W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXVII/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023 roku

LXVII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego- Wójta Gminy
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXVII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  4. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę,
  5. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę,
  6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  7. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  8. zmieniająca uchwałę nr XLII/468/2006 Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica,
  9. nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Kobylnica,
  10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Zagórki, gmina Kobylnica,
  11. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LXVII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.
Nieobecni radni: Janusz Adamczyk, Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Elżbieta Surmacz.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:02, zakończenie godz. 9:51.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Wójt wniósł o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica” z okazji jubileuszu 50- lecia zawarcia związku małżeńskiego – mieszkańcy Widzina.
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, wraz z dodatkowym projektem uchwały zgłoszonym przez Wójta: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu głosowało 11 radnych „za" przyjęciem porządku obrad wraz z dodatkowym projektem uchwały. Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie. Dodatkowy projekt uchwały będzie rozpatrywany jak ostatni w punkcie 5 (rozpatrzenie projektów uchwał).

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodnicząca  Rady poprosiła o przybliżenie usytuowania elektrowni fotowoltaicznej w Lubuniu.
Wójt wyjaśnił, że działka położona jest już na terenach należących do gminy Słupsk.
Rady Mirosław Przybył zapytał o budowę kurników we Wrzącej.
Wójt wyjaśnił, że  inwestorem jest właściciel  gospodarstwa rolnego z Wrzącej, inwestycja będzie realizowana  na działce położonej przy stacji kolejowej. Formalności związane z realizacją budowy trwają od kilku lat odbyły się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami gdzie inwestor zobowiązał się do realizacji, dodatkowych inwestycji, które będą wspomagały mieszańców Wrzącej. Obecnie procedowana jest decyzja środowiskowa.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Przewodniczący Rady zaznaczył, że Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r. był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Przewodniczący odtworzył dyskusję.
Wiceprzewodnicząca Rady zaznaczyła, że na posiedzeniu Komisji zwracała uwagę na rozbieżność związana z finansowaniem działalności świetlic środowiskowych. Z uzyskanych informacji od Pani Dyrektor SP w Sycewicach wynika, że szkoła posiłkuje się środkami Stowarzyszenia.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyktuję.

Ad.5

Rozpatrzenie projektów uchwał.
Projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji w dniu 3  lipca br.

 1. Uchwała Nr LXVII/594/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica.
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXVII/595/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXVII/596/2023 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXVII/597/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXVII/598/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXVII/599/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LXVII/600/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LXVII/601/2023 zmieniająca uchwałę nr XLII/468/2006 Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica.
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LXVII/602/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Kobylnica
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LXVII/603/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Zagórki, gmina Kobylnica.
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr LXVII/604/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję.
  Przewodniczący otworzył dyskusję jednocześnie przedstawił listę zgłoszonych kandydatów na ławników oraz przybliżył  procedurę wyboru ławników.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr LXVII/605/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
  Projekt uchwały dodatkowo wprowadzony pod obrady sesji.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 7

Wolne wnioski
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o koszty budowy mostu w Lubuniu może zostaną oszczędności, które można przeznaczyć na budowę chodnika.
Wójt wyjaśnił, że po badaniach nośności most został oddany do użytkowania w ubiegły piątek. Termin zakończenia całej inwestycji jest zaplanowany na miesiąc sierpień br. Obecnie trwają prace porządkowe.
Koszty realizacji inwestycji zostały określone w drodze przetargu – brak oszczędności.  Na dzień dzisiejszy zaplanowane jest spotkanie w Starostwie Powiatowym, na którym m.in.  będą omawiane sprawy związane z inwestycjami drogowymi na terenie powiatu.  Należy pamiętać, że gmina ma określone możliwości finansowe w br. zostały przeznaczone znaczne środki na realizację zadań drogowych realizowanych wspólnie z powiatem dot. to m.in. mostu w Lubuniu, budowy dróg Komorczyn- Sycewice, Sycewice – Pałówko, Bzowo- Tychowo. Zostały złożone oferty na przebudowę drogi Słonowice-Kończewo. Na dzisiejszym spotkaniu w Starostwie zostanie zgłoszona przebudowa układu drogowego w Dobrzęcinie. Ponadto trwają prace przygotowawcze związane z przebudową drogi Ścięgnica-Wrząca. Na realizację tych zadań starym się pozyskiwać środki z różnych źródeł.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o transport publiczny w okresie letnim.
Wójt wyjaśnił, że autobusy będą jeździły tak jak co roku w okresie wakacji.

Ad. 8

Uchwały podjęte na LXVII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 594 do nr 605:

 1. Uchwała Nr LXVII/594/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LXVII/595/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 3. Uchwała Nr LXVII/596/2023 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 4. Uchwała Nr LXVII/597/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę
 5. Uchwała Nr LXVII/598/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią na skargę
 6. Uchwała Nr LXVII/599/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 7. Uchwała Nr LXVII/600/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 8. Uchwała Nr LXVII/601/2023 zmieniająca uchwałę nr XLII/468/2006 Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylnica
 9. Uchwała Nr LXVII/602/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Kobylnica
 10. Uchwała Nr LXVII/603/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Zagórki, gmina Kobylnica
 11. Uchwała Nr LXVII/604/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 12. Uchwała Nr LXVII/605/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXVII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego