W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXVIII/2024 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024 roku

LXXVIII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Pana Pawła Lisowskiego – Starostę Powiatu Słupskiego
 • Pana Andrzeja Wojtaszka – radnego Rady Powiatu
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności osób uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXXVIII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty Słupskiego o działaniach w bieżącej kadencji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dot. rozdysponowania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2024.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok,
  4. wyrażenia intencji zawarcia umowy o zawarcie umowy o współpracy ze Społeczną Agencją Najmu prowadzoną przez Spółdzielnie Socjalną „BOCIAN”,
  5. rozpatrzenia petycji,
  6. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica” (50-lecie pożycia małżeńskiego),
  7. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica” (50-lecie pożycia małżeńskiego).
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie LXXVIII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 14.
Nieobecny radny: Paweł Pawlak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00 zakończenie godz. 10:15.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Wójt zniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica,
 2. wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z dodatkowymi projektami uchwał zgłoszonymi przez Wójta:
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.
Dodatkowe projekty uchwał będą rozpatrywane w punkcie  6 porządku obrad.

Ad.3

Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski przedstawił informację dot. realizacji przez Starosto Powiatowe zadań inwestycyjnych i społecznych na terenie gminy Kobylnica. Podziękował Radzie Gminy i Wójtowi  za współpracę.

Ad.4

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosów „za”.

Ad. 5

Przewodniczący Rady zaznaczył, że informację radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał, była ona również omawiana na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Ad.6

Przewodniczący Rady zaznaczył , że projekty uchwał były omawiane i analizowane  na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.

 1. Uchwała Nr LXXVIII/683/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem  pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXVIII/684/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt  przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXVIII/685/2024 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt  przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXXVIII/686/2024 w sprawie wyrażenia intencji zawarcia umowy o zawarcie umowy o współpracy ze Społeczną Agencją Najmu prowadzoną przez Spółdzielnie Socjalną „BOCIAN”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  Wójt  przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały (autopoprawka w aktach sprawy), którą radni otrzymali przed sesją.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała Nr LXXVIII/687/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały przy 1 głosie wstrzymującym się (J. Michalak). Uchwała została podjęta większością głosów.
 6. Uchwała Nr LXXVIII/688/2024 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała Nr LXXVIII/689/2024 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała Nr LXXVIII/690/2024 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 9. Uchwała Nr LXXVIII/691/2024 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 8

Wolne wnioski:
Z-ca Wójta przedstawiła odpowiedz na wnioski zgłoszone przez radnych na LXXVII sesji – informacja w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady i Wójt w związku z tym, że jest to ostatnia sesja tej kadencji podziękowali wszystkim za współprace na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Ad. 9

Uchwały podjęte na LXXVIII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 683 do nr 691:

 1. Uchwała Nr LXXVIII/683/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 2. Uchwała Nr LXXVIII/684/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr LXXVIII/685/2024 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 4. Uchwała Nr LXXVIII/686/2024 w sprawie wyrażenia intencji zawarcia umowy o zawarcie umowy o współpracy ze Społeczną Agencją Najmu prowadzoną przez Spółdzielnie Socjalną „BOCIAN”
 5. Uchwała Nr LXXVIII/687/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji
 6. Uchwała Nr LXXVIII/688/2024 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 7. Uchwała Nr LXXVIII/689/2024 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
 8. Uchwała Nr LXXVIII/690/2024 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica
 9. Uchwała Nr LXXVIII/691/2024 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXVIII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego