W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXVI/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 15 czerwca 2023 roku

Otwarcia LXVI - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

W związku z tym, że sesja odbywa się w sali GCKiP Przewodniczący poprosił wszystkich obecnych, o bezwzględne posługiwanie się mikrofonem przy zabieraniu głosu.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką-Woś – Zastępcę Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Izabelę Hubert – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka  – Sekretarza Gminy  
 • Pana Andrzeja Hałuzo  – radcę prawnego  Urzędu Gminy
 • Panią Martę Prezlata – Dyrektora CUW w Kobylnicy
 • Panią Annę Łabik – Kierownika OPS w Kobylnicy
 • Panią Renatę Sztabnik – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy
 • Panią Elżbietę  Gryko – Dyrektora GCKiP w Kobylnicy
 • Panią Alicję Bender – Kierownika Referatu Finansowego  
 • Panią Dorotę Klimowicz – Kierownika Referatu  ds. Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
 • Panią  Elżbietę Mondrzejewską  – Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska
 • Pana Ryszarda Roda – Zastępcę kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Pana Piotra Der – Komendanta Straży Gminnej
 • Panią Ewę  Solnikowską – Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • Panią Marzenę Pietruk - Żytkowską – Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Sycewicach
 • Panią Ewę Hejger – Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Słonowicach
 • Panią Grażynę Pioterek – Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Kończewie
 • Pana Andrzeja Wojtaszka – Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 • Przedstawicieli Samorządów uczniowskich szkół działających na terenie Gminy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXVI sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Kobylnica wraz z debatą nad Raportem o Stanie Gminy Kobylnica:
  1. radni,
  2. mieszkańcy.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Kobylnica wotum zaufania,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za 2022 rok,
  3. absolutorium dla Wójta Gminy Kobylnica,
  4. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”,
  5. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LXVI sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1
Na 15 radnych, obecnych na sesji było 13.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:02, zakończenie godz. 11:02.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Nie zgłoszono uwag ani zmian do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, który radni otrzymali wraz z projektami uchwał: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu głosowało 13 radnych „za" przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie.

Ad.3
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Wiceprzewodnicząca  Rady w nawiązaniu do sprawozdania zapytała o nagrody dla trenerów sportowych.

Wójt wyjaśnił, że obecnie trwają konsultacje dot. projektu uchwały,  następie uchwała zostanie przedstawiona radzie gminy, jeżeli uchwała zostanie przyjęta to jej zapisany umożliwią  wystąpienie o przyznanie nagród dla trenerów.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Wójta o przedstawienie „Raportu o Stanie Gminy Kobylnica”, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję i jednocześnie otworzył debatę - radni w trakcie przedstawiania Raportu mogą zabierać głos i zadawać pytania.

Wójt przedstawił (pokaz multimedialny) oraz szczegółowo omówił Raport o Stanie Gminy Kobylnica oraz odpowiedział na pytania zadawane przez radnych, dotyczące m.in.:

 • kosztów odbioru nieczystości w gminie: w których miejscowościach jest produkowanych najwięcej odpadów BIO, a w których najmniej,
 • zadłużenia mieszkańców (podatek rolny, od nieruchomości, odbiór odpadów) i ściągalność podatków,
 • czy w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców wzrasta liczba prowadzonych działalności gospodarczych, czy powstają nowe zakłady pracy,
 • czy zwiększa się ilość uczniów w szkołach,
 • wysokość środków finansowych przeznaczanych na oświatę,
 • ilość mieszkań komunalnych i socjalnych oraz ile jest osób oczekujących na przydział mieszkań.

Na zakończenie Wójt podziękował za uwagę zaznaczył, że starał się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Podziękował również obecnej na sesji młodzieży zaznaczając, że była to lekcja samorządności dająca okazję  zapoznania się z tym jak funkcjonuje gmina, jakie są jej zadania, możliwości i oczekiwania mieszkańców. Jednocześnie podziękował radnym, sołtysom i współpracownikom za współpracę i pomoc w realizacji wykonanych zadań w 2022 r.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady zamknął debatę nad Raportem o Stanie Gminy Kobylnica.

Ad. 5

Projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji w dniu 13  czerwca br.

Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. Uchwała Nr LXVI/589/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylnica wotum zaufania
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały dodając, że przed chwilą zakończyła się  debatę na temat Raportu, jednocześnie zaznaczył, że uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXVI/590/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za 2022 rok.
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący Rady zaznaczył, że radni otrzymali Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za rok 2022 oraz komplet bilansów jednostek budżetowych. Zarządzenie było szczegółowo rozpatrywane i omawiane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz posiedzeniu stałych komisji.
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wójta o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.  
  Wójt odczytał uchwałę Nr 054/g228/R/II/23 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie  wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (uchwała w aktach sprawy).
  Przewodniczący otworzył dyskusję:
  Przewodnicząca Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Joanna Walentukiewicz-Czałpińska przedstawiła wynik budżetu za  2022r. - po stronie dochodów i po stronie wydatków jak również przychody i rozchody budżetu oraz zobowiązania budżetu gminy zaznaczając, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r.
  Radna Iwona Drapalska-Krawczyk zapytała jak wzrost inflacji wpłynął na realizację gminnych inwestycji, czy nastąpiło wyhamowanie i czy gmina zmuszona była do rezygnacji z realizacji części zadań.
  Wójt wyjaśnił, że zgodnie z podjętymi decyzjami żadne zadnie nie zostało wycofane jednak w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zaplanowanych inwestycji (inflacja wpłynęła na wzrost kosztów prowadzenia inwestycji średnio o około 50%) zaciągnięto dodatkowe zobowiązania, które obciążyły gminę. Inflacja wszystkim utrudnia życie w przyszłym roku będziemy szukali rozwiązań jak również będziemy rezygnowali z realizacji zadań inwestycyjnych z uwagi na  wysoką inflację i duże obciążenie budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań (wzrost obsługi długu z 3 mln do 8 mln). Ponadto należy zwrócić uwagę, że ogłaszane przetargi często są unieważniane ponieważ najniższe kwoty są od 50 do 100% wyższe niż wartość zaplanowanych środków w budżecie. Na dzień dzisiejszy ceny cały czas rosną, wzrasta również cena pracy – najniższe wynagrodzenie wzrasta do prawie do 4 tys. Wzrost płac w sferze przemysłowej ma przełożenie na koszty realizacji inwestycji. Należy liczyć się z tym, że firmy realizujące zadania na terenie gminy wystąpią o korektę zamówień i zwiększenie środków finansowych na realizację zdań. Gmina ma ograniczone możliwości finansowe, obniżenie podatków z 18 na 12% ma znaczący wpływ na dochody z tytułu PIT, a tym samym na funkcjonowanie gminy poprzez obniżenie środków na wydatki bieżące.
  Radna Iwona Drapalska-Krawczyk - czy wzrost inflacji wpłynął na zwiększenie zapotrzebowania na korzystanie mieszkańców z pomocy OPS.
  Z-ca Kierownika OPS zaznaczyła, że pracownicy OPS świadczą systematyczną pracę socjalna, pomoc materialna utrzymuje się cały czas na takim samym poziomie.
  Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek zapytała czy w związku ze znaczącym wzrostem inflacji wzrosła dotacja rządowa z przeznaczeniem na oświatę.
  Wójt wyjaśnił, że wzrost wysokości dotacji jest minimalny, co zostało dokładnie przedstawione w „Raporcie o stanie gminy” oraz  dzisiejszej prezentacji. Należy zauważyć, że w 2019 dotacja wystarczała na pokrycie wynagrodzenia nauczycieli, w 2021 wystarczała na pokrycie wynagrodzenia w 93%, a w roku ubiegłym już tylko w 87%. Brakujące środki muszą zostać zabezpieczone z  budżetu gminy. Część zadań oświatowych to zadania własne gminy na realizację, których mamy corocznie zarezerwowane środki w budżecie m.in. na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, dowóz dzieci, zajęcia dodatkowe, utrzymanie szkół i obsługi.  Dodatkowo z budżetu gminy przeznaczamy około 10 mln na zadania, które są zadaniami rządowymi. Samorząd na ich realizację musi znaleźć środki, oświata jest najważniejszą i najwyższą pozycją w budżecie gminy, na  którą muszą zostać zabezpieczone środki.
  Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz w nawiązaniu do zadłużenia gminy zapytał o wskaźnik dot. możliwości zaciągania nowych zobowiązań przez gminę bez naruszania art. 243.
  Wiceprzewodnicząca Rady Balcerek Krystyna w nawiązaniu  do zadłużenia gminy dodała, że gmina zaciągnięte środki przeznacza na realizację inwestycji m.in. rozbudowę i modernizację szkół czy dróg.
  Skarbnik wyjaśniła, że do 2013r. obowiązywał wskaźnik zadłużenia gminy 60% oraz wskaźnik spłaty zadłużenia 15 % poziomu dochodów w danym roku. Wskaźnik 60% został zniesiony po to aby samorządy mogły pożyczać pieniądze i inwestować w miarę posiadanych potrzeb i możliwości finansowych, które zostały określone w nowych wskaźnikach zadłużenia indywidualnie wyliczanych dla poszczególnych gmin. Wskaźnik indywidualny gminy Kobylnica jest liczony na podstawie siedmiu ostatnich lat z wykonania faktycznego budżetu, który w 2022 r. wyniósł 19,44% (2021 -18,88%; 2020 -18,76%) co pokazuje, że sytuacja gmina jest na tyle dobra, że wskaźnik jest o kilka procent wyższy niż ten, który przed zmianą obowiązywał wszystkie gminy jednakowo. Wskaźnik ten wskazuje do jakiej kwoty możemy spłacać zadłużenie. Przy dochodach, które gmina osiągnęła w 2022 roku,  19,44%  stanowi kwotę  ponad 24 mln zł z czego gmina spłaciła zobowiązania wraz z odsetkami w wysokości 8.3 mln zł, co stanowiło 11,50 %  - czyli pozostała rezerwa i gmina mogła spłacić jeszcze 16 mln zadłużenia. Skarbnik dodała, że na posiedzeniach komisji wyjaśniła jaki jest skutek drastycznego wzrostu WIBOR,  co ma bezpośredni związek z inflacją i ma to przełożenie na wzrost kosztów z tytułu obsługi zadłużenia z 3 do 8 mln zł. Teoretycznie rezerwę, którą mieliśmy w br. moglibyśmy mieć w 2023r jednak będzie ona mniejsza o dodatkową kwotę spłaty zadłużenia.  Decyzja dot. przyjęcia siedmioletniego wskaźnika została podjęta przy przyjmowaniu budżetu na 2022r., co miało wpływ  na poprawę zdolności gminy do spłacania zobowiązań. Na dzień dzisiejszy sytuacja pozwala na spłatę przez gminę zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wskaźnik siedmioletni będzie obowiązywał jeszcze do 2025r. Skarbnik dodała, że są plany zastąpienia Wibor nowym wskaźnikiem  Wiron - z analiz ekonomicznych wynika, że będzie on niższy o około 1 punkt %, co i tak w przeliczeniu zadłużenia gminy może dać znaczną kwotę.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylnica  za 2022 rok: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Po głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylnica   za  2022  rok.
 3. Uchwała Nr LXVI/591/2023 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą  Komisji Rewizyjnej o zapoznanie radnych z opinią Komisji oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobylnica z tytułu wykonania budżet za 2022 rok.
  Pani Iwona Drapalska-Krawczyk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek wraz z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylnica, który został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Następnie odczytała uchwałę Nr 074/g228/A/II/23 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylnica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.  Skład orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobylnica z tytułu wykonania budżetu za 2022r.  (uchwała w aktach sprawy).
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dodając, że w dniu dzisiejszym odbyły się już dyskusje nad Raportem o stanie Gminy Kobylnica jak również zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylnica  za 2022 rok. 
  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję odczytał treść projektu uchwały zaznaczając, że uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobylnica: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Po głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójtowi Gminy Kobylnica za 2022 rok.
 4. Uchwała Nr LXVI/592/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję dodał, że projekt uchwały dotyczy przyznania honorowego tyłu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Łosina. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXVI/593/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję dodał, że projekt uchwały dotyczy przyznania honorowego tyłu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Bolesławic. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6 
Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 7
Wolne wnioski
Wójt przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszona przez radnych na LXV sesji – informacja w załączeniu do protokołu. 
Wiceprzewodnicząca Rady w związku z obecnością na sesji radnego powiatu Pana Andrzeja Wojtaszka zgłosiła wniosek dot. budowy chodnika w Lubuniu (wniosek zgłaszany ale brak odpowiedzi ze Starostwa).
Pan Andrzej Wojtaszek odpowiedział, że sprawa jest mu dobrze znana ponieważ też jest mieszkańcem Lubunia i również zabiega o budowę chodnika jednak aby zadanie było realizowane Rada Gminy musi podjąć uchwałę o współfinansowaniu, jeżeli uchwała taka zostanie podjęta to Zarząd Powiatu podejmie stosowną uchwałę.
Wiceprzewodnicząca Rady dodała, że zna procedurę ale jednocześnie liczy, że Starosta spełni oczekiwania mieszkańców i powstanie chodnik w Lubuniu.
Wiceprzewodnicząca Rady poruszyła temat bobrów, których jest coraz więcej i bardzo utrudniają życie rolnikom, którzy maja łąki przy rzece.
Wójt przypomniał, że bobry są pod ochroną na dzień dzisiejszy mimo wniosków gmina nie otrzymała zgody na ich przesiedlanie czy niszczenie żeremi. Na terenie gminy podobne problemy występują w Słonowiczkach, Bzowie, Łosinie czy  Luleminie. Wójt zaproponował aby radna w imieniu mieszkańców wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Wojewody.
Radna Alicja Szymańska w imieniu rodziców podziękowała za wykonanie chodnika do szkoły w Kobylnicy. 
Przewodniczący Rady w imieniu radnych oraz Wójta podziękował wszystkim obecnym za udział w dzisiejszej uroczystej sesji  szczególne podziękowania zostały skierowane do młodzieży i ich opiekunów.

Ad. 8
Uchwały podjęte na LXVI sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 589 do nr 593:

 1. Uchwała Nr LXVI/589/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylnica wotum zaufania
 2. Uchwała Nr LXVI/590/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za 2022 rok
 3. Uchwała Nr LXVI/591/2023 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr LXVI/592/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 5. Uchwał Nr LXVI/593/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXVI sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego