W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXX/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023 roku

LXX - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności osób uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXX sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z wykonania budżetu gminy oraz z przebiegu realizacji inwestycji gminy za I półrocze 2023 r.
 5. Przedstawienie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  5. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  6. uchwalenia programu osłonowego Gminy Kobylnica” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2024-2028,
  8. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”,
  9. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”,
  10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Poznańskiego-2” dla obszaru obejmującego części działek nr 142/2 i 143/2,
  11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Irysowa”,
  12. wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie LXX sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Janusz Adamczyk, Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00 zakończenie godz. 10:49

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Wójt wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

 • zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
 • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bolesławice w zakresie przeznaczenia środków funduszu soleckiego w 2024r.

Jednocześnie Wójt wniósł o rozpatrzenie ww. uchwał w pierwszej kolejności w punkcie 6.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie przyjęcie porządku ze zmianami przedstawionymi przez Wójta.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie  - 12 głosów „za”.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o zarządzenie dot.  konsultacji związanych z korzystaniem z cmentarzy.
Wójt wyjaśnił, że chodzi o cmentarze ewangelickie, które zostały uporządkowane , wybudowano lapidaria ale cześć mieszkańców korzysta z nich w sposób nieprawidłowy m.in. wyprowadza psy. Dlatego została podjęta decyzja o przeprowadzeniu konsultacji aby zachować pewne standardy zachowania i korzystania z miejsc pamięci.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 12 głosów „za”.

Ad. 4

Przewodniczący zaznaczył, że radni otrzymali informację  dot. wykonania budżetu gminy oraz przebiegu realizacji inwestycji gminy za I półrocze 2023 r. były one szczegółowo omawiana i analizowana na posiedzeniach stałych komisji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 5

Przedstawiono informację dot. analizy oświadczeń majątkowych (informacje w aktach sprawy):

 1. Przewodniczącego Rady  dot. oświadczeń złożonych przez radnych,
 2. Wójta Gminy dot. oświadczeń złożonych przez  sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,
 3. Wojewody Pomorskiego dot. oświadczeń złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

Na dzień dzisiejszy nie wpłynęła informacja z Urzędu Skarbowego.

Ad. 6

Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. Uchwała Nr LXX/620/2023 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  Projekt uchwały dodatkowo wprowadzony pod obrady sesji.
  Wójt  wyjaśnił, że wniosek o podjęcie uchwały złożyła Pani Ewa Roman, jest to jeden z dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji w konkursie na stanowisko etatowego członka Kolegium RIO w Gdańsku. Następnie Pani Ewa Roman przedstawiła swój dorobek zawodowy, wyjaśniła motywy dot. złożenia wniosku. Poprosiła radnych o podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia jej kandydatury na etatowego członka Kolegium RIO w Gdańsku.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXX/621/2023 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bolesławice w zakresie przeznaczenia środków funduszu soleckiego w 2024r.
  Projekt uchwały dodatkowo wprowadzony pod obrady sesji.
  Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały został złożony ze względów proceduralnych ponieważ wniosek złożony przez sołtysa nie był kompletny, co skutkowało jego odrzuceniem i jednoczesnym wezwaniem sołtysa o ponowne przeprowadzenie postępowania i przedłożenie Radzie Gminy wniosku. Zgodnie z wezwaniem sołtys złożyła kompletny wniosek i na tej podstawie przygotowany został przedłożony projekt uchwały. Jeżeli Rad Gminy przejmie uchwałę wniosek sołectwa zostanie uwzględniony w budżecie na 2024r.
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Pozostałe projekty uchwał były omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu komisji.
 3. Uchwała Nr LXX/622/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXX/623/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXX/624/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy dzieci emerytowanych rolników, na których rodzice przepiszą nieruchomości będą też korzystali ze zniżki, jeżeli budynki gospodarcze nie będą użytkowane.
  Wójt wyjaśnił, że jeżeli są to następcy prawni to ulga będzie obowiązywała.
  Przewodnicząca Komisji Budżetu dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany, stawki podatku na 2024 rok zostaną zwiększone o 10% w porównaniu z rokiem 2023.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXX/625/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LXX/626/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LXX/627/2023 w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Kobylnica” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LXX/628/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2024-2028
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LXX/629/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr LXX/630/2023 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr LXX/631/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego„ Kobylnica Poznańskiego-2” dla obszaru obejmującego części działek nr 142/2 i 143/2
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  Wójt wyjaśnił, że uchwała  dotyczy części nieruchomości położonej przy ulicy Drogowców, inwestor wystąpił z wnioskiem o  zgodę na przybliżenie się do działki drogowej, co umożliwi usytuowanie budynku administracyjnego. Koszt postępowania związanego ze zmianą planu bez kosztów administracyjnych  pokrywa inwestor. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 13. Uchwała Nr LXX/632/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Irysowa”
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców osiedli Toskańska i Kwiatowa dot. umożliwienia urządzenia terenów rekreacyjnych. Jednocześnie właściciele nieruchomości położonych na obszarze 1MN/W zwrócili się z wnioskiem o wykreślenie drogi przebiegającej prze ich nieruchomości,  co wpłynie na uproszczenie struktury drogowej na tym obszarze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów m.in. wykupu gruntów. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 14. Uchwała Nr LXX/633/2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
  Przewodniczący zaznaczył, że radni otrzymali komplet dokumentów, w tym pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 4 maja 2023 r. oraz  uchwałę Nr XV/123/2019  Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2019r.  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sadów powszechnych. Następnie poprosił Panią Iwonę Drapalską-Krawczyk przewodniczącą zespołu powołanego przez radnych uchwałą Nr LXIX/618/2023 z dnia 7 września br. o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników kadencja 2024-2027.
  Po przedstawieniu opinii (załącznik do protokołu) Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z art. 160 §1 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych rady gmin wybierają ławników w głosowaniu tajnym. 
  Radni w głosowaniu jawnym wybrali trzy osobową komisję skrutacyjna w składzie: Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz i Joanna Walentukiewicz-Czałpińska. 
  Komisja przeprowadziła dwa tajne głosowanie dot. wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku na kadencję 2024-2027 oraz wyboru kandydata na ławnika  do orzekania w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym w Słupsku na kadencję 2024-2027. Po odczytaniu protokołów z tajnego głosowania Przewodniczący wpisał nazwiska ławników do uchwały i po jej odczytaniu skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Przed głosowaniem nad projektem uchwały po zwolnieniu się u Przewodniczącego Rady salę narad opuściła radna Alicja Szymańska.

Ad.7

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 8

Wolne wnioski:
Wójt poinformował radnych, że na Słowacji doszło do trzęsienia ziemi  ucierpiała zaprzyjaźniona gm. Niźna Sitnica gdzie zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy wszystkie zabudowania. Na dzień dzisiejszy trwa szacowanie strat. Aby pomóc planowane jest uruchomienie rachunku bankowego gdzie będzie można wpłacać środki na pomoc. Wójt poprosił radnych o wsparcie i rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców.  
Wójt przedstawił informację dot. realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na LXIX sesji (informacja w załączeniu).

Zgłoszone wnioski:
Radna Krystyna Balcerek:

 • Żelki – budowa drogi powiatowej na odcinka od pałacu do drogi gminnej.

Wójt wyjaśnił, że gmina w najbliższym czasie nie przewiduje przekazania środków finansowych na realizację ww. odcinka drogi.

Radna Barbara Stępień:

 • Kuleszewo zgłoszenie dot. zanieczyszczenia przez rolnika błotem z pola drogi powiatowej na wysokości pętli autobusowej.

Wójt poprosił o zgłaszanie takich przypadków na bieżąco do Straży Gminnej, która podejmie natychmiastową interwencję.

Radny Mieczysław Stępniewski:

 • zgłoszenie dot. zapadniętego chodnika przy ul. Pocztowej.

Wójt wyjaśnił, że zostały podjęte działania w tej sprawie - chodnik objęty jest gwarancją.

Radny Janusz Kaszowski:

 • Ścięgnica - rozważenie możliwości doświetlenia odcinka drogi od skrzyżowania do budynku nr 6.

Wójt - referat inwestycji przeprowadzi analizę dot.  kosztów realizacji doświetlenia.

Radna Elżbieta Surmacz:

 • droga Reblino -Runowo Sł. - uprzątnięcie wyciętych zakrzaczeń.

Ad. 9

Uchwały podjęte na LXX sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 620 do nr 633:

 1. Uchwała Nr LXX/620/2023 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 2. Uchwała Nr LXX/621/2023 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bolesławice w zakresie przeznaczenia środków funduszu soleckiego w 2024r
 3. Uchwała Nr LXX/622/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr LXX/623/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 5. Uchwała Nr LXX/624/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
 6. Uchwała Nr LXX/625/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 7. Uchwała Nr LXX/626/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 8. Uchwała Nr LXX/627/2023 w sprawie  uchwalenia programu osłonowego Gminy Kobylnica” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 9. Uchwała Nr LXX/628/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2024-2028
 10. Uchwała Nr LXX/629/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”
 11. Uchwała Nr LXX/630/2023 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”
 12. Uchwała Nr LXX/631/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego„ Kobylnica Poznańskiego-2” dla obszaru obejmującego części działek nr 142/2 i 143/2
 13. Uchwała Nr LXX/632/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Irysowa”
 14. Uchwała Nr LXX/633/2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXX sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego