W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXVI/2024 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024 roku

LXXVI - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności osób uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXXVI sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok,
  4. poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, w związku z najmem lokali mieszkalnych realizowanych w m. Sycewice, tworzonych z udziałem Gminy Kobylnica i mających stanowić własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku,
  7. ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
  8. zmiany Statutów Sołectw Gminy Kobylnica,
  9. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywanych usług sąsiedzkich,
  10. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2024-2027 w Gminie Kobylnica,
  11. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2024,
  12. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2024,
  13. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024,
  14. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2024.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023r .
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LXXVI sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 14.
Nieobecny radny Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00 zakończenie godz. 9:45

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono uwag ani zmian do przesłanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o procedurę kierowania osób bezdomnych do schroniska.
Kierownik OPS wyjaśniła, że osoby bezdomne z gminy Kobylnica aby  znaleźć miejsce w schronisku w pierwszej kolejności muszą zgłosić się do OPS gdzie po weryfikacji (potwierdzeniu, że ostatnie miejsce zameldowania  znajdowało się na terenie gminy Kobylnica) otrzymają skierowania na podstawie, którego zostaną przyjęte do Schroniska Brata Alberta w Słupsku.
Radna Joanna Walentukiewicz-Czałpińska zapytała o zarządzenia dot. nabycia nieruchomości w Bolesławicach.
Wójt wyjaśnił, zarządzenia dot. przejęcia nieodpłatnie do zasobów komunalnych gruntów, które w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod drogi publiczne (dot. obszaru za Galerią).
W związku z brakiem dalszych  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady zaznaczył , że projekty uchwał były omawiane i analizowane  na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.

 1. Uchwała Nr LXXVI/663/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXVI/664/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXVI/665/2024 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2044 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Przewodnicząca Komisji budżetu, rozwoju gosp. i rolnictwa zaznaczyła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany  przez Komisję, następnie przedstawiła dochody, wydatki i deficyt budżetu.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, przy 1 głosie wstrzymującym (J. Walentukiewicz – Czałpińka).  Uchwała została podjęta większością głosów.
 4. Uchwała Nr LXXVI/666/2024 w sprawie  poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXXVI/667/2024 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt zgłosił autopoprawkę  dot. inkasenta w miejscowości Lulemino  (załącznik do uchwały) powinien być wpisany Pan Piotr Kowalski.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXXVI/668/2024 w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, w związku z najmem lokali mieszkalnych realizowanych w m. Sycewice, tworzonych z udziałem Gminy Kobylnica i mających stanowić własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LXXVI/669/2024 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LXXVI/670/2024 w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję dodał, że radni otrzymali protokół z przeprowadzonych w tej sprawie konsultacji społecznych.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LXXVI/671/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywanych usług sąsiedzkich
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy pomoc osobie potrzebującej może być udzielona przez sąsiada, który wyrazi na to zgodę i podpisze stosowną  umowę.
  Kierownik OPS wyjaśniła, że Ośrodek Pomocy Społecznej często zawiera takie umowy, jednak należy zaznaczyć, że ustawodawca rozszerzając ustawę o pomocy społecznej postawił warunek że osoba, która miałaby realizować usługi sąsiedzkie musi mieć ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i jest to warunek bezwzględny.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 10. Uchwała Nr LXXVI/672/2024 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2024-2027 w Gminie Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodnicząca Rady zaznaczyła, że podziela stanowisko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W ramach tych środków działają świetlice środowiskowe, dzieci wyjeżdżają na kolonie, realizowane są programy profilaktyczne. Za co również należy podziękować nauczycielom.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 11. Uchwała Nr LXXVI/673/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2024
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 12. Uchwała Nr LXXVI/674/2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2024
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 13. Uchwała Nr LXXVI/675/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 14. Uchwała Nr LXXVI/676/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2024
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2023r.
Pan Mirosław Przybył przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023r. - sprawozdanie w aktach sprawy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głownie  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 6

Wolne wnioski:

Radny Ryszard Cichosz poruszył sprawę dot. nadania praw miejskich dla miejscowości Kobylnica w zeszłym  roku Gmina otrzymała odmowę, jednak sytuacja polityczna się zmieniła i należy rozważyć możliwość ponownego wystąpienia z wnioskiem.
Wójt wyjaśnił, że nie jest to właściwy okres na podejmowanie takich decyzji za chwilę zacznie się kampania związana z wyborami samorządowymi. Po wyborach będzie na to czas i na pewno do sprawy powrócimy.

Rady Janusz Kaszowski zapytał czy mieszkańcy mogą już składać wnioski w ramach dodatku osłonowego na 2024r.
Kierownik OPS wyjaśniła, że wnioski można składać do 30 kwietnia br. na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opublikowanych aktualnych druków. Z chwilą ich ukazania mieszkańcy będą informowani o możliwości składania wniosków.

Wójt przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszona przez radnych na LXXV sesji – informacja w załączeniu do protokołu.

Ad. 7

Uchwały podjęte na LXXVI sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 663 do nr 676:

 1. Uchwała Nr LXXVI/663/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica,
 2. Uchwała Nr LXXVI/664/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
 3. Uchwała Nr LXXVI/665/2024 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
 4. Uchwała Nr LXXVI/666/2024 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 5. Uchwała Nr LXXVI/667/2024 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. Uchwała Nr LXXVI/668/2024 w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, w związku z najmem lokali mieszkalnych realizowanych w m. Sycewice, tworzonych z udziałem Gminy Kobylnica i mających stanowić własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku,
 7. Uchwała Nr LXXVI/669/2024 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
 8. Uchwała Nr LXXVI/670/2024 w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Kobylnica,
 9. Uchwała Nr LXXVI/671/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywanych usług sąsiedzkich,
 10. Uchwała Nr LXXVI/672/2024 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2024-2027 w Gminie Kobylnica,
 11. Uchwała Nr LXXVI/673/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2024,
 12. Uchwała Nr LXXVI/674/2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2024,
 13. Uchwała Nr LXXVI/675/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024,
 14. Uchwała Nr LXXVI/676/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2024.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXVI sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego