W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XXII/2020

Protokół Nr XXII/2020
z sesji Rady Gminy Kobylnica
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Otwarcia XXII - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w związku z zaistniałymi zmianami (ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i obowiązującej odległości miedzy radnymi sesja odbywa się w sali GCKiP w Kobylnicy)  głosowanie w dniu dzisiejszym będzie odbywało się za pośrednictwem systemu e-sesja jak  również przez podniesienie ręki – głosy będzie liczył Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Pana Pawła Lisowskiego – Starostę Powiatu Słupskiego
 • Pana Rafała Kuligowskiego – Zastępcę Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Izabelę Hubert – Skarbnika Gminy
 • Panią Maję Wawrowską – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja dot. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy”,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie XXII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 15.

Sesja rozpoczęła się o godz. 09.00, a zakończyła o godz. 10.03.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.

Wójt wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały -  zmiany uchwały Nr X/89/2019 Rady Gminy Kobylnica  z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach - zmiana związana jest z przedłużeniem o miesiąc terminu składania wniosków o stypendia (w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20.03.20r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu komisji budżetu.

Radny Paweł Pawlak w związku z tym, że jest to dodatkowy projekt uchwały wniósł o jego odczytanie. Przewodniczący Rady poprosił Wójta o odczytanie projektu uchwały i dodał, że był on przedstawiony i omówiony na posiedzeniu komisji budżetu (po przyjęciu porządku obrad treść projektu uchwały  automatycznie będzie dostępna w porządku sesji).

Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, wraz z dodatkowych projektem uchwały zgłoszonym przez Wójta.

Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu

głosowało 15 radnych „za" przyjęciem porządku obrad.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Dodatkowy projekt uchwały będzie procedowany w punkcie 5 jako podpunkt 4.

Ad. 3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała na jaki okres przedłużono powierzenie stanowisk dla Dyrektorów  Szkół oraz o dzierżawę działek w Płaszewie.

Wójt wyjaśnił, że powierzenie stanowiska dla Dyrektorów zostaje przedłużone o rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji, jeżeli i chodzi o dzierżawę dotyczy ona rolników.

Radna Iwona Drapalska-Krawczyk zapytała o sprzedaż mieszkania.

Wójt odpowiedział, że chodzi o mieszkanie w Sycewicach.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym:

Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu

głosowało 15 radnych „za" przyjęciem sprawozdania

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący wyjaśnił, że radni otrzymali informację dot.  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019. wraz z materiałami na sesję. Informacja była przedstawiona i omówiona na posiedzeniu komisji budżetu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 5

Rozpatrzenie uchwały:

 1. Uchwała Nr XXII/192/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany w uzgodnieniu z powiatem słupskim i dotyczy realizacji III etapu ww. inwestycji tj. przebudowy układu komunikacyjnego w Łosinie, Kuleszewie oraz budowę drogi na odcinku  od Zagórek do granicy gminy Kobylnica. Szacowana wartość  zadania (bez budowy ścieżki rowerowej) to 12.614.982,00 zł. Udział gminy – dotacja celowa w wysokości 2.654.241 zł (21,04%).  Wójt wniósł o przyjęcie uchwały jednocześnie zaznaczył, że środki przeznaczone na realizację tego zadania zwiększają obciążenie gminy - zwiększenie kredytu z 4 do 6 mln, spłaty kredytu są szczegółowo rozpisane w WPF.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:

Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu:

głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Starosta Słupski Paweł Lisowski podziękował za przyjęcie uchwały i dodał, że jest to największa inwestycja realizowana przez Powiat. Cała inwestycja będzie kosztowała blisko 30 mln zł. i mimo zaangażowania ogromnych środków z funduszu samorządowego i dużych środków powiatu słupskiego bez wkładu finansowego  gminy Kobylnica powiat nie byłby w stanie zrealizować tej inwestycji. Największymi beneficjentami tej inwestycji będą mieszkańcy Sierakowa, Kończewa, Kuleszewa i Zagórek.

 1. Uchwała Nr XXII/193/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Paweł Pawlak poprosił o wyjaśnienie o jakie nieruchomości chodzi w zapisie dot. „zwiększenie wartości zadania - zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” brak jest informacji o jakie tereny chodzi.

Wójt wyjaśnił, że zwiększenie środków finansowych dot. wykupu gruntów pod drogi publiczne w miejscowości Bolesławice (zgodnie z mpzp). Wysokość odszkodowania została ustalona w drodze negocjacji.

Radny Paweł Pawlak poprosił o przekazanie informacji o jakie drogi chodzi – informacja może zostać przesłana drogą mail.

Wójt wyjaśnił, że informacja będzie zawierała numer działek oraz mapki.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:

Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu:

głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały

1 „wstrzymał” się od głosu (P. Pawlak)

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

 1. Uchwała Nr XXII/194/2020 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:

Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu:

głosowało 14 „za” przyjęciem uchwały

1 „wstrzymał” się od głosu (P. Pawlak)

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

 1. Uchwała Nr XXII/195/2020 zmieniająca uchwałę Nr X/89/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach

Projekt uchwały dodatkowo wprowadzono pod obrady sesji. Projekt przedstawiono i omówiono na posiedzeniu komisji budżetu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały:

Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu:

głosowało 15 „za” przyjęciem uchwały

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Radni nie złożyli interpelacji ani wniosków.

Ad.7

Wolne wnioski

Wójt przedstawił informację dot. realizacji wniosków zgłoszonych na XXI sesji (informacja w aktach sprawy).

Radna Krystyna Balcerek zapytała czy w dniu dzisiejszym podczas odbioru prac związanych z budową kanalizacji w Płaszewie będą obecni pracownicy gminy.

Wójt wyjaśnił, że jest to inwestycja, którą realizuje Spółka Wodociągi Słupsk, gmina współpracowała i nadzorowała prace z tym związane - przy odbiorze będą obecni pracownicy urzędu.

Radny Ryszard Cichosz:

- przeprowadzenie przeglądu kładek w  parku w Kobylnicy.

Wójt- wniosek zostanie przekazany do CUW.

Radny Mieczysław Stępniewski:

- wykonanie naprawy wiaty w Sycewicach ul. Pocztowa – zerwane poszycie dachowe.

Wójt informacja dot. naprawy zostanie przekazana radnemu telefonicznie w dniu 24 kwietnia br. (piątek).

Radna Elżbieta Surmacz:

- zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego – Reblino, ul. Kolejowa (awarie zgłaszano wcześniej).

Wójt informacja dot. naprawy zostanie przekazana telefonicznie przez Pana Z. Lesieckiego w dniu 24 kwietnia br.(piątek) do godziny 15,00.

- zgłoszenie dot. braku odpowiedzi na pismo skierowane do ZDP w Słupsku dot. budowy chodnika w Runowie Sł.

Wójt –  informacja zostanie przekazana radnej przez Zastępcę Wójta do końca przyszłego tygodnia (30 kwietnia br.)

Radny Janusz Adamczyk:

- przekazanie informacji dot. budowy drogi powiatowej we Wrzącej (droga koło młyna).

Wójt - informacja zostanie przekazana radnemu w dniu 28 kwietnia br. (wtorek).

Radna Krystyna Balcerek zapytała czy przedsiębiorcy składają wnioski o przesuniecie lub umorzenie podatków.

Wójt - złożone wnioski dot. odroczenia terminu płatności jak i umorzeń są na bieżąco rozpatrywane.

Przewodniczący Rady w nawiązaniu do artykułu w Głosie Pomorza dot. rozmowy z Minister J. Emilewicz m.in. w sprawie pomocy dla samorządów przez Rząd - luzowania reguły finansowej zapytał czy wiadomo coś więcej na ten temat.

Wójt wyjaśnił, że w dniu jutrzejszym ma zostać ogłoszona tarcza dla samorządów, z tego co przekazała minister samorządy mogą liczyć na wsparcie prawne dot.  poluzowania reguł finansowych ( możliwość w razie potrzeby zwiększania zadłużenia). Z wyjaśnień ministerstwa wynika, że samorządy nie powinny liczyć na wsparcia finansowego - wszyscy solidarnie musimy ponosić koszty związane z pandemią. Samorządy będą mogły podejmować działania dot. uzupełnienia budżetów poprzez zwiększanie zadłużenia.

Wójt poinformował, że wszystkie środki jakie powinny zostać przekazane z budżetu państwa za pierwszy kwartał zostały przekazane w pełnej wysokości. Na dzień dzisiejszy wiemy, że zmniejszy się subwencja oświatowa jeszcze nie  wiemy jakie będą dochody z PIT. Będziemy podejmowali decyzje o ograniczeniu zadań inwestycyjnych, na które jeszcze nie zostały ogłoszone przetargi o wszelkich zmianach będziemy informowali radnych na bieżąco. Trzeba się liczyć, z poważnymi zmianami w budżecie – na bieżąco będzie prowadzona analiza wydatków bieżących i możliwości inwestycyjnych gminy. Samorządy zwróciły się do Rządu z propozycją zawieszenia w czasie pandemii płatności tzw. „Janosikowego”. Premier nie wyraził na to zgody jedyna możliwość to przesuniecie opłaty w czasie.

Radna Barbara Stępień zapytała jak wygląda praca urzędu, czy mieszkańcy mogą już bezpośrednio załatwiać swoje sprawy.

Wójt zasady dot. obsługi są dostępne na stronie internetowej, indywidualna obsługa interesantów po

umówieniu się telefonicznie. Kasa jest zamknięta wszelkie opłaty należy przekazywać elektronicznie.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że sołtysi otrzymali informację SMS, że osoby, które w marcu nie uiściły opłaty za odpady nie będą ponosiły dodatkowych kosztów.

Podczas dyskusji Wójt wyjaśnił, że opłata za nieczystości jest pobierana na podstawie uchwały Rady Gminy, jeżeli zaistniała sytuacja nadzwyczajna, która uniemożliwiła wniesienie opłaty pieniężnej u sołtysów, a sołtysi zostali o tym  poinformowali i nie pobierali wpłat. Należy pamiętać, że w obecnej sytuacji dokonywanie wpłat powinno odbywać się w formie bezgotówkowej (inf. na stronie UG).

Radna Alicja Szymańska zapytał o budowę ulicy Paderewskiego w Kobylnicy.

Wójt odpowiedział, że do 2025 zadanie to nie będzie realizowane.

Na dzień dzisiejszy gmina ma kilka nierozpoczętych zadań (przetargi są planowane na okres letni), jeżeli sytuacja będzie taka, że zmniejszą się dochody z subwencji i PIT to będziemy zmuszeni do korekty budżetu zdejmowania inwestycji. Należ pamiętać, że gmina nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków, musimy gospodarować tym co mamy w budżecie. Należy spodziewać się, że w zaistniałej sytuacji budżet może znacznie się zmniejszyć, brakujące środki będziemy musieli zdjąć z wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

Ad. 8

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 192 do nr 195:

 1. Uchwała Nr XXII/192/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy”
 2. Uchwała Nr XXII/193/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 3. Uchwała Nr XXII/194/2020 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok
 4. Uchwała Nr XXII/195/2020 zmieniająca uchwałę Nr X/89/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XXII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady

Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:

M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego