W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXVII/2024 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 luty 2024 roku

LXXVII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności osób uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXXVII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie informacji dot. „Raportu z badania opinii publicznej dotyczącego rozwoju społeczno-ekonomicznego Gminy Kobylnica”.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok,
  3. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2024 rok,
  4. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  5. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2023,
  6. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie LXXVII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 13.
Nieobecni radni: Alicja Szymańska i Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00 zakończenie godz. 10:33

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono uwag ani zmian do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 13 głosów „za”.

Ad. 4

Informację dot. „Raportu z badania opinii publicznej dotyczącego rozwoju społeczno-ekonomicznego Gminy Kobylnica” przedstawił i omówił dr Paweł Bykowski (raport w aktach sprawy).

Ad.5

Przewodniczący Rady zaznaczył , że projekty uchwał były omawiane i analizowane  na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.

 1. Uchwała Nr LXXVII/677/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXVII/678/2024 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt  przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXVII/679/2024 w sprawie  przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2024 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXXVII/680/2024 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXXVII/681/2024 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2023
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o pomoc osobom bezdomnym.
  Kierownik OPS wyjaśniła, że  zeszłym roku w sprawozdaniu z realizacji systemu pieczy zastępczej wykazanych zostało 9 osób bezdomnych, w bieżącym 11.  Nie wynika to z tego, że w gminie Kobylnica zwiększyła się liczba osób bezdomnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, w której osoba ma ostatni stały meldunek jest zobowiązana do pokrywania kosztów czy świadczeń pieniężnych tych osób. Te dwie dodatkowe osoby są to osoby, które przebywają na terenie Polski. Ale z racji tego, że mają ostatni stały meldunek na terenie naszej gminy , to gmina Kobylnica jest zobowiązana do zwrotu kosztów ich pobytu. Pomimo zawieranych kontraktów z pracownikami socjalnymi, osoby te nie są zainteresowane ich realizacją.  Zdarzają się osoby, które opuszczają zakłady karne i nie mają możliwości powrotu do poprzednich miejsc pobytu, coraz częściej dotyczy to osób, dla których prokurator wydał zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania rodziny z uwagi na toczące się postępowanie w zakresie przemocy w rodzinie. W większości przypadków są to osoby, które sporadycznie korzystają z pomocy jednak zgodnie z przepisami automatycznie  są ujmowane w sprawozdaniu.
  W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała Nr LXXVII/682/2024 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 13 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 7

Wolne wnioski:
Radny Mieczysław Stępniewski zapytał o plany związane z budową cmentarza w Sycewicach
Wójt – wyjaśnił, że uruchomienie nowego cmentarza jest obwarowane wieloma przepisami, które należy spełnić. Planowane jest podjęcie stosownych uchwał w nowej kadencji Rady Gminy.
Radny Mirosław Przybył:
- zgłoszenie dot. niwelacji uskoku - zjazd z drogi krajowej na drogę powiatową do Komorczyna.
Wójt –  wystąpimy z wnioskiem do GDDKiA w Gdańsku.
Radny Leon Kiziukiewicz:
- ul. Radosna w Łosinie poszerzenie drogi.
Wójt - referat inwestycji sprawdzi w ternie możliwości poszerzenia drogi, jednak może się okazać, że jedyną możliwością jest wycinka drzew rosnących w pasie drogowym.
Radny Janusz Kaszowski:
- zgłoszenie dot. poprawy nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 6 w Reblinie na wyznaczony objazd tymczasowy – powstały duże ubytki, ponieważ nie do końca wylano masę asfaltową.
Wójt – wystąpimy do wykonawcy - organizatora ruchu.
Radna Krystyna Balcerek:
- wniosek mieszkańców Płaszewa dot. montażu lampy oświetleniowej przy wjeździe do Płaszewa po prawej stronie.
Wójt - wniosek zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości technicznych i finansowych.

Ad. 8

Uchwały podjęte na LXXVII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 677 do nr 682:

 1. Uchwała Nr LXXVII/677/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
 2. Uchwała Nr LXXVII/678/2024 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
 3. Uchwała Nr LXXVII/679/2024 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2024 rok
 4. Uchwała Nr LXXVII/680/2024 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 5. Uchwała Nr LXXVII/681/2024 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2023
 6. Uchwała Nr LXXVII/682/2024 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXVII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego