W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Ogłoszenie wybory ławników sądów powszechnych kadencja 2024-2027

W związku z upływem w bieżącym roku czteroletniej kadencji ławników sądowych, Rada Gminy Kobylnica na podstawie art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2021r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 217 ze zm.), najpóźniej do końca październiku br. dokona wyboru na koleją kadencję na lata 2024-2027:

 • 3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku,
 • 3 ławników, w  do orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku , w tym 2 ławników do orzekania w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Nabór kandydatów na ławników sądowych będzie prowadzony od 1 do 30 czerwca 2023 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • Prezesi właściwych Sądów,
 • Stowarzyszenia,
 • inne organizacje społecznie i zawodowe - zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

W myśl art. 158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu  prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

W myśl art.159 ww. ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na „karcie zgłoszenia”, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155), do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru ewidencji lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uwaga:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń dostępne są w biurze Rady Gminy Kobylnica (budynek „B”,  pokój nr 16), na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kobylnica w zakładce „Ławnicy” oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Wybory ławników”.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów na ławnika wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 roku w Biurze Rady Gminy Kobylnica, ul Główna 20 (budynek „B” ), I piętro pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Gminy Kobylnica, a także listownie na adres Rada Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 , 76- 251 Kobylnica (liczy się data wypływu dokumentów do tut. Urzędu).

Bez dalszego biegu pozostaną zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub które nie spełniają wymogów formalnych. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów można uzyskać w Biurze Rady Gminy Kobylnica pod numerem tel. 59 8586200 w. 315.

Wójt Gminy Kobylnica
Leszek Kuliński


Załączniki do ogłoszenia o naborze kandydatów na ławników sądowych stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 315.

Załączniki

Klauzula RODO pdf, 104 kB

Powiadom znajomego