W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXIX/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 września 2023 roku

LXIX - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Pana Andrzeja Wojtaszka – radnego Rady Powiatu
 • Pana Tomasza Majkowskiego – Z-ca KMP w Słupsku
 • Policjantów z Posterunku Policji w Kobylnicy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności osób uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXIX sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Wręczenie podziękowań z okazji Święta Policji.
 5. Informacja dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego przy współudziale Gminy Kobylnica.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica,
  6. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonych w Gminie Kobylnica przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
  7. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w Gminie Kobylnica,
  8. uzgodnienia wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na pomniku przyrody,
  9. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  10. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”,
  11. powołania Zespołu do wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027,
  12. wniosku złożonego przez mieszkańca miejscowości Kuleszewo.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie LXIX sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Alicja Szymańska, Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:04, zakończenie godz. 10:49

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono zmian do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie  - 11 głosów „za”.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 11 głosów „za”.

Ad. 4

Wręczenie podziękowań z okazji Święta Policji dla Policjantów z Posterunku Policji w Kobylnicy.
Z-ca KMP w Słupsku Pan Tomasz Majkowski podziękował Radzie Gminy oraz Wójtowi za współpracę.

Ad. 5

Przewodniczący zaznaczył, że radni otrzymali informację  dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego przy współudziale Gminy Kobylnica, była ona również omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 6

Rozpatrzenie projektów uchwał: Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 31 sierpnia br.

 1. Uchwała Nr LXIX/608/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  Na wniosek radnych Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
  Wznowienie obrad Rady Gminy po przerwie.
  Przewodniczący otworzył dyskusję - w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXIX/609/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXIX/610/2023 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXIX/611/2023 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXIX/612/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXIX/613/2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonych w Gminie Kobylnica przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt przedstawił autopoprawkę do projektu chwały, przygotowaną zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniach komisji - zmianie ulega zapis dot. dofinansowania na każdego ucznia ze 125%  na „120% podstawowej kwoty dotacji nie mniej jednak niż 1300,00 zł miesięcznie na każdego ucznia”.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LXIX/614/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w Gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt przedstawił autopoprawkę do projektu chwały, przygotowaną zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniach komisji – zmianie ulegają kwoty jednorazowych nagród przyznawanych zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LXIX/615/2023 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LXIX/616/2023 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LXIX/617/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr LXIX/618/2023 w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
  Przewodniczący otworzył dyskusję i jednocześnie wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o sądach powszechnych rada gminy powołuje zespół do oceny wniosków złożonych przez kandydatów na ławników (wpłynęły trzy wnioski). Przewodniczący zaproponował zgłoszenie trzech osób do Zespołu.
  Zgłoszono: Iwonę Drapalską-Krawczyk, Barbarę Stępień i Elżbietę Surmacz – radne wyraziły zgodę na pracę w Zespole.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr LXIX/619/2023 w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańca miejscowości Kuleszewo
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 8

Wolne wnioski:

Radny Mirosław Przybył Komorczyn:

 • usunięcie zakrzaczenia przy posesji nr 2 w Komorczynie (zasłonięte oświetlenie uliczne),
 • wycinka zakrzaczeń - skrzyżowanie drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową do Komorczyna.

Radny Janusz Adamczyk Wrząca:

 • powiadomienie radnego o spotkaniu komisji dot. naprawy ul. Kwiatowej.

Wnioski zgłoszone do radnego Rady Powiatu Pana Andrzeja Wojtaszka

Radna Barbara Stępień Kuleszewo:

 • droga powiatowa w Kuleszewie uprzątniecie zalegającego piachu oraz wyczyszczenie studzienek deszczowych.

Radna Krystyna Balcerek:

 • dokończenie budowy chodnika w miejscowości Lubuń.

Pan Andrzej Wojtaszek wyjaśnił, że w br. powiat wspólnie z gminą przeznaczył bardzo duże środki na przebudowę mostu w Lubuniu. Dokończenie budowy chodnika będzie możliwe jeżeli gmina będzie współfinansowała wykonanie tego zdania.

Wójt wyjaśnił, że gmina w br. współfinansuje zadania drogowe realizowane w Sycewicach, Komorczynie, Zagórkach i Lubuniu – most. W budżecie gminy nie ma wolnych środków, które można przeznaczyć na ten cel. Wójt dodał, że na dzień dzisiejszy realizowane są zadania, na które zostały podpisane umowy i są zabezpieczone środki w budżecie. W budżecie brak jest środków na wprowadzenie dodatkowych zadań.

Radny Janusz Adamczyk Wrząca:

 • wyczyszczenie kanalizacji deszczowej oraz studzienek przy posesjach nr 55 i 56.

Ad. 9

Uchwały podjęte na LXIX sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 608 do nr 619:

 1. Uchwała Nr LXIX/608/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LXIX/609/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 3. Uchwała Nr LXIX/610/2023 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 4. Uchwała LXIX/611/2023 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała LXIX/612/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica
 6. Uchwała Nr LXIX/613/2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonych w Gminie Kobylnica przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
 7. Uchwała Nr LXIX/614/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w Gminie Kobylnica
 8. Uchwała Nr LXIX/615/2023 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
 9. Uchwała Nr LXIX/616/2023 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 10. Uchwała Nr LXIX/617/2023 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 11. Uchwała Nr LXIX/618/2023 w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
 12. Uchwała Nr LXIX/619/2023 w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańca miejscowości Kuleszewo

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXIX sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego