W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXIII/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 listopada 2023 roku

LXXIII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności osób uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXXIII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobylnica za rok szkolny 2022/2023.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/355/2021 z dnia 23 września 2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kobylnica,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/391/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
  5. udzielenia Gminie Słupsk pomocy rzeczowej,
  6. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających Dziennych Opiekunów lub dla Dziennych Opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie gminy Kobylnica,
  7. ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc pamięci na terenie gminy Kobylnica,
  8. zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie,
  9. określenia zasad i trybu korzystania z przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica i miejscowości Zbyszewo w gminie Kobylnica,
  10. przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica na lata 2023-2026,
  11. przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
 6. Informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych – Urząd Skarbowy w Słupsku.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie LXXIII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Alicja Szymańska, Janusz Adamczyk, Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00 zakończenie godz. 9:56

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Wójt wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

 • ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobylnica w latach kalendarzowych 2024 i 2025.

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie przyjęcie porządku ze zmianami przedstawionymi przez Wójta.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie  - 11 głosów „za”.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o zarządzenie dot.  konsultacji związanych z korzystaniem z cmentarzy.
Wójt wyjaśnił, że chodzi o cmentarze ewangelickie, które zostały uporządkowane , wybudowano lapidaria ale cześć mieszkańców korzysta z nich w sposób nieprawidłowy m.in. wyprowadza psy. Dlatego została podjęta decyzja o przeprowadzeniu konsultacji aby zachować pewne standardy zachowania i korzystania z miejsc pamięci.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 11 głosów „za”.

Ad. 4

Przewodniczący zaznaczył, że radni otrzymali informację  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobylnica za rok szkolny 2022/2023. była ona szczegółowo omawiana i analizowana na posiedzeniach stałych komisji
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:
Przewodniczący Rady zaznaczył , że  projekty uchwał były omawiane i analizowane  na posiedzeniach stałych komisji.

 1. Uchwała Nr LXXIII/641/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt  przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXIII/642/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt  przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXIII/643/2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/355/2021 z dnia 23 września 2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt wyjaśnił, że zmiana związana jest z wydłużeniem terminu korzystania z ww. pomocy do dnia 30 czerwca 2024r . do czasu przyjęcia przez Komisję Europejską nowego rozporządzenia regulującego udzielenie pomocy de minimis na lata 2024-2027. Po tym terminie zostanie podjęta nowa uchwała.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXXIII/644/2023 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/391/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXXIII/645/2023 w sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy rzeczowej
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt wyjaśnił, że uchwał dot. przekazania Gminie Słupsk samochodu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA, wycofanego z OSP Sierakowo. Wóz bojowy gm. Kobylnica otrzymała nieodpłatnie – umowa partnerska z samorządem Szwecji. Należy zaznaczyć, że wóz bojowy ma 30 lat: 15 lat służy w Szwecji i 15 lat w gm. Kobylnica.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Po wcześniejszym uzgodnieniu Wójt opuścił posiedzenie przed wyjściem w imieniu Wójta Niźna Sitnica podziękował radnym i mieszkańcom gminy za udzieloną pomoc.
 6. Uchwała Nr LXXIII/646/2023 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających Dziennych Opiekunów lub dla Dziennych Opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LXXIII/647/2023 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc pamięci na terenie gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LXXIII/648/2023 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LXXIII/649/2023 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica i miejscowości Zbyszewo w gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy regulamin zwiera zapisy dot. zakazu poruszania się po ww. akwenach  łodziami i innymi pojazdami napędzanymi silnikami spalinowymi.
  Sekretarz wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji padła propozycja, aby przy okazji uregulowania zasad korzystania z różnych obiektów i miejsc publicznych wokół jezior, uregulować też kwestie związane z korzystaniem z łodzi motorowych i innych urządzeń, które są napędzane silnikami spalinowymi m.in.  z uwagi na potrzebę zachowania strefy ciszy, komfortu osób wypoczywających, jak również na  szeroko rozumianą ochronę środowiska. Po sprawdzeniu przepisów  regulujących te kwestie niestety w ciągu tak krótkiego czasu nie jesteśmy w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi ponieważ wynikły wątpliwości interpretacyjne co do kompetencji czy należy to do rady gminy czy rady powiatu. Kwestie te należy przeanalizować aby nie naruszać przepisów.
  Przewodniczący Rady zauważył, że jest to ważny punkt i jego ujęcie jest ważne.
  Sekretarz dodał, że proponowana  uchwała  reguluje zasady korzystania z naszych obiektów m.in. pomostów i innych miejsc rekreacji, była ona przedmiotem konsultacji społecznych. Jeżeli okaże się, że będziemy mogli podjąć inicjatywę o zakazie używania łodzi motorowych, to wówczas wprowadzimy odpowiednią zmianę do tej uchwały lub wystąpimy z taką inicjatywą do rady powiatu.
  Dyrektor CUW zwróciła uwagę, że uchwała dotyczy zasad i trybu korzystania z przystani, czyli punktowych miejsc, nie z akwenu wodnego. Zmiana będzie zmierzała w kierunku określenia zasad korzystania ze zbiornika wodnego. 
  W związku z brakiem dalszych  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LXXIII/650/2023 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica na lata 2023-2026
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr LXXIII/651/2023 w sprawie przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr LXXIII/652/2023 w sprawie ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu (L. Kiziukiewicz).Uchwała została podjęta większością głosów.
 13. Uchwała Nr LXXIII/653/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobylnica w latach kalendarzowych 2024 i 2025
  Przewodniczący otworzył dyskusję. 
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 8

Wolne wnioski:
Przewodniczący Rady odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku (data wpływu 31.10.2023r) dot. analizy oświadczeń majątkowych, które zostały przesłane przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i Wojewodę Pomorskiego  (pismo w załączeniu).

Zgłoszone pytania i wnioski:
Radna Iwona Drapalska-Krawczyk zapytała czy gmina posiada agregaty prądotwórcze w ostatnim czasie po silnych wiatrach cześć miejscowości nie miała prądu np. w szkole w Kwakowie nie było ogrzewania i wody. Czy w przypadku większych awarii jesteśmy zabezpieczeni?
Sekretarz wyjaśnił, że gmina uczestniczyła w projekcie organizowanym przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny, w ramach którego nabyła agregaty. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie kluczowych i strategicznych obiektów, to ENERGA na zgłoszenie jest w stanie podłączyć agregaty. Jednak należy pamiętać, że w naszych warunkach klimatycznych mogą wystąpić takie awarie.

Radny Janusz Kaszowski:
- Ścięgnica - rozważenie możliwości doświetlenia odcinka drogi przy budynku nr 6 (budynek wielorodzinny).
Sekretarz – zostanie przeprowadzona analiza dot. możliwości technicznych i finansowych.

Radny Mirosław Przybył - ustawienie w Komorczynie drogowskazów z napisami: przy pętli autobusowej „Sycewice” i „Dobrzęcino” oraz przy kapliczce „Sycewice”.

Ad. 9

Uchwały podjęte na LXXIII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 641 do nr 653:

 1. Uchwała Nr LXXIII/641/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LXXIII/642/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 3. Uchwała Nr LXXIII/643/2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/355/2021 z dnia 23 września 2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr LXXIII/644/2023 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/391/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
 5. Uchwała Nr LXXIII/645/2023 w sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy rzeczowej
 6. Uchwała Nr LXXIII /646/2023 w sprawie  wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających Dziennych Opiekunów lub dla Dziennych Opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie gminy Kobylnica
 7. Uchwała Nr LXXIII /647/2023 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc pamięci na terenie gminy Kobylnica
 8. Uchwała Nr LXXIII /648/2023 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
 9. Uchwała Nr LXXIII /649/2023 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica i miejscowości Zbyszewo w gminie Kobylnica
 10. Uchwała Nr LXXIII /650/2023 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica na lata 2023-2026
 11. Uchwała Nr LXXIII /651/2023 w sprawie przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 12. Uchwała Nr LXXIII /652/2023 w sprawie ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica
 13. Uchwała Nr LXXIII /653/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobylnica w latach kalendarzowych 2024 i 2025

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXIII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego