W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXIV/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 roku

LXXIV - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXXIV sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
  2. emisji obligacji Gminy Kobylnica,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  4. uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2024:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
   3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz wniosków radnych,
   4. wystąpienie Wójta Gminy,
   5. debata nad projektem uchwały,
   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie LXXIV sesji Rady Gminy Kobylnica

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.
Nieobecni radni: Ryszard Cichosz, Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Alicja Szymańska. 
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00,  zakończenie godz. 10:15.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o zmiany związane ze Statutami sołectw.
Sekretarz wyjaśnił, że zmiana  związana jest z wydłużeniem kadencji samorządu do 30 kwietnia 2024 roku i dot. skorelowania wyborów sołtysów z kadencyjnością Rady Gminy – proponowane zapisy zobowiązują Wójta do zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej w terminie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji nowej Rady Gminy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na posiedzeniach stałych komisji.

 1. Uchwała Nr LXXIV/654/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXIV/655/2023 w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXIV/656/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Wójt  przedstawił autopoprawki do projektu uchwały (autopoprawki w aktach sprawy), które radni otrzymali za pomocą programu e-sesja. Następnie  odczytał uchwałę Nr 151/g228/F/II/23 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2024-2040 (uchwała w aktach sprawy).
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXXIV/657/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2024
  Przewodniczący Rady zaznaczył, że radni otrzymali projekt uchwały w terminie wcześniejszym był on również szczegółowo omawiany i analizowany na posiedzeniach komisji w dniach 29 listopada i 12 grudnia br. gdzie były również omawiane autopoprawki, które radni otrzymali za pomocą programu e-sesja.
  Wójt odczytał projekt uchwały budżetowej na 2024r. następnie przedstawił autopoprawki (autopoprawki w załączeniu) oraz odczytał uchwałę Nr 152/g228/P/II/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Kobylnica na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu (uchwała w załączeniu). Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła opinię dot. projektu budżetu Gminy Kobylnica na 2024r. Komisja po szczegółowej analizie projektu budżetu gminy oraz po zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady Gminy pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Kobylnica na rok 2024 (opinia w załączeniu do protokołu).|
  Wójt w swoim wystąpieniu m.in. podziękował współpracownikom za przygotowanie projektu budżetu zwrócił uwagę, że 27 mln zostało przeznaczone na zadania inwestycje, w tym na budowę dróg oraz zadań podwyższających komfort życia mieszkańców poprzez budowę i zagospodarowanie terenów do wypoczynku i rekreacji. Należy zwrócić uwagę, że realizacja nowych inwestycji pociąga za sobą obowiązek zabezpieczenia w budżecie środków na ich utrzymanie. Planowane dochody w 2024r. to kwota 115.742.900 zł, a wydatki 124.357.388 zł. Liczymy na wzrost budżetu w ciągu roku. W przyszył roku zostaną wyemitowane obligacje z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Wójt dodał, że w ostatnich dniach został wybrany nowy Rząd, liczymy, że obietnice związane z podwyżkami dla nauczycieli zostaną spełnione i do samorządów wpłynie cała kwota przeznaczona na ten cel. Obecnie subwencja oświatowa wystarcza na pokrycie 80% wszystkich zadań związanych z oświatą. Należy zaznaczyć, że w budżecie zabezpieczono również środki na zdania społeczne realizowane przez OPS, GCKIP i GBP oraz CUW. Wójt poprosił radnych o przyjęcie przedstawionego budżetu gminy na 2024r.
  W trakcie dyskusji radni zadawali pytania:
  Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o podwyżki dla nauczycieli planowane przez Rząd w wysokości 30%, nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami, że Rząd przekazywał 80% zaplanowanych środków, a pozostałą kwotę samorząd zabezpieczał we własnym budżecie, czy gmina sprosta tym wyzwaniom?
  Wójt wyjaśnił, że subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa na wynagrodzenia nauczycieli powinna wynosić 100%. Jeżeli chodzi o podwyżki dla nauczycieli na dzień dzisiejszy są to zapowiedzi Rządu, o realnych kwotach będzie można rozmawiać, kiedy wpłynie informacja z ministerstwa finansów. Wtedy będzie można podejmować działania, w których rada gminy będzie uczestniczyła, ponieważ będzie to wymagało korekty budżetu. Na dzień dzisiejszy subwencja oświatowa pokrywa wydatki na wynagrodzenia w wysokości 80%, należy zaznaczyć, że w ramach tych środków realizowane są inne zadania związane z edukacją. Liczymy, że ten Rząd wywiąże się wobec samorządów i do budżetu wpłynie pełna kwota przeznaczona na podwyżki.
  Przewodniczący Rady dodał, że mówi się również o podwyżce w wysokości 20% dla budżetówki.
  Wójt wyjaśnił, że sfera budżetowa nie miała podwyżek od kilku lat, natomiast jeżeli chodzi o pracowników samorządowych to w naszym budżecie są zaplanowane podwyżki tak jak w roku ubiegłym na poziomie 10%.
  Radna Iwona Drapalska -Krawczyk zapytała, jak decyzja o emisji obligacji wpłynie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach.
  Wójt wyjaśnił, że w trakcie roku procedowane były przedsięwzięcia inwestycje, które powinny przynieść do budżetu w najbliższych latach dodatkowe środki co spowoduje, że dochody gminy z tytułu opłat i podatków lokalnych będą wyższe i umożliwią realizację zadań inwestycyjnych w latach przyszłych. Przyjmujemy założenie, że rok 2024 jest rokiem ostatnim, w którym powinniśmy zaciągać tak znaczące kwoty.  W ciągu ostatnich kilku lat samorządy utraciły znaczące środki finansowe z tytułu podatku od osób fizycznych, jednak z zapowiedzi nowego Rzędu wynika, że środki te wrócą do samorządów. Budżet musi być zrównoważony, ale należy zwrócić uwagę, że każde zadanie inwestycje zrealizowane przez gminę powoduje to, że należy przeznaczać środki finansowe na ich utrzymanie, czyli na wydatki bieżące, które będą wzrastały. Przed nami są kolejne inwestycje, które mogą przynieść znaczące dochody m.in. budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Będziemy się starali w najbliższych latach realizować nowe inwestycje i spłacać zaciągnięte zobowiązania.
  Radna Joanna Walentukiewicz-Czałpińska zapytała o wzrost kosztów zaplanowanych w dziale oświetlenie ulic i placów zabaw o 94% czym jest to spowodowane.
  Wójt wyjaśnił, że wzrost związany jest z zakończeniem rozbudowy oświetlenia i jego utrzymaniem w ramach PPP (środki te w latach poprzednich nie były ujmowane, ponieważ zadanie było w trakcie realizacji).
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2024 wraz z autopoprawkami, uchwała przyjmowana jest bezwzględną większością głosów:
  Na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 radnych „za” przyjęciem uchwały.
  Uchwała wraz z autopoprawkami została przyjęta jednogłośnie.
  Wójt podziękowała Radzie Gminy za przyjęcie budżetu gminy na 2024r.

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych- brak

Ad. 6

Wolne wnioski:

Wójt przedstawił informację dot. realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na poprzedniej sesji  (informacja w załączeniu).

Radny Mirosław Przybył:

 • wniosek do ZDP w Słupsku: wycina zakrzaczeń droga Komorczyn – Dobrzęcino.

Radny Mieczysław Stępniewski:

 • naprawa nawierzchni ul. Kościelnej – utwardzenie i wyrównanie drogi.

Wójt – pracownicy CUW skontaktują się z sołtysem, po przeglądzie zostanie podjęta decyzja dot. terminu naprawy (poprawa warunków atmosferycznych).

Radny Janusz Adamczyk:

 • naprawa drogi gminnej Wrząca -Ścięgnica (po roztopach droga nie nadaje się do przejazdu).

Wójt – bieżąca naprawa drogi zostanie wykonana przez CUW, kiedy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Obecnie trwają prace projektowe, które powinny zakończyć się w roku przyszłym i wtedy zostaną podjęte czynności związane z przebudową tej drogi.

Ad. 7

Uchwały podjęte na LXXIV sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 654 do nr 657:

 1. Uchwała Nr LXXIV/654/2023  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego
 2. Uchwała Nr LXXIV/655/2023 w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr LXXIV/656/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Nr LXXIV/657/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2024

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXIV sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego