W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXV/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 grudnia 2023 roku

LXXV - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności osób uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXXV sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  4. udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2033 w Gminie Kobylnica.
 5. Przedstawienie rocznych sprawozdań z pracy stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Informacja z przebiegu pracy Rady Gminy Kobylnica za rok 2023.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie LXXV sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Alicja Szymańska, Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00 zakończenie godz. 9:45

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady zaznaczył , że projekty uchwał były omawiane i analizowane  na posiedzeniach stałych komisji.

 1. Uchwała Nr LXXV/658/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXV/659/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXV/660/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXXV/661/2023 w sprawie  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek zaznaczyła, że dotacje na remonty kościołów są bardzo potrzebne dobrze że gmina przystąpiła do Programu i parafie otrzymają środki na remont zabytkowych kościołów.
  Wójt dodał, że dotacja na prace konserwatorskie jest udzielana dwóm Parafiom, Parafii w Kobylnicy na remont  kościoła w Sierakowie i Parafii w Kwakowie na remont kościoła. Zgodnie z założeniami programu gmina będzie przeprowadzała postępowanie dot. wyłonienia wykonawców i rozliczenia zadania w zakresie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu państwa z wkładem finansowym poszczególnych parafii (bez udziału finansowego gminy).
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXXV/662/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2033 w Gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek zapytała o przemoc na terenie gminy dot. dzieci względem rodziców, wnuków wobec dziadków - o czym często się obecnie słyszy.
  Z-ca Kierownika OPS wyjaśnia, że jeżeli chodzi o pytanie to na terenie gminy odnotowana jeden taki przypadek gdzie została założona Niebieska Karta.
  W związku z brakiem dalszych  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie rocznych sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy:
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła Przewodnicząca Pani Joanna Walentukiewicz-Czałpińska - sprawozdanie w aktach sprawy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2023: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Pani Iwona Drapalska-Krawczyk – sprawozdanie w aktach sprawy.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2023: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych przedstawiła Przewodnicząca Pani Barbara Stępień – sprawozdanie w aktach sprawy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych za rok 2023: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił Z-ca Przew. Komisji  – Pan Mieczysław Stępniewski - sprawozdanie w aktach sprawy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2023: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.6

Przewodniczący Rady przedstawił informację z przebiegu pracy Rady Gminy Kobylnica za rok 2023 (inf. w załączeniu). Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

Ad.7

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 8

Wolne wnioski:

Radny Mirosław Przybył prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w Słupsku dot. prac związanych  przebudową drogi do Komorczynie chodzi o brak przejazdu.
Wójt -odpowiedź zostanie przekazania  telefoniczne w dniu dzisiejszym po uzyskaniu wyjaśnień od ZDP.

Radny Mieczysław Stępniewski:
- zgłoszenie dot. przechylonej lampy oświetleniowej, ul. Szkolna w Sycewicach.
Wójt –poprosił o zgłaszanie takich zdarzeń na bieżąco bezpośrednio do CUW, które sprawuje nadzór nad oświetleniem.

Radny Janusz Kaszowski
- bieżąca naprawa drogi Wrząca – Ścięgnica,
- zgłoszenie dot. zalewania ww. drogi – udrożnienie rowów gdzie budowane są tamy przez bobry.
Dyrektor CUW wyjaśnił, że droga jest cały czas monitorowana na bieżąco są wykonywane najbardziej potrzebne naprawy jednak  w kilku miejscach jest tak zniszczona, że bieżące remonty nic nie dają.

Radna Barbara Stępień:
- Kuleszewo zgłoszenie dot. zalewnia drogi powiatowej wodami opadowymi na wysokości świetlicy wiejskiej i budynku nr 16 (tworzy się rozlewisko).

Ad. 9

Uchwały podjęte na LXXV sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 658 do nr 662:

 1. Uchwała Nr LXXV/658/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Uchwała Nr LXXV/659/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr LXXV/660/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 4. Uchwała Nr LXXV/661/2023 w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 5. Uchwała Nr LXXV/662/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2033 w Gminie Kobylnica

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXV sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego