodnicząca komisji budżetu zgłosiła P. Elżbietę Surmacz na Zastępcę Przew. Komisji.
  Pani Elżbieta Surmacz wyraziła zgodę.
  Następnie Przewodniczący odczytał uzupełniony projekt uchwały i  skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał „ się od głosu (E. Surmacz). Uchwała została podjęta większością głosów.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 7

Wolne wnioski:

Wójt przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radnych na  ostatniej sesji.

Wiceprzewodniczącą Rady w nawiązaniu do ogłoszenia dot. przeprowadzenia w dniu 2 czerwca br. badań profilaktycznych - dermatologicznych  zapytała czy nie lepiej aby badania były przeprowadzone po wcześniejszej rejestracji. Z ogłoszenia wynika, że zostanie przebadanych 60 osób,  czyli kto pierwszy ten ma szanse.

Kierownik OPS wyjaśniła, że organizatorem i odpowiedzialnym za przeprowadzenie badań profilaktycznych w ramach realizowanego projektu jest Starostwo Powiatowe w Słupsku, które określa ilość miejsc, termin i miejsce przeprowadzenia badań.

Radny Mirosław Przybył Komorczyn:

 • zgłoszenie dot. zniszczonej drogi betonowej po okresie zimowym ( droga posypana solą),
 • zwrócenie uwagi związanej z planami budowy chodnika w Komorczynie – w pasie gdzie ma przebiegać chodnik budowane są studzienki kanalizacyjne obudowane kamieniem.
 • wycinka zakrzaczeń na poboczu drogi Komorczyn-Sycewice.

Wójt wyjaśnił, że budowa chodnika jest przewidziana po zakończeniu budowy kanalizacji.  Odnośnie drogi powiatowej wszelkie prace będą wykonane przez Starostwo Powiatowe z chwilą rozpoczęcia prac związanych z budowa drogi.

Radny Janusz Kaszowski:

 • ustawienie pojemnika na nieczystości na pętli autobusowej w Kczewie (kierowcy autobusów  linii 202 po zakończeniu kursu sprzątają autobusy).

Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie pracownicy CUW skontaktują się z PKS Słupsk.

Radny Leon Kiziukiewicz:

 • zgłoszenie dot. obsługi zamontowanych koszy obrotowych - nie działają, brak możliwości opróżniania.

Radna Elżbieta Surmacz:

 • wyrównanie i utwardzenie placu przed sklepem w Reblinie,
 • na kiedy planowana jest budowa kanalizacji i wodociągu do budynków PKP w Sycewicach.

Wójt wyjaśnił, że budowa w tym rejonie chodnika wraz z instalacją wod.-kan. planowana jest na 2024r. Jeżeli chodzi o plac przy sklepie to osoba prowadząca dzielność  powinien zadbać o miejsca parkingowe dla swoich klientów – wniosek zostanie skierowany do CUW.

Radny Mieczysław Stępniewski podziękował za budowę dróg w Sycewicach – zakończono już pracę na ul. Poprzecznej i Za Stawem.

Ad. 8

Na LXV sesji Rady Gminy Kobylnica podjęto uchwały od nr 583 do nr 588:

 1. Uchwała Nr LXV/583/2023  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LXV/584/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 3. Uchwała Nr LXV/585/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kwakowo i Luleminko-Maszkowo w gminie Kobylnica
 4. Uchwała Nr LXV/586/2023 w sprawie odwołania ze składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica
 5. Uchwała Nr LXV/587/2023 w sprawie powołania do składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica
 6. Uchwała Nr LXV/588/2023 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXV sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego